Thailand in the News Over Amnesty Bill Protests

61 / 84

·สืบ·เนื่อง·จาก·ความ·วุ่นวาย·ทาง·การเมือง·ใน·ประเทศ·ไทย ·หลัง·จาก·ที่·สภา·ผู้แทน·ราษฎร ·ผ่าน·ร่าง·กฎหมาย·นิรโทษกรรม·เมื่อ·วัน·ศุกร์ ·จน·นำ·ไป·สู่·การ·ประท้วง·ใน·หลาย·จุด·ทั่ว·กรุงเทพฯ·และ·ต่าง·จังหวัด ·วัน·นี้·สื่อ·ต่าง·ชาติ·ชั้น·นำ·หลาย·สำนัก·ได้แก่· ·Wall· ·Street· ·Journal·, ·Forbes· ·และ· ·CNN· ·ได้·ตี·พิมพ์·ความเห็น·ของ·คอลัมนิสต์ ·และ·นัก·วิเคราะห์·เกี่ยว·กับ·สถานการณ์·ใน·เมือง·ไทย·ใน·ขณะ·นี้

·คุณ· ·Simon· ·Montlake· ·คอลัมนิสต์·ของ·นิตยสาร· ·Forbes ·ได้·เปรียบเทียบ·ลักษณะ·การเมือง·ระบอบ·ประชาธิปไตย·ของ·ไทย·กับ·สหรัฐ ·โดย·บอก·ว่า·สหรัฐ·นั้น·มี·ระบบ·การ·ตรวจสอบ·และ·ถ่วง·ดุล·อำนาจ ·หรือ· ·Checks· ·and· ·Balance ·ที่·ค่อน·ข้าง·หยุมหยิม·ละเอียด·ละ·ออ ·ทำให้·เกิด·การ·จำกัด·อำนาจ·ของ·ประธานาธิบดี ·นำ·ไป·สู่·ปัญหา·ทาง·การเมือง·หลาย·อย่าง ·ทั้ง·การ·ปิด·หน่วย·งาน·รัฐบาล·สหรัฐ ·หรือ·ความ·ขัดแย้ง·เรื่อง·โครงการ·ประกัน·สุขภาพ ·ซึ่ง·ล้วน·เป็น·ผล·มา·จาก·ความ·แตกแยก·ของ·พรรค·การเมือง·ใหญ่·ทั้ง·สอง·พรรค ·คือ·เดโมแครต·และ·รีพับลิกัน

·คอลัมนิสต์·ของ· ·Forbes· ·ชี้·ว่า ·ปัญหา·ที่·เกิด·ขึ้น·ใน·ระบบ·การเมือง·สหรัฐ·นั้น·ไม่·ใช่·เรื่อง·ที่·เกิด·ขึ้น·บ่อยๆ ·แต่·ก็·ชี้·ให้·เห็น·ถึง·ความ·เสี่ยง·ทาง·การเมือง·ใน·ระบบ·รัฐสภา ·ที่· ·ส.ส.· ·มา·จาก·การ·เลือกตั้ง ·โดย·เฉพาะ·ใน·ประเทศ·ที่·สถาบัน·ทาง·ประชาธิปไตย·อ่อนแอ ·เช่น·ใน·ประเทศ·ไทย ·คุณ· ·Simon· ·Montlake· ·ให้·ความเห็น·ว่า·การ·ที่· ·ส.ส.· ·ของ·ไทย ·ผ่าน·ร่าง·กฎหมาย·นิรโทษกรรม·เมื่อ·ปลาย·สัปดาห์·ที่·แล้ว ·ซึ่ง·เป็น·กฎหมาย·ที่·ชำระ·ล้าง·ความ·ผิด·ของ·ผู้·ต้องโทษ·หลากหลาย·คดี ·ตั้งแต่·วัน·ที่· ·1· ·มกราคม· ·พ.ศ.· ·2547 ·จน·ทำให้·ผู้·ต่อต้าน·ร่าง·กฎหมาย·ฉบับ·นี้·หลาย·หมื่น·คน·ออก·มา·ประท้วง·ใน·กรุงเทพ·มหา·นคร·นั้น ·แสดง·ให้·เห็น·ถึง·การ·ขาด·ระบบ·การ·ตรวจสอบ·และ·ถ่วง·ดุล·อำนาจ·ของ·การเมือง·ไทย ·และ·ยัง·ชี้·ให้·เห็น·ถึง·ความ·เปราะบาง·ใน·ระบบ·รัฐสภา·ไทย

