US Ambassador Kristie Kenney Interview on the Thai Coup

83 / 84

·อีก·ด้าน·หนึ่ง· ·เมื่อ·สอง·สาม·วัน·ที่·ผ่าน·มา·นี่เอง ·คุณ· ·นิต·ยา· ·ผู้สื่อข่าว·ของ· ·VOA· ·ที่·กรุงเทพ·มหา·นคร· ·Steve· ·Herman ·มี·โอกาส·ก็·ไป·สนทนา·กับ·ท่าน·ทูต·สหรัฐ·ประจำ·ประเทศ·ไทย· ·Kristie· ·Kenney· ·แล้ว·ก็ ·ได้·มี·การ·พูด·คุย·ใน·เรื่อง·ของ·ภาคี·ของ·สหรัฐ·เกี่ยว·กับ·เรื่อง·ของ ·การ·ยึด·อำนาจ·ใน·ประเทศ·ไทย· ·มี·เนื้อหา·อะไร·ที่·ท่าน·ทูต·ของ·สหรัฐ·ได้·เปิดเผย·กับ·ทาง·ผู้สื่อข่าว·ของ· ·VOA· ·บาง ·คุณ· ·Steve· ·ก็·ถาม·ใน·หลาย·ประเด็น·ที่·คิด·ว่า·ใครๆ·ก็·อยาก·ทราบ ·และ·ท่าน·ทูต· ·Kristie· ·Kenney· ·ก็·ได้·ให้·คำ·ตอบ

·คำ·ถาม·แรก·ที่·คุณ· ·Steve· ·Herman· ·ได้·ถาม·ท่าน·ทูต· ·Kristie· ·Kenney· ·ก็·คือ·ว่า ·ได้·มี·การ·แจ้ง·ให้·ทราบ·ก่อน·การ·เกิด·รัฐประหาร·หรือ·ไม่ ·หรือ·ว่า·เหตุการณ์·ที่·เกิด·ขึ้น·ทำ·ความ·ประหลาด·ใจ·ให้ ·ท่าน·ทูต·ตอบ·กับ·คุณ· ·Steve· ·Herman· ·ใน·เรื่อง·นี้·ว่า ·ดิฉัน·คิด·ว่า·เรา·ทุก·คน·ประหลาด·ใจ·นิดหน่อย ·ไม่·ใช่·ความ·ลับ·ที่·ประเทศ·ไทย·ประสบ·ความ·ยุ่งยาก·สลับ·ซับซ้อน·มา·เป็น·เวลา·หลาย·เดือน ·คง·จำ·ได้·ว่า·มี·การ·ประกาศ·กฎ·อัยการ·ศึก·เมื่อ·สอง·วัน·ที่·แล้ว ·เพราะ·ฉะนั้น· ·ก็·มี·สัญญาณ·บอก·ว่า·สิ่ง·ต่างๆ·ไม่·ปกติ ·แต่·จริงๆ·แล้ว· ·ก่อน·จะ·มี·ประกาศ·ออก·มา·ทุก·ฝ่าย·ก็·พบปะ·หารือ·กัน·อยู่· ·ซึ่ง·ดิฉัน·คิด·ว่า ·หลาย·คน·คิด·ว่า· ·เป็น·โอกาส·ดี·ยิ่ง·สำหรับ·การ·เจรจา·กัน·อย่าง·จริงจัง ·ที่·รอ·คอย·กัน·มา·เป็น·เวลา·นาน

·คำ·ถาม·ที่·สอง ·นับ·ตั้งแต่·รัฐประหาร·ท่าน·ทูต·ได้·พบ·กับ·ใคร·จาก·ทางการ·ทหาร·หรือ·จาก·รัฐบาล·รักษาการณ์·หรือ·ไม่ ·ท่าน·ทูต·ตอบ·ว่า ·เรา·ก็·มี·การ·ติดต่อ·ใน·หลาย·ระดับ·เป็น·ปกติ·วิสัย· ·แต่·คิด·ว่า ·บางที·การ·ติดต่อ·สำคัญ·ที่สุด·คือ ·ถ้อยแถลง·ของ·รัฐมนตรี·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ ·นักการ·ทูต·อาวุโส·ของ·เรา·ใน·กรุง·วอชิงตัน ·ซึ่ง·กล่าว·ไว้·อย่าง·ชัดเจน·ว่า ·ข้อความ·หรือ·ถ้อยแถลง·สาธารณะ·ของ·สหรัฐ·เป็น·อย่าง·เดียวกัน ·กับ·ข้อความ·ที่·ไม่·เป็น·สาธารณะ

