Thailand Declares Martial Law, US Media Comments

82 / 84

·บท·บรรณาธิการ·ของ·หนังสือพิมพ์· ·New· ·York· ·Times ·ฉบับ·วัน·ที่· ·20· ·พฤษภาคม·ซึ่ง·ใช้·ชื่อ·ว่า ·กองทัพ·เข้า·ยึดครอง·ประเทศ·ไทย·อีก·ครั้ง· ·แสดง·ความเห็น·ว่า ·การ·ประกาศ·ใช้· ·กฎ·อัยการ·ศึก·ของ·กองทัพ· ·เมื่อ·เช้ามืด·วัน·อังคาร ·ภาย·ใต้·ข้อ·อ้าง· ·เรื่อง·การ·ฟื้นฟู·ความ·สงบ·และ·ความ·เป็น·ระเบียบ·เรียบร้อย·นั้น ·เป็น·เหตุการณ์·ล่า·สุด·ที่·ทำให้·น่า·ลำบาก·ใจ ·ซึ่ง·จะ·ยิ่ง·บั่นทอน·เศรษฐกิจ·และ·ประชาธิปไตย·ของ·ประเทศ·ไทย ·โดย·หนังสือพิมพ์· ·New· ·York· ·Times· ·ถึง·กับ·ระบุ·ว่า ·คง·เป็น·เรื่อง·ยาก·ที่·จะ·เรียก·เหตุการณ์·ครั้ง·นี้·เป็น·อย่าง·อื่น· ·นอกจาก·การ·ปฏิวัติ

·บท·บรรณาธิการ·ของ· ·New· ·York· ·Times· ·อ่าน·คำ·พูด·ของ·พล·เอก· ·ประยุทธ์· ·จันทร์·โอชา ·ว่า·ต้องการ·ปกป้อง·ประเทศ·จาก·การ·ปะทะ·อย่าง·รุนแรง ·ระหว่าง·กลุ่ม·ที่·สนับสนุน·และ·ต่อต้าน·รัฐบาล ·แต่· ·New· ·York· ·Times· ·ก็·ตั้ง·คำ·ถาม·ว่า ·ผู้·บัญชาการ·ทหาร·บก·ของ·ไทย· ·ไม่·ได้·ระบุ·ว่า·จะ·ทำ·อย่างไร ·เพื่อ·ให้·เกิด·การ·ประนีประนอม·ทาง·การเมือง·ขึ้น ·หรือ·ว่า·จะ·คืน·อำนาจ·การ·ควบคุม·ให้·กับ·รัฐบาล·ที่·มา·จาก·การ·เลือกตั้ง·เมื่อใด ·และ·ว่า·การ·เข้า·แทรกแซง·ของ·กองทัพ·ครั้ง·นี้ ·เป็น·ประโยชน์·ต่อ·กลุ่ม·ที่·ประท้วง·ต่อต้าน·รัฐบาล· ·อยู่·ใน·ปัจจุบัน

·หนังสือพิมพ์· ·New· ·York· ·Times· ·แสดง·ความเห็น·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·ตน·ด้วย·ว่า ·รัฐบาล·ของ·ประธานาธิบดี·โอบามา ·ควร·แสดง·ท่าที·ให้·พล·เอก· ·ประยุทธ์· ·จันทร์·โอชา· ·เห็น·อย่าง·ชัดเจน ·ว่า·สหรัฐ·ไม่·สนับสนุน·การ·กระทำ·ครั้ง·นี้ ·และ·ควร·คืน·อำนาจ·การ·ปกครอง·ให้·กับ·พลเรือน·โดย·ทันที·ผ่าน·การ·เลือกตั้ง ·และ·ว่า·การ·ทำ·รัฐประหาร·ของ·กองทัพ ·จะ·ยิ่ง·ทำให้·เศรษฐกิจ·และ·ประชาธิปไตย·ของ·ไทย·อ่อนแอ·ลง

