Vietnam May Surpass Thailand in World Rice Exports

9 / 84

·เวียดนาม·ครอง·อันดับ·สอง·ใน·กลุ่ม·ประเทศ·ส่ง·ออก·ข้าว·มาก·ที่สุด·ของ·โลก ·รอง·จาก·ไทย·มา·ยาว·นาน ·แต่·ใน·ปี·นี้· ·เวียดนาม·คาด·ว่า ·จะ·สามารถ·ส่ง·ออก·ข้าว·ได้·ราวๆ· ·7· ·ล้าน·ตัน ·มาก·กว่า·ตัวเลข·ของ·ไทย ·ที่·ประมาณ·การ·ส่ง·ออก·ไว้ ·ที่·ราวๆ· ·6· ·ล้าน· ·5· ·แสน·ตัน·เท่านั้น

·คุณ· ·Nguyen· ·Van· ·Don· ·ผู้จัดการ·ทั่วไป·บริษัท· ·Viet· ·Hung ·บริษัท·ส่ง·ออก·ข้าว·ราย·ใหญ่·ของ·เวียดนาม·บอก·ว่า ·จน·ถึง·ขณะ·นี้·ยอด·การ·ส่ง·ออก·ข้าว·ของ·เวียดนาม ·นั่น·มี·ปริมาณ·มาก·กว่า·ไทย·แล้ว ·ซึ่ง·ชาว·เวียดนาม·ก็·ต้อง·ขอบคุณ ·นโยบาย·การ·รับประกัน·ราคา·ข้าวของ·รัฐบาล·ไทย ·ที่·ส่ง·ผล·ต่อ·ยอด·การ·ส่ง·ออก·ใน·ปี·นี้

·นัก·ธุรกิจ·ส่ง·ออก·ข้าว·ชาว·เวียดนาม·บอก·ว่า ·เหตุผล·ก็·คือ ·นโยบาย·การ·รับประกัน·ราคา·ข้าว·ของ·ไทย·นั้น ·รัฐบาล·จะ·รับซื้อ·ข้าว·ใน·ราคา·สูง·ไป·เก็บ·ไว้ ·เพื่อ·สนับสนุน·ชา·วนา·ไทย ·แต่·ก็·เป็น·เรื่อง·ยาก·ที่·จะ·ขาย·ข้าว·ที่·รับซื้อ·มา·ใน·ตลาด ·เพราะ·ข้าว·มี·ราคา·แพง·เกิน·ไป ·ทำให้·แต่ละ·ประเทศ·เช่น·เวียดนาม ·อินเดีย· ·ปากีสถาน· ·และ·พม่า ·ต่าง·แข่งขัน·เพื่อ·แย่ง·ตลาด·ใน·ส่วน·นี้ ·โดย·เวียดนาม·มี·คู่แข่ง·สำคัญ·คือ·อินเดีย

·นัก·ธุรกิจ·ส่ง·ออก·ข้าว·ชาว·เวียดนาม·บอก·ด้วย·ว่า ·การ·ส่ง·ออก·ข้าว·ของ·เวียดนาม·ที่·เพิ่ม·สูง·ขึ้น·นั้น ·ยัง·มี·ส่วน·มา·จาก·ยอด·การ·สั่ง·ซื้อ·ข้าว·ที่·เพิ่ม·ขึ้น·ของ·บริษัท·จาก·ประเทศ·จีน ·ทำให้·ปี·นี้·จีน·เป็น·ลูกค้า·ราย·ใหญ่·ที่สุด ·ที่