·คอลัมนิสต์·ของ· ·Forbes· ·ยัง·บอก·ด้วย·ว่า ·หาก·พรรค·เพื่อ·ไทย·ตัดสิน·ใจ·ยุบ·สภา·และ·เลือกตั้ง·ใหม่·ใน·ต้น·ปี·หน้า ·ดัง·ที่·สื่อ·ใน·ประเทศ·ไทย·รายงาน ·และ·พรรค·เพื่อ·ไทย·ได้·กลับ·มา·เป็น·รัฐบาล·อีก·ครั้ง ·ก็·อาจ·จะ·เกิด·ภาวะ·ชะงัก·งัน·ทาง·การเมือง·ไทย ·จน·ทหาร·ต้อง·เข้า·มา·แทรกแซง·เหมือน·ที่·เกิด·ขึ้น·เมื่อ·ปี· ·พ.ศ.· ·2549 ·ซึ่ง·จะ·ถือ·เป็น·ระบบ·การ·ถ่วง·ดุล·อำนาจ·ที่·ใช้·ไม่·ได้ ·คุณ· ·Simon· ·Montlake· ·สรุป·ว่า·ใน·ที่สุด·แล้ว ·การ·มี·การ·ตรวจสอบ·และ·ถ่วง·ดุล·อำนาจ·มาก·เกิน·ไป ·เหมือน·ที่·การเมือง·อเมริกัน·มี·นั้น ·ก็·ยัง·ดี·กว่า·การ·ที่·ไม่·มี·ระบบ·ตรวจสอบ·อะไร·เลย

·และ·ใน·วัน·นี้·เช่น·กัน·สำนัก·ข่าว· ·CNN· ·ได้·ตี·พิมพ์·รายงาน·สัมภาษณ์ ·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·ชินวัตร ·โดย·ตั้ง·คำ·ถาม·ไว้·ว่า ·นายก·รัฐมนตรี·หญิง·คน·แรก·ของ·ไทย·จะ·สามารถ·จัดการ·กับ·ความ·แตกแยก·ทาง·การเมือง·ใน·ขณะ·นี้·ได้·หรือ·ไม่ ·และ·ว่า·ใน·ช่วง· ·2· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·เผชิญ·กับ·ปัญหา·มากมาย ·ไล่·ตั้งแต่·ปัญหา·น้ำ·ท่วม·ใหญ่·เมื่อ·ปี· ·พ.ศ.· ·2554 ·มา·จน·ถึง·ปัญหา·การเมือง·ล่า·สุด ·สืบ·เนื่อง·จาก·ร่าง·กฎหมาย·นิรโทษกรรม ·CNN· ·สรุป·ว่าที่·ผ่าน·มา·แม้·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์ ·ได้·พยายาม·ที่·จะ·สร้าง·ความ·ปรองดอง·ภายใน·ประเทศ ·แต่·การ·ที่·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·ถูก·มอง·ว่า·เป็น·ตัวแทน·ของ·พี่·ชาย ·คือ·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ· ·ชินวัตร· ·ที่·ลี้ภัย·อยู่·ใน·ต่าง·ประเทศ·นั้น ·เป็น·สาเหตุ·สำคัญ·ที่·ทำให้·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์ ·ไม่·สามารถ·ลด·ช่องว่าง·หรือ·จัด·ความ·แตก·ต่าง·ทาง·การเมือง ·ที่·ฝัง·ราก·ลึก·ใน·ประเทศ·ไทย·ได้