·ส่วน·หนังสือพิมพ์·อีก·ฉบับ·คือ· ·Wall· ·Street· ·Journal ·ก็·แสดง·ความเห็น·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·ตน·ชื่อ ·การ·ปฏิวัติ·อีก·ครั้ง·หนึ่ง·ใน·ประเทศ·ไทย ·โดย·อ้าง·ว่า·ไม่·มี·เหตุผล·สมควร·ใน·การ·กล่าว·อ้าง·เรื่อง·ความ·สงบสุข ·และ·ความ·ปลอดภัย·ของ·สาธารณชน ·สำหรับ·การ·ประกาศ·ใช้·กฎ·อัยการ·ศึก·ครั้ง·นี้ ·และ·ว่า·หาก·มี·สูญญากาศ·ทาง·การเมือง·เกิด·ขึ้น·ใน·กรุงเทพ·มหา·นคร ·เรื่อง·นี้·ก็·เป็น·ผล·มา·จาก·กองทัพ·บก ·และ·สถาบัน·ต่างๆ· ·ซึ่ง·ควบคุม·โดย·กลุ่ม·คน·ชั้น·นำ·ใน·สังคม·ไทย·นั่นเอง

·Wall· ·Street· ·Journal· ·แสดง·ความเห็น·ตำหนิ· ·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·ตน·ต่อ·ไป·ว่า ·การ·ใช้·กำลัง·เข้า·ปราบปราม·การ·ประท้วง·เมื่อ·ปี· ·2553 ·ซึ่ง·ทำให้·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·เกือบ· ·100· ·คน ·และ·การ·ที่·ผู้นำ·กลุ่ม·คน·เสื้อ·แดง·บาง·คน·ออก·มา·ประกาศ·ว่า ·พร้อม·สำหรับ·การ·ทำ·สงคราม·กลาง·เมือง·นั้น ·ทำให้·นัก·ลงทุน·เกิด·ความ·ไม่·มั่นใจ ·และ·ผล·ผลิต·ทาง·เศรษฐกิจ·ของ·ประเทศ·ไทย·ใน·ช่วง·ไตรมาส·แรก·ก็·หด·ตัว·ลง·ราว· ·0·.·6· %· ·ด้วย ·Wall· ·Street· ·Journal· ·เสนอ·แนะ·ว่า· ·ผล·ทาง·เดียว·สำหรับ·ประเทศ·ไทย ·คือ·การ·กลับ·ไป·ขอ·ฉันทามติ·จาก·ประชาชน·ผ่าน·การ·เลือกตั้ง ·และ·ว่า·ขณะ·นี้·ประเทศ·ไทย·ต้องการ·รัฐบุรุษ ·เพื่อ·แสวง·หา·การ·ประนีประนอม ·และ·เพื่อ·ป้องกัน·ไม่·ให้·ประเทศ·ต้อง·ตก·อยู่·ใน·ภาวะ·ของ·การ·ปกครอง·อย่าง·ไร้·ระเบียบ

·สำหรับ·หนังสือพิมพ์·อีก·ฉบับ·หนึ่ง·คือ· ·Washington· ·Post ·ก็·แสดง·ความเห็น·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·ตน·ชื่อ ·กฎ·อัยการ·ศึก·ใน·ประเทศ·ไทย· ·เป็น·เรื่อง·น่า·กังวล ·แต่·ก็·เสนอ·โอกาส·สำหรับ·การ·ทำ·ความ·ตกลง ·โดย· ·Washington· ·Post· ·ชี้·ว่า ·การ·ประกาศ·ใช้·กฎ·อัยการ·ศึก·เมื่อ·วัน·อังคาร·จะ·นับ·ว่า·เป็น·การ·ปฏิวัติ·อีก·ครั้ง·หรือ·ไม่·นั้น ·ขณะ·นี้·ยัง·ไม่·เป็น·ที่·ทราบ·แน่ ·เพราะ·ว่า·พล·เอก· ·ประยุทธ์· ·ไม่·ได้·โค่น·อำนาจ·รัฐบาล·พลเรือน·ชุด·ปัจจุบัน ·แต่·ถ้า·หาก·เจตนา·ของ·กองทัพ·บก· ·คือ·เพื่อ·การ·ช่วย·ให้·กลุ่ม·ต่อต้าน·รัฐบาล·ประสบ·ความ·สำเร็จ ·ใน·การ·จัดตั้ง·รัฐบาล·ที่·ไม่·ได้·มา·จาก·การ·เลือกตั้ง·แล้ว ·เหตุการณ์·ครั้ง·นี้·ก็·จะ·ถือ·ได้·ว่า·เป็น·การ·ปฏิวัติ·อย่าง·แท้·จริง ·และ·สมควร·จะ·มี·ปฏิกิริยา·ตอบโต้·อย่าง·รุนแรง ·ทั้ง·จาก·สหรัฐ· ·และ·จาก·ประเทศ·ประชาธิปไตย·อื่นๆ· ·ด้วย

