Zombie Craze Sweeps the World

60 / 84

·World· ·War· ·Z· ·ที่· ·Brad· ·Pitt· ·ต้อง·รณรงค์·กับ·ผีดิบ·ที่·จะ·ครอง·โลก ·และ·รายการ·โทรทัศน์·ที่·ใครๆ·กำลัง·พูด·ถึง·ใน·อเมริกา ·The· ·Walking· ·Dead·, ·ไม่·ว่า·จะ·หัน·ไป·ทาง·ไหน·ก็·มี·แต่·เรื่อง·เกี่ยว·กับ· ·zombie ·คำ·ถาม·ก็·คือ·ต้น·กำเนิด·ของ·คำ·ว่า· ·zombie· ·นี้·มา·จาก·ไหน ·นัก·มานุษยวิทยา·ของ·มหาวิทยาลัย· ·George· ·Mason ·อาจารย์· ·Jeffrey· ·Mantz· ·บอก·ว่า ·คำ·ว่า· ·zombie· ·นี้·มา·จาก·ประเทศ· ·Congo ·และ·ใน·ยุค·ที่·มี·การ·ค้า·ทาส·จาก·แอฟริกา ·คำ·นี้·ก็·ข้าม·มหาสมุทร·แอต·แลน·ติค·ติด·มา·ด้วย

·อาจารย์· ·Jeffrey· ·บอก·ว่า· ·zombie· ·เข้า·ไป·เป็น·ส่วน·หนึ่ง ·ของ·พิธี·ศาสนา·ตาม·ชุมชน·ใน·แถบ·ทะเล· ·Caribbean ·ที่·เข้า·ไป·มี·บทบาท·มาก·ที่สุด·ก็·ใน·ประเทศ· ·Haiti ·และ·เมื่อ· ·Haiti· ·ถูก·นาวิกโยธิน·สหรัฐ·เข้า·ยึดครอง ·ใน·ตอน·ต้น·คริสต์·ศตวรรษ·ที่· ·20 ·ก็·นาม· ·zombie· ·กลับ·มา·อเมริกา ·โดย·เฉพาะ·ที่· ·Hollywood ·Hollywood· ·ผลิต·ภาพยนตร์·เกี่ยว·กับ· ·zombie· ·ขึ้น·เป็น·ครั้ง·แรก ·ใน·ปี·ค.ศ.· ·1932· ·ใน·เรื่อง· ·"·White· ·Zombie·" ·นั้น·ก็·เป็น·ต้นตอ·ของ·คำ·ว่า· ·"·zombie·"

·คำ·ถาม·ที่·จะ·ถาม·ต่อ·ไป·ได้·ก็·คือ ·ทำไม·ผู้คน·จึง·นิยม·ชม·ชอบ· ·zombie· ·กัน·นัก ·ศาสตราจารย์· ·David· ·Castillo· ·ซึ่ง·สอน·วรรณกรรม·อยู่·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Buffalo ·ใน·รัฐ·นิวยอร์ค·บอก·ว่า ·มนุษย์·เรา·สามารถ·เรียนรู้·อะไร·ต่อ·อะไร·ได้·มาก·จาก· ·zombie ·อาจารย์· ·David· ·Castillo· ·บอก·ว่า· ·zombie· ·นั้น·ว่า·จริงๆ·แล้ว ·แสดง·ให้·เรา·เห็น·ว่า·เรา·เป็น·คน·อย่างไร ·และ·ยัง·ตักเตือน·เรา·ได้·ด้วย·เกี่ยว·กับ·ทาง·เลือก ·ที่·เรา·ตัดสิน·ใจ·เลือก·โดย·เฉพาะ·เวลา·ที่·เรา·เผชิญหน้า·กับ·วิกฤตการณ์ ·เรา·ควร·จะ·ต้อง·ร่วมมือ·ร่วมใจ·กัน

·อาจารย์· ·Jeffrey· ·Mantz· ·ยก·ตัวอย่าง·ตัว·แสดง·นำ·ใน· ‘·Night· ·of· ·the· ·Living· ·Dea·d’ ·สอง·คน·ที่·ทะเลาะ·เบาะ·แว้ง·กัน·ตลอด·เวลา ·ไม่·ร่วมมือ·ร่วมใจ·กัน·ได้ ·แล้ว·ก็·ต้อง·ประสบ·เคราะห์·ใน·ที่สุด ·และ· ·"·28· ·Days· ·Later·"· ·หนัง·เกี่ยว·กับ· ·zombie· ·อีก·เรื่อง·หนึ่ง· ·ต้อง·คำ·ถาม·ว่า ·เรา·จะ·ไว้ใจ·ใคร·ได้·บ้าง· ·เมื่อ·โลก·ใกล้·จะ·ถึง·จุด·จบ ·อาจารย์· ·Jeffrey· ·Mantz· ·บอก·ว่า ·ความ·ดึงดูด·อีก·อย่าง·หนึ่ง·ของ·ภาพยนตร์ ·เกี่ยว·กับ· ·zombie· ·คือ·เรา·วิตก·ว่า ·เรา·อาจ·จะ·กำลัง·สูญเสีย·ความ·เป็น·มนุษย์·กัน

·อาจารย์· ·Jeffrey· ·บอก·ว่า ·การ·เปลี่ยนแปลง·ทาง·เทคโนโลยี·ใหม่ๆ·ที่·เกิด·ขึ้น ·ทำให้·เรา·กลาย·เป็น· ·zombie· ·ไป·ตามๆ·กัน·แล้ว ·ไม่·เชื่อ·ก็·ลอง·ดู·คน·สมัย·นี้ ·ที่·ไม่·สนใจ·คน·รอบ·ข้าง· ·เพราะ·มัว·แต่·สนใจ·กับ· ·smartphone· ·ใน·มือ·แทน·ที่ ·แต่·สำหรับ·คำ·ตอบ· ·ต่อ·คำ·ถาม·ที่·ว่า·ทำไม·เรา·จึง·หมกมุ่น·กับ· ·zombie ·และ·ประเด็น·โลก·ถึง·จุด·จบ·กัน·มาก ·อาจารย์· ·David· ·Castillo· ·บอก·ว่า ·เพราะ·คน·เรา·ทั่วไป·คิด·ว่า·เรา·กำลัง·ตก·อยู่·ใน·ภาวะ·วิกฤติ

·นักวิชาการ·ผู้·นี้·บอก·ว่า·คน·ส่วน·มาก·คิด·ว่า ·ช่วง·เวลา·ที่·เรา·ใช้·ชีวิต·อยู่·นี้ ·เป็น·ช่วง·ก่อน·โลก·จะ·ถึง·จุด·จบ ·โดย·เฉพาะ·เมื่อ·คำนึง·ถึง·ปัญหา·โลก·ร้อน ·โรค·ภัย·ไข้·เจ็บ·ต่างๆ· ·ปัญหา·ทั้ง·ทาง·เศรษฐกิจ ·และ·การเมือง· ·และ·การ·ก่อการ·ร้าย ·ซึ่ง·เรา·อาจ·จะ·นำ·บทเรียน·จาก· ·zombie ·มา·สนใจ·และ·หา·ทาง ·ร่วมมือ·ร่วมใจ·กัน· ·ฝ่าฟัน ·วิกฤติ·เหล่า·นี้·ไป·ก็·ได้

60 / 84