·คำ·ถาม·ที่·สาม·ก็·คือ ·มี·การ·คาด·เดา·ว่า·สมาชิก·ของ·รัฐบาล·รักษาการณ์·เข้า·มา·หลบ·ภัย·อยู่·ใน·สถานทูต·สหรัฐ ·เรื่อง·นี้·มี·ความ·จริง·แค่·ไหน ·ท่าน·ทูต·ตอบ·ว่า· ·ไม่·มี·ความ·จริง ·แต่·ดิฉัน·คิด·ว่า· ·ข่าวลือ·ลักษณะ·นี้· ·ซึ่ง·เริ่มต้น·ขึ้น·เมื่อ·ไม่·มี·สื่อ·เสรี·หรือ·เปิดเผย ·เป็น·ประเด็น·หนึ่ง·ที่·รัฐมนตรี· ·Kerry· ·ยก·มา·พูด·ถึง ·รัฐมนตรี· ·Kerry· ·ได้·พูด·ถึง·ความ·สำคัญ·ของ·เสรีภาพ·ของ·สื่อ·ซึ่ง·ถูก·จำกัด ·ขณะ·ที่· ·คุณ·กับ·ดิฉัน·กำลัง·สนทนา·กัน·นี่· ·ประชาชน·ใน·ประเทศ·ไทย ·ไม่·สามารถ·จะ·ทำ·ได้· ·เพราะ·ฉะนั้น·ก็·ก่อ·ให้·เกิด·ข่าวลือ ·เพราะ·ไม่·มี·แหล่ง·ข่าว· ·เช่น· ·โทรทัศน์· ·วิทยุ ·การ·แสดง·ความคิด·เห็น·ใน·ประเด็น·ต่างๆ· ·ซึ่ง·คิด·ว่า·เป็น·อันตราย·ต่อ·สังคม

·คำ·ถาม·ที่·สี่ ·สหรัฐ·และ·ประเทศ·ไทย·มี·ความ·สัมพันธ์·ทางการ·ทูต·กัน·มา·ตั้งแต่· ·ค.ศ.· ·1883 ·และ·ก็·มอง·กัน·ว่า·ประเทศ·ไทย·เป็น·พันธมิตร·เก่า·แก่·ที่สุด·ของ·สหรัฐ·ใน·เอเชีย·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้ ·มี·ความ·เชื่อม·โยง·กัน·มา·นาน·ทางการ·ทหาร ·แต่·ตั้งแต่· ·ค.ศ.· ·2001· ·เป็นต้น·มา· ·เรา·ได้·เห็น·การ·เลือกตั้ง· ·4· ·ครั้ง ·นายก·รัฐมนตรี· ·3· ·คน·ถูก·ปลด·และ·รัฐประหาร· ·2· ·ครั้ง ·สหรัฐ·มี·บทบาท·อย่างไร· ·หรือ·ไม่· ·ใน·การ·ช่วย·ส่งเสริม·ประชาธิปไตย·ใน·ประเทศ·ไทย ·ท่าน·ทูต·ตอบ·บอก·ว่า·เป็น·คำ·ถาม·ที่·สำคัญ·และ·แต่ละ·ประเทศ·กำหนด·เส้นทาง·ของ·ตนเอง ·และ·ก็·แน่นอน·ที่·ชาว·ไทย·จะ·กำหนด·เส้นทาง·ของ·ตนเอง·ด้วย ·แต่·ใน·ฐานะ·มิตร·ประเทศ· ·ใน·ฐานะ·ประเทศ·ที่·ร่วม·งาน·กับ·ประเทศ·ไทย·มา·ทาง·ประวัติศาสตร์·ใน·ทุก·ด้าน ·เศรษฐกิจ· ·ความ·มั่นคง· ·ทำงาน·มา·ด้วย·กัน·ใน·การ·วิจัย·ด้าน·สุขภาพ· ·การ·ปกป้อง·คุ้มครอง·ชีวิต·สัตว์·ป่า· ·หลาย·ต่อ·หลาย·เรื่อง ·ฉะนั้น· ·ดิฉัน·คิด·ว่า·เรา·มี·บทบาท·สำคัญ· ·ซึ่ง·ไม่·เพียง·แต่·การ·แสดง·ความคิด·เห็น·เท่านั้น ·แต่·ใน·การ·ช่วย·ให้·ประเทศ·ไทย·คิด·ใน·ประเด็น·ที่·สำคัญ ·แน่นอน·ชาว·ไทย·จะ·ต้อง·กำหนด·เส้นทาง·ของ·ตนเอง ·แต่·อย่าง·ที่·รัฐมนตรี· ·Kerry· ·พูด·ไว้· ·เรา·ขอ·เรียกร้อง·ให้·กลับ·ไป·สู่·รัฐบาล·พลเรือน·ใน·ทันที ·ยกเลิก·การ·จำกัด·สื่อ· ·เคารพ·ใน·สิทธิ·มนุษย·ชน·และ·เส้นทาง·ที่·นำ·ไป·สู่·การ·เลือกตั้ง