·อย่างไร·ก็·ตาม· ·Washington· ·Post· ·แสดง·ความเห็น·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·ตน ·ว่า·ถ้า·ผู้·บัญชาการ·ทหาร·บก·ของ·ไทย·มี·ความ·ตั้งใจ·จริง ·ที่·จะ·ทำ·หน้าที่·เป็น·คนกลาง·โดย·ไม่·มี·ผล·ประโยชน์·ใดๆ· ·เข้า·มา·เกี่ยวข้อง·แล้ว ·การ·ก้าว·เข้า·มา·มี·บทบาท·ของ·กองทัพ·ไทย·ครั้ง·นี้·ก็·จะ·เป็น·ผล·ดี ·เพราะ·จาก·เหตุการณ์·ความ·ขัดแย้ง·ทาง·การเมือง·ใน·ช่วง· ·6· ·เดือน·ที่·ผ่าน·มา ·ประเทศ·ไทย·กำลัง·ต้องการ·การ·ประนีประนอม·ผ่อนปรน·อย่าง·แท้·จริง ·และ·ว่า·การ·ที่·เศรษฐกิจ·ของ·ไทย·ต้อง·หด·ตัว·ลง·ใน·ช่วง·ไตรมาส·แรก·นั้น ·เรื่อง·นี้·ไม่·มี·เหตุผล·อื่น·ใด ·นอก·เสีย·จาก·การ·ที่·กลุ่ม·ซึ่ง·ต่อต้าน·และ·สนับสนุน· ·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ· ·ชินวัตร· ·นั้น ·ไม่·สามารถ·ทำ·ความ·ตกลง·ทาง·การเมือง ·ใน·ลักษณะ·ที่·จะ·สามารถ·ตอบ·ปัญหา·ความ·วิตก·กังวล· ·อัน·ชอบ·ทำ·ของ·ทั้ง·สอง·ฝ่าย·ได้·นั่นเอง

·หนังสือพิมพ์· ·Washington· ·Post· ·สรุป·ท้าย·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·ตน ·ว่า·รัฐบาล·สหรัฐ·ของ·ประธานาธิบดี·โอบามา ·ซึ่ง·ลังเล·ที่·จะ·เรียก·การ·เข้า·ยึด·อำนาจ·ของ·กองทัพ·อียิปต์·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว ·ว่า·เป็น·การ·ปฏิวัติ·นั้น· ·ได้·ส่ง·ผล·ผลักดัน·ให้·อียิปต์·ก้าว·เข้า·สู่·ภาวะ·เผด็จการ ·แต่·มา·ใน·ครั้ง·นี้· ·รัฐบาล·สหรัฐ·ได้·ส่ง·สัญญาณ·ที่·ถูกต้อง·เกี่ยว·กับ·ประเทศ·ไทย ·โดย·โฆษก·ของ·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐฯ· ·ได้·แถลง·ว่า ·รัฐบาล·อเมริกัน·คาด·หวัง·ว่า·กองทัพ·ไทย·จะ·ไม่·บ่อนทำลาย·สถาบัน·ประชาธิปไตย ·รวม·ทั้ง·อย่าง·ได้·เน้น·ถึง·ความ·จำเป็น ·ที่·จะ·ต้อง·มี·การ·เลือกตั้ง· ·เพื่อ·ช่วย·กำหนด·เจตนารมณ์·ของ·ประชาชน·ชาว·ไทย·ด้วย ·ซึ่ง·หา·กว่า·ผู้นำ·กองทัพ·ของ·ไทย·ไม่·เคารพ·ใน·หลักการ·เหล่า·นี้·แล้ว ·รัฐบาล·สหรัฐฯ· ·ก็·ไม่·ควร·ลังเล·ที่·จะ·ใช้·กฎหมาย ·เรื่อง·การ·ระงับ·ความ·ช่วยเหลือ·และ·ความ·ร่วมมือ·ทาง·ทหาร·กับ·ประเทศ·ไทย ·นั้น·เป็น·การ·สรุป·ความเห็น·ใน·บท·บรรณาธิการ·ของ·หนังสือพิมพ์·ชั้น·นำ·ของ·สหรัฐ· ·3· ·ฉบับ· ·ใน·ช่วง·ของ·รายงาน·เทศ·มอง·ไทย

82 / 84