Scientists Prepare for Killer Asteroid

62 / 84

·นั้น·คือ·ส่วน·หนึ่ง·จาก·ภาพยนตร์·เรื่อง· ·Deep· ·Impact· ·เมื่อ·กว่า·สิบ·ปี·ก่อน ·ซึ่ง·วาด·ภาพ·โลก·เรา·ที่·กำลัง·ถูก·คุกคาม ·จาก·อุกกาบาต·หรือ·ดาวหาง·ได้·อย่าง·สมจริง ·จน·ผู้·ชม·นั่ง·กัน·ไม่·ติด ·อีก·เรื่อง·ที่·ได้·รับ·ความ·นิยม·ไม่·แพ้·กัน·ก็·คือ· ·Armageddon ·ทั้ง·สอง·เรื่อง·ถือ·เป็น·ส่วน·หนึ่ง·ของ·หนัง·ฮอลลีวู้ด·ที่·แสดง·ให้·เห็น·ว่า ·ใน·อนาคต·นั้น·โลก·อาจ·ถูก·อุกกาบาต·พุ่ง·ชน ·จน·เกิด·เป็น·ภัย·พิบัติ·คุกคาม·ทุก·ชีวิต·บน·โลก·เรา·ได้

·ส่วน·เรื่องราว·ที่·เป็น·ความ·จริง·นั้น·เมื่อ·เร็วๆ·นี้·คือ·วัน·ที่· ·15· ·กุมภาพันธ์·ปี·นี้·นี่เอง ·ประชาชน·ใน·เมือง·เชล·ยาบิ้·งค์ใน·รัสเซีย·ต่าง·ตื่น·ตระหนก·ไป·ตามๆ·กัน ·เมื่อ·มี·ก้อน·อุกกาบาต·พุ่ง·ผ่าน·ชั้น·บรรยากาศ·ของ·โลก·เข้า·มา·จน·สร้าง·ความ·โกลาหล·ไป·ทั่ว ·นัก·วิทยาศาสตร์·เชื่อ·ว่า·มี·อุกกาบาต·หรือ·สะเก็ด·ดาว·ราว· ·10·,·000· ·ลูก ·โคจร·อยู่·ทั่วไป·ใกล้·กับ·โลก·ของ·เรา ·ซึ่ง·ถือ·เป็น·เพียง· ·1%· ·ของ·จำนวน·อุกกาบาต ·ที่·เชื่อ·ว่า·โคจร·อยู่·ภายใน·ชั้น·ใน·ของ·ระบบ·สุริยะ·จักรวาล·ของ·เรา ·เมื่อ·เร็วๆ·นี้· ·นัก·ดาราศาสตร์· ·Thomas· ·Jones ·แห่ง·สมาคม·สำรวจ·อวกาศ·อเมริกัน· ·ได้·กล่าว·เตือน·ถึง·เรื่อง·นี้

·คุณ· ·Thomas· ·Jones· ·บอก·ว่า·หาก·เกิด·การ·ระเบิด·ของ·ดาวหาง·ที่·โคจร·ผ่าน·โลก·ใน·ระยะ·ประชิด ·อาจ·จะ·ทำให้·มี·สะเก็ด·อุกกาบาต·พุ่ง·เข้า·มา·ชน·โลก ·และ·ก็·อาจ·จะ·ทำให้·ผู้คน·นับ·ล้าน·คน·เสีย·ชีวิต·ได้ ·วิธี·ที่·ดี·ที่สุด·ที่·นัก·วิทยาศาสตร์·ผู้·นี้·บอก·ว่า·จะ·สามารถ·ช่วย·ลด·โอกาส·ของ·การ·เกิด··เหตุการณ์·ดัง·กล่าว·เหมือน·ที่ ·เกิด·ใน·ภาพยนตร์·ต่างๆ·ของ·ฮอลลีวู้ด ·ก็·คือ·การ·ใช้·กล้อง·โทรทรรศน์·หรือ·กล้อง· ·telescope· ·ใน·การ·ตรวจ·หา ·สิ่ง·ที่·โคจร·มา·ใกล้·โลก·เพื่อ·สามารถ·ที่·จะ·จัด ·ความ·เสี่ยง·ของ·การ·ที่·อุกกาบาต·เหล่า·นั้น·จะ·พุ่ง·เข้า·ชน·โลก·ได้ ·ซึ่ง·นัก·วิทยาศาสตร์·ก็·กำลัง·เร่ง·พยายาม·พัฒนา·เครื่องมือ·ที่·ว่า·นี้·ให้·มี·ความ·ก้าวหน้า·มาก·ที่สุด ·เพื่อ·ป้องกัน·เหตุการณ์·ที่·จะ·เกิด·ขึ้น·เหมือน·กับ·ใน·หนัง·นั่นเอง

62 / 84