·ผู้สื่อข่าว·ของ· ·VOA· ·ถาม·ต่อ·ไป·ว่า ·ท่าน·ทูต·พูด·ถึง·ความ·ร่วมมือ·หลาย·ด้าน·ระหว่าง·สหรัฐ·กับ·ประเทศ·ไทย ·จะ·มี·ปัญหา·กระทบ·ถึง·ความ·ร่วมมือ·เหล่า·นั้น ·โดย·เฉพาะ·ทาง·ด้าน·การ·ทหาร·อย่างไร·บ้าง ·ท่าน·ทูต· ·Kristie· ·Kenney· ·ตอบ·ว่า ·รัฐมนตรี· ·Kerry· ·พูด·ไว้·ดี·ที่สุด ·สหรัฐ·กับ·ไทย·มี·ความ·สัมพันธ์·กัน·มา·นาน ·แต่·รัฐประหาร·ใน·ประเทศ·ไทย·จะ·มี·ความ·เกี่ยวข้อง·ใน·เชิง·ลบ ·รัฐบาล·สหรัฐ·จะ·ทบทวน·ใน·ระดับ·สูง·เรื่อง·ความ·ช่วยเหลือ·และ·การ·ติดต่อ·กับ·ประเทศ·ไทย ·โดย·เฉพาะ·ทางการ·ทหาร ·จะ·มี·การ·พิจารณา·อย่าง·ถี่ถ้วน·ระมัดระวัง ·และ·ดิฉัน·คิด·ว่า· ·เรา·จะ·ได้·รับทราบ·มาก·ขึ้น ·เมื่อ·ผู้นำ·อาวุโส·ของ·รัฐบาล·สหรัฐ·พิจารณา·และ·ตัดสิน·ใจ·ว่า·จะ·มี·ปฏิกิริยา·ตอบโต้·อย่างไร

·สำหรับ·คำ·ถาม·สุดท้าย ·คำ·ถาม·ก็·คือ·จาก·จุด·ยืน·ใน·ฐานะ·เอก·อัครราชทูต·สหรัฐ·ประจำ·ประเทศ·ไทย·ก้าว·ต่อ·ไป·คือ·อะไร ·ท่าน·ทูต· ·Kristie· ·Kenney· ·ทูต·สหรัฐ·ประจำ·ไทย·ตอบ·ว่า ·ความ·ห่วง·กังวล·แรก·ก็·คือ ·ความ·ปลอดภัย·และ·ความ·มั่นคง·ของ·พลเมือง·อเมริกัน ·ทาง·สถานทูต·ได้·กระจาย·ข้อความ·ถึง·คน·อเมริกัน·อย่าง·รวดเร็ว ·หลัง·มี·การ·ประกาศ·รัฐประหาร ·แนะนำ·ให้·ทราบ·เรื่อง·เคอร์ฟิว· ·และ·การ·ใช้·ความ·ระมัดระวัง ·ทาง·ทีม·งาน·ที่·สถานทูต·จะ·ติดตาม·สถานการณ์·เพื่อ·จะ·ได้·ให้·ข้อมูล·แก่·คน·อเมริกัน ·แล้ว·ก็·ติดต่อ·อยู่·กับ·คน·อเมริกัน·ทั่ว·ประเทศ·ไทย ·สถานการณ์·เวลา·นี้·สงบ· ·แต่·ก้าว·ที่·สำคัญ·ต่อ·ไป ·จะ·เกิด·ขึ้น·ที่·วอชิงตัน· ·ซึ่ง·ก็·คือ·การ·ทบทวน·ความ·ช่วยเหลือ·และ·การ·ติดต่อ·ระหว่าง·กัน ·นั่น·ก็·เป็น·บทสนทนา· ·หรือ·การ·สัมภาษณ์·นี้·อย่าง· ·สมบูรณ์·แบบ ·ก็·เรียก·ว่า·ฟัง·กัน·ชัดๆ· ·จาก·ปาก·ของ·คุณ· ·Kristie· ·Kenney ·ทูต·สหรัฐ·ประจำ·ประเทศ·ไทย ·ภาษา·สำนวน·คน·ใทย·ก็·บอก·ตัว·จริง·เสียง·จริง·เลย

83 / 84