Teen Smoking and Popularity

8 / 84

·เบ ·ดอน·โน·โซ่· ·กับ· ·เลา·ร่า· ร็·อด·ริ·เก้ส· ·มา·จาก·สเปน ·ทั้ง·คู่·เริ่ม·สูบ·บุหรี่·ตอน·เรียน·ใน·ระดับ·มัธยม·ปลาย ·ถือ·ว่า·ตนเอง·เป็น·เด็ก·ป๊อป·ปู·ล่า·ใน·โรงเรียน ·ดอน·โน·โซ่·บอก·ว่า·เริ่ม·สูบ·บุหรี่·เพราะ·ว่า·คบ·เพื่อนฝูง ·มัก·มี·งาน·ปาร์ตี้· ·และ·เพื่อนๆ·ใน·กลุ่ม·สูบ·บุหรี่ ·จึง·สูบ·บุหรี่·ตาม·เพื่อน·เพื่อ·ความ·เท่ ·เด็ก·นักเรียน·มัธยม·ปลาย ·ที่·ป๊อป·ปู·ล่า·มี·โอกาส·ที่·จะ·สูบ·บุหรี่ ·และ·เริ่ม·สูบ·บุหรี่·เร็ว·กว่า·เด็ก·นักเรียน·คน·อื่นๆ ·ที่·ไม่·ค่อย·มี·คน·รู้จัก

·ทอม· ·วา·เล็น·เต้ ·อาจารย์·ทาง·ด้าน·การ·แพทย์·แขนง·การ·ป้องกัน·โรค ·ที่·มหาวิทยาลัย· ·University· ·of· ·Southern· ·California ·เป็น·นัก·วิจัย·ที่·ศึกษา·ใน·เรื่อง·นี้ ·ศาสตราจารย์· ·ทอม· ·วา·เล็น·เต้ ·กล่าว·ว่า ·ความ·ดัง·หรือ·ว่า·ความ·ป๊อป·ปู·ล่า·ไม่·ได้·มา·กัน·ฟรีๆ ·การ·สูบ·บุหรี่·เป็น·วิธี·หนึ่ง·ที่·ทำให้·ตนเอง·เด่น ·เป็น·ที่·สนใจ·ของ·คน·อื่น ·จาก·ผล·การ·ศึกษา· ·4· ·ชิ้น·ใน·ช่วง· ·10· ·ปี ·ศาสตราจารย์·วา·เล็น·เต้·บอก·ว่า ·นักเรียน·ที่·เริ่ม·สูบ·บุหรี่·ตอน·เรียน·ระดับ·มัธยม· ·3 ·และ· ·มัธยม· ·4 ·มัก·จะ·กลาย·เป็น·เพื่อน·กับ·นักเรียน·ที่·สูบ·บุหรี่·เหมือน·กัน ·เขา·บอก·ว่า·ปัญหา·การ·สูบ·บุหรี่·ใน·เด็ก·นักเรียน·ใน·สหรัฐ ·ไม่·ได้·จำกัด·ว่า·เชื้อชาติ· ·สี·ผิว· ·หรือ·ว่า·วัฒนธรรม·ใด

·ทาง·ด้าน·ซิน·เทีย· ·โก·เมส· ·นักเรียน·ใน·โรงเรียน· ·Hacienda· ·La· ·Puente· ·Unified ·และ·ประธาน·บริหาร· ·Family· ·Service ·กล่าว·ว่า·แปลก·ใจ ·ที่·ผล·การ·ศึกษา·ออก·มา·อย่าง·นี้ ·เพราะ·ว่า·ต่าง·จาก·ที่·เธอ·ได้·พบ·เห็น ·ซิน·เทีย· ·โก·เมส· ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·เด็ก·ที่·ไม่·ป๊อป·ปู·ล่า·เลย·ต่างหาก ·ที่·สูบ·บุหรี่·เพราะ·ว่า·อยาก·เด่น·ดัง ·เด็ก·เหล่า·นี้·อยาก·จะ·สร้าง ·ภาพพจน์·ว่า·ตัวเอง·เป็น·คน·เด่น

·ทาง·ด้าน·วิคตอเรีย· ส·มิท· ·อายุ· ·16· ·ปี ·เธอ·บอก·ว่า·ตอน·ที่·เป็น·อาสา·สมัคร ·พี่เลี้ยง·เด็ก·นักเรียน·ประถม·ห้า·กับ·ประถม·หก ·เธอ·ต้อง·ค่อย·ปรับ·เปลี่ยน·ความคิด·ของ·เด็ก·เหล่า·นี้·ใหม่ ·ต่อ·การ·สูบ·บุหรี่ ·วิคตอเรีย· ส·มิท· ·นักเรียน·พี่เลี้ยง·บอก·ว่า ·เด็ก·ประถม·ปลาย·รู้·ดี·ว่า ·บุหรี่·มี·ผล·เสีย·ต่อ·สุขภาพ ·แต่ว่า·ยัง·เห็น·ว่า·การ·สูบ·บุหรี่ ·ทำให้·ตนเอง·เท่ ·และ·จะ·ทำให้·ตนเอง·กลาย·เป็น·เด็ก·ยอด·นิยม·ใน·โรงเรียน

·เจน·เนล· ·ริ·วาส· ·อายุ· ·14· ·ปี ·นักเรียน·พี่เลี้ยง·อีก·คน·หนึ่ง ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·นักเรียน·พี่เลี้ยง·ทำงาน·ได้·ผล·มาก·กว่า·ผู้ใหญ่ ·ใน·การ·ช่วย·ลด·ปัญหา·การ·สูบ·บุหรี่·ใน·เด็ก·นักเรียน ·เธอ·บอก·ว่า·เด็ก·นักเรียน·รุ่น·น้อง·จะ·ฟัง·นักเรียน·รุ่น·พี่·มาก·กว่า ·เพราะ·ว่า·อยู่·ใน·วัย·ไล่ๆ·กัน ·ทาง·ด้าน·นักวิชาการ·และ·ผู้เชี่ยวชาญ ·ชี้·ว่า·สำคัญ·มาก·ที่·ต้อง·รณรงค์ ·ป้องกัน·การ·สูบ·บุหรี่·เสีย·ตั้งแต่·ใน·กลุ่ม·เด็ก·นักเรียน ·เพราะ·ว่า·หาก·เด็ก·เริ่มต้น·สูบ·บุหรี่·ตั้งแต่·อายุ·ยัง·น้อย ·การ·เลิก·สูบ·บุหรี่·จะ·ยิ่ง·แย่·เกิน·ไป·อีก

8 / 84