Finding a Match with Online Dating

7 / 84

·ตอน·ที่·มา·ริ·โอ้·ย้าย·ไป·อยู่·ที่·เมือง·บัลติมอร์·เมื่อ·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·เพื่อนๆ·ได้·แนะนำ·ให้·เขา·ใช้·บริการ·หา·คู่·ทาง·อินเตอร์เน็ต·ฟรี·ผ่าน·ทาง·หน้า·เว็บไซต์ ·มา·ริ·โอ้·รู้·ว่า·เขา·ต้องการ·คู่รัก·ที่·มี·คุณสมบัติ·แบบ·ไหน ·เขา·บอก·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า·เขา·ต้องการ ·คบหา·ผู้หญิง·ที่·ไม่·ใช่·ชาว·อเมริกัน ·ไม่·เป็น·นัก·วิทยาศาสตร์·และ·ไม่·เกี่ยวข้อง·กับ·ชาติ·ลาติน·ด้วย ·แต่ว่า·เขา·กลับ·ได้·แฟน·ที่·มี·คุณสมบัติ·ตรง·กัน·ข้าม

·มี·คำ·โบราณ·ของ·คน·อเมริกัน·ที่·ว่า ·คุณสมบัติ·ตรง·ข้าม·กัน·มัก·จะ·ดึงดูด·ใจ·อีก·ฝ่าย·หนึ่ง ·แต่ว่า·บริษัท·จัด·หา·คู่·ทาง·ออนไลน์·ชี้·ว่า ·คำ·โบราณ·นี้·ใช้·ไม่·ได้·กับ·การ·จับ·คู่·ทาง·ออนไลน์ ·เพราะ·ว่า·ชาย·หญิง·ที่·มี·คุณสมบัติ·หลายๆ· ·อย่าง·คล้ายคลึง·กัน ·มัก·มี·โอกาส·ปิ๊ง·กัน·มาก·กว่า ·ชาย·หญิง·ที่·มี·คุณสมบัติ·ตรง·ข้าม ·eHarmony· ·เป็น·หนึ่ง·ใน·บรรดา·เว็บไซต์·จัด·หา·คู่·ที่·ใหญ่·ที่สุด ·ผู้·ใช้·บริการ·ต้อง·ตอบ·คำ·ถาม·มาก·กว่า· ·400· ·ข้อ ·เข้า·ไป·ใน·ระบบ·คอมพิวเตอร์·เสีย·ก่อน ·หลัง·จาก·นั้น·ระบบ·คอมพิวเตอร์·จะ·เสาะ·หา·คู่·ที่·เหมาะเจาะ·มาก·ที่สุด·ให้

·คุณ·กี·อาน· ก·อน·ซา·ก้า· ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·วิจัย·และ·พัฒนา ·ของ·เว็บไซต์·จัด·หา·คู่· ·eHarmony ·ได้·ให้·สัมภาษณ์·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ผ่าน·ทาง· ·Skype· ·ว่า ·เขา·บอก·ว่า·หลาย·คน·บอก·ว่า ·คน·ที่·มี·คุณสมบัติ·ตรง·ข้าม·กัน ·มัก·ดึงดูด·ใจ·กัน ·แต่ว่า·พอ·คบหา·กัน·จริงๆ·กลับ·ไป·กัน·ไม่·ได้ ·เขา·คิด·ว่า·ความ·เหมือน·ดี·กว่า·ความ·ต่าง ·ไม่·จำเป็น·ว่า·จะ·ต้อง·เหมือน·กัน·ไป·หมด·ทุก·อย่าง ·แต่ว่า·ขอ·ให้·เหมือน·กัน·ใน·เรื่อง·สำคัญ·ๆ·ก็·พอ

·ทาง·ด้าน·คุณ· ·มา·คอน· ฟาร์·ดีส· ·นัก·จิตวิทยา·ที่·บริการ·ให้·คำ·ปรึกษา ·แก่·คู่·สมรส·ที่·มี·ปัญหา·ความ·สัมพันธ์ ·เขา·ไม่·เชื่อ·มั่น·ใน·การ·จับ·คู่ ·ผ่าน·การ·คิด·คำนวณ·ของ·ระบบ·คอมพิวเตอร์ ·เขา·บอก·ว่า·มี·คน·แค่· ·7· ·เปอร์เซ็นต์·เท่านั้น ·ที่·บอก·ความ·จริง·เกี่ยว·กับ·ตัวเอง ·เวลา·ที่·ต้อง·เขียน·ว่า·ตัวเอง·เป็น·คน·แบบ·ไหน