·ขณะ·เดียวกัน·หนังสือพิมพ์· ·Wall· ·Street· ·Journal ·ก็·ได้·ตี·พิมพ์·ความเห็น·ของ·นาย· ·James· ·Hookway ·ต่อ·ประเด็น·ความ·ขัดแย้ง·ทาง·การเมือง·ของ·ไทย·ใน·เวลา·นี้·ว่า ·ร่าง·กฎหมาย·นิรโทษกรรม·นั้น·อาจ·ถือ·เป็น·ยุทธศาสตร์·ที่·ผิดพลาด·ของ·พรรค·เพื่อ·ไทย ·และ·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์ ·เพราะ·นอกจาก·จะ·ทำให้·เกิด·การ·ประท้วง·โดย·กลุ่ม·คน·ที่·ต่อต้าน ·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ· ·เป็น·ทุน·เดิม ·ยัง·มี·กลุ่ม·คน·เสื้อ·แดง·ที่·เคย·สนับสนุน·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ· ·ออก·มา·ร่วม·ประท้วง·ด้วย ·เพราะ·ไม่·ต้องการ·ให้·อภัยโทษ·แก่·ผู้นำ·รัฐบาล·ชุด·ก่อน ·ที่·ถูก·กล่าวหา·ว่า·ใช้·ความ·รุนแรง·ปราบปราม·ผู้·ประท้วง ·เมื่อ·ปี· ·พ.ศ.· ·2553 ·จน·ทำให้·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·กว่า· ·90· ·คน

·Wall· ·Street· ·Journal· ·ยัง·ได้·ตี·พิมพ์·รายงาน·ของ·บริษัท ·ที่ปรึกษา·ด้าน·ความ·เสี่ยง·และ·ความ·มั่นคง· ·PSA· ·Asia ·ที่·ว่า·หาก·ร่าง·กฎหมาย·นิรโทษกรรม·ไม่·ผ่าน·การ·รับรอง·ของ·วุฒิสภา·ใน·สัปดาห์·หน้า ·อาจ·จะ·ถือ·ว่า·เป็น·การ·สิ้นสุด·ยุค·ของ·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ ·ที่·มี·อิทธิพล·ต่อ·การเมือง·ไทย·มา·นาน·กว่า·สิบ·ปี ·แต่·ก็·อาจ·ทำให้·เกิด·ความ·วุ่นวาย ·ใน·ระบอบ·การเมือง·ไทย·มาก·ยิ่ง·ขึ้น·ไป·อีก·หลาย·ปี·เช่น·กัน ·เนื่อง·จาก·พรรค·เล็ก·พรรค·น้อย·ไม่·สามารถ ·หา·ทาง·เจรจา·ตกลง·กัน·ได้·ใน·การ·จัดตั้ง·รัฐบาล·ผสม

·ทาง·ด้าน·อาจารย์· ป·วิน· ชัชวาลพงศัพันธุ์ ·แห่ง·ศูนย์·ศึกษา·ด้าน·เอเชีย·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้·ที่ ·มหาวิทยาลัย·เกียวโต·ใน·ญี่ปุ่น ·กล่าว·กับ· ·Wall· ·Street· ·Journal· ·ว่า·ครั้ง·นี้·นับ·เป็น·ครั้ง·แรก·ที่·กลุ่ม·คน·เสื้อ·แดง·บาง·ส่วน ·มี·โอกาส·ตี·ตัว·ออก·ห่าง·จาก·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ ·และ·แสดง·ตัว·ว่า ·กลุ่ม·ตน·สนับสนุน·ประชาธิปไตย·อย่าง·จริงจัง

·Wall· ·Street· ·Journal· ·สรุป·ว่า·ใน·ที่สุด·แล้ว ·หาก·ร่าง·กฎหมาย·นิรโทษกรรม·ไม่·ผ่าน·การ·รับรอง ·ประกอบ·กับ·ฝ่าย·ต่อต้าน·รัฐบาล·และ·กลุ่ม·คน·เสื้อ·แดง·บาง·ส่วน ·สามารถ·จัดตั้ง·องค์กร·ได้·อย่าง·มี·ประสิทธิภาพ·ใน·ระยะ·ยาว ·ก็·จะ·สามารถ·แสดง·ให้·เห็น·ถึง·ความ·ก้าวหน้า ·ใน·กระบวนการ·ประชาธิปไตย·ของ·ไทย·มาก·ขึ้น·ได้

61 / 84