Vietnamese Protest Chinese Oil Drilling, Invade Local Factories

81 / 84

·ความ·วุ่นวาย·ที่·โรงงาน·เหล็ก·ของ·ไต้หวัน·ใน·เวียดนาม ·ได้·ทำให้·มี·คน·งาน·ชาว·จีน·เสีย·ชีวิต· ·1· ·คน ·ขณะ·ที่·ชาว·เวียดนาม·นับ·หมื่น·คน·ทั่ว·ประเทศ·ยัง·คง·ประท้วง·จีน ·ที่·เข้า·ไป·ตั้ง·แท่น·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·ใน·ทะเล·จีน·ใต้ ·รายงาน·ระบุ·ว่า·กลุ่ม·ผู้·ประท้วง·ราว· ·1·,·000· ·คน ·บุก·ทำร้าย·บรรดา·คน·งาน·ชาว·จีน·ใน·โรงงาน·เหล็ก ·ของ·ไต้หวัน·ใน·แถบ·ภาค·กลาง·ของ·เวียดนาม ·เนื่อง·จาก·เข้าใจ·ผิด·ว่า·เป็น·โรงงาน·ของ·คน·จีน ·ทำให้·มี·คน·งาน·เสีย·ชีวิต· ·1· ·คน· ·บาดเจ็บ·อีก·นับ· ·10· ·คน ·นับ·เป็น·รายงาน·การ·เสีย·ชีวิต·ครั้ง·แรก ·ตั้งแต่·เกิด·เหตุการณ์·ชาว·เวียดนาม·ทั่ว·ประเทศ·ลุกฮือ·ประท้วง·จีน

·โฆษก·รัฐบาล·เวียดนาม· ·Le· ·Hai· ·Binh· ·แถลง·ประณาม·ผู้·ประท้วง ·และ·บอก·ว่า·รัฐบาล·เวียดนาม·และ·ประชาชน·ส่วน·ใหญ่·ของ·เวียดนาม·นั้น ·ไม่·สนับสนุน·ให้·เกิด·ความ·รุนแรง ·นอกจาก·นี้·ยัง·บอก·ด้วย·ว่า·รัฐบาล·เวียดนาม·จะ·ใช้·ทุก·มาตรการ·ที่·มี·อยู่ ·เพื่อ·ปกป้อง·ชีวิต·และ·ทรัพย์สิน·ของ·ชาว·ต่าง·ชาติ·ใน·เวียดนาม ·พร้อม·ทั้ง·จะ·จับกุม·ผู้·กระทำ·ผิด·มา·ลงโทษ·ให้·ได้ ·ส่วน·ที่·กรุง·ปักกิ่ง· ·โฆษก·รัฐบาล·จีน· ·Hua· ·Chunying ·อ่าน·แถลงการณ์·ขอ·ให้·รัฐบาล·เวียดนาม ·เร่งมือ·บรรเทา·ความ·รุนแรง·ตาม·โรงงาน·ของ·ชาว·จีน·ใน·เวียดนาม

·ทาง·ด้าน·รัฐบาล·ไต้หวัน·ประกาศ·ใช้·มาตรการ·ปกป้อง·พลเมือง·ไต้หวัน·ที่·อยู่·ใน·เวียดนาม·เช่น·กัน ·ด้วย·การ·วาง·แผน·ส่ง·เครื่องบิน·ไป·รับ·พลเมือง·ไต้หวัน·กลับ·สู่·ประเทศ·ชั่วคราว ·นอกจาก·นี้·ไต้หวัน·ได้·ยื่น·หนังสือ·ประท้วง·ต่อ·ทูต·เวียดนาม·ประจำ·กรุง·ไทเป·อย่าง·เป็น·ทางการ ·และ·ยัง·จะ·เรียกร้อง·ค่า·เสียหาย·จาก·รัฐบาล·เวียดนาม ·เนื่อง·จาก·มี·โรงงาน·ของ·ชาว·ไต้หวัน·ราว· ·1·,·000· ·แห่ง ·ได้·รับ·ผล·กระทบ·จาก·การ·ประท้วง·ใน·เวียดนาม·ครั้ง·นี้

·เมื่อ·เดือน·ที่·แล้ว· ·จีน·ได้·เคลื่อนย้าย·แท่น·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·จาก ·ฮ่องกง·ไป·ยัง·บริเวณ·หมู่·เกาะ· ·Paracel· ·ใน·ทะเล·จีน·ใต้ ·ซึ่ง·ทาง·เวียดนาม·ระบุ·ว่า·เป็น·เขต·เศรษฐกิจ·จำเพาะ·ของ·เวียดนาม ·ก่อ·ให้·เกิด·ความ·โกรธ·แค้น·ใน·หมู่·ชาว·เวียดนาม·ทาง·ภาค·ใต้ ·นำ·ไป·สู่·การ·ประท้วง·ต่อต้าน·จีน·ใน·หลาย·เมือง ·อาจารย์· ·Carl· ·Thayer· ·นัก·วิเคราะห์·ด้าน·ความ·มั่นคง·แถบ·เอเชีย·แปซิฟิก ·ที่·มหาวิทยาลัย· ·New· ·South· ·Wales· ·ใน·ออสเตรเลีย ·ให้·ความเห็น·ต่อ·เรื่อง·นี้·ว่า ·จีน·กำลัง·ทำให้·ความ·ขัดแย้ง·ใน·ทะเล·จีน·ใต้·รุนแรง·ยิ่ง·ขึ้น

·อาจารย์· ·Carl· ·Thayer· ·ชี้·ว่า·ดูเหมือน·ครั้ง·นี้·เป็น·ครั้ง·แรก ·ที่·จีน·จงใจ·ยั่วยุ·เวียดนาม·อย่าง·โจ่งแจ้ง ·ซึ่ง·ไม่·ใช่·แค่·แท่น·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·เท่านั้น ·แต่·ยัง·รวม·ถึง·การ·ที่·จีน·ส่ง·กอง·เรือ·ขนาด·ใหญ่·ราว· ·80· ·ลำ ·ซึ่ง·มี·เรือ·ของ·กองทัพ·เรือ·จีน·รวม·อยู่·ด้วย ·มา·ยัง·แถบ·ทะเล·จีน·ใต้·เพื่อ·รับมือ·ความ·ขัดแย้ง·กับ·เวียดนาม ·ถือ·เป็น·ความ·ท้าทาย·ครั้ง·ใหญ่·ด้าน·ความ·มั่นคง·ใน·แถบ·เอเชีย·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้ ·ขณะ·เดียวกัน· ·ดูเหมือน·สื่อ·ใน·จีน·นั้น·จะ·ค่อน·ข้าง·นิ่งเฉย·ต่อ·เรื่อง·นี้·อย่าง·ผิด·สังเกต ·มี·เพียง·การ·พูด·ถึง·ใน·เว็บไซต์·สังคม·ออนไลน์·ต่างๆ ·ซึ่ง·ส่วน·ใหญ่·นั้น· ·เตือน·ให้·ระมัดระวัง·การ·เดินทาง·ไป·เวียดนาม ·มาก·กว่า·ที่·จะ·พูด·ถึง·เรี่อง·ของ·ความ·ขัดแย้ง·ของ·สอง·ประเทศ ·จาก·ประเด็น·แท่น·ขุด·เจาะ·น้ำมัน·ที่·ว่า·นี้

81 / 84