·เขา·บอก·ว่า·แม้·ว่า·จะ·ไม่·จงใจ·โกหก ·หรือ·ว่า·สร้าง·ความ·เข้าใจ·ผิด ·คน·เรา·มัก·จะ·มอง·ตัวเอง·ต่าง·จาก·ความ·เป็น·จริง ·เขา·บอก·ว่า·มี·ตัวอย่าง·ของ·ชาย·หญิง·หลาย·คู่ ·ที่·เหมาะสม·กัน·มาก·หาก·พิจารณา·ตาม·ข้อมูล·ส่วนตัว ·ที่·เขียน·เข้า·ไป·ใน·ระบบ·คอมพิวเตอร์·ของ·เว็ปไซท์·จัด·หา·คู่ ·แต่·พอ·นัด·พบ·ไป·เจอ·กัน·จริงๆ·ซึ่ง·หน้า·กลับ·ไป·ด้วย·กัน·ไม่·ได้

·ย้อน·กลับ·ไป·ที่·คุณ·มา·ริ·โอ้· ·ผู้·ใช้·บริการ·หา·คู่·ทาง·อินเตอร์เน็ต ·หน้า·เว็ปไซท์·หา·คู่·ได้·เสนอ·ให้·เขา·พบ·กับ·ทา·มา·ร่า ·ทั้ง·คู่·ได้·นัด·พบ·กัน·และ·ไป·กัน·ได้·ดี ·หลัง·จาก·คบหา·ดู·ใจ·กัน·นาน·หนึ่ง·ปี ·ทัง·คู่·ได้·ตกลง·แต่งงาน·กัน·ไป·เมื่อ·เร็วๆ·นี้ ·คุณ·ทา·มา·ร่า·เล่า·ประสบการณ์·การ·หา·คู่·ทาง·ออนไลน์·ให้·ฟัง·ว่า ·เธอ·บอก·ว่า·แม้·จะ·มี·ความ·กังวล·หลาย·อย่าง ·เกี่ยว·กับ·การ·หา·คู่·เดท·ทาง·ออนไลน์ ·เธอ·บอก·ว่า·การ·หา·คู่·แบบ·นี้·ช่วย·ให้·ได้·พบปะ·กับ·คน·จำนวน·มาก ·และ·เป็น·ผู้ชาย·ที่·อาจ·จะ·ไม่·ได้·พบปะ·ได้·ทั่วไป ·นอกจาก·นี้·ยัง·ไม่·ยาก·ที่·จะ·บอก·ลา·กัน·หาก·ว่า·ไป·กัน·ไม่·ได้

·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·รายงาน·ว่า·คุณ·มา·ริ·โอ้· ·ฝ่าย·สามี ·มี·ความ·กังวล·ใจ·ใน·ตอน·แรก·เช่น·กัน ·เพราะ·เห็น·ว่า·คุณ·ทา·มา·ร่า·มี·คุณสมบัติ·เหมือน·กับ·ตัว·เขา·มาก·เหลือเกิน ·แต่·เขา·ตกลง·ใจ·ชวน·เธอ·ไป·ดื่ม·กาแฟ ·ตอน·ที่·ได้·พบ·กัน·ครั้ง·แรก·เขา·บอก·ว่า·ไม่·ผิดหวัง·เลย ·ที่·ได้·ตัดสิน·ใจ·พบ·กับ·ทา·มา·ร่า ·ซึ่ง·ตอน·นี้·ได้·ครอง·ตำแหน่ง·ภรรยา ·สอง·สามี·ภรรยา·คู่·นี้·บอก·ว่า·การ·หา·คู่·ทาง·ออนไลน์·ได้·ผล·ดี·ใน·กรณี·ของ·พวก·เขา ·แม้·ว่า·หลายๆ·คน·อาจ·จะ·เทียบ·ว่า ·เป็น·การ·คลุม·ถุง·ชน·แนว·ใหม่ ·แห่ง·ยุค·คริส·ศตวรรษ·ที่· ·21

·ถึง·แม้·ว่า·การ·ศึกษา·เชิง·วิทยาศาสตร์ ·ยัง·ไม่·เชื่อ·มั่น·ใน·การ·หา·คู่·ผ่าน·ทาง·ออนไลน์ ·ที่พึ่ง·ระบบ·คิด·คำนวณ·ทาง·คอมพิวเตอร์·เป็น·ผู้·จับ·คู่ ·ผล·การ·สำรวจ·พบ·ว่า·ใน·ปัจจุบัน ·มี·คู่·สมรส·อย่าง·น้อย· ·20· ·เปอร์·เซ็น·ทั่ว·โลก·ที่·พบ·รัก·กัน·ทาง·ออนไลน์

7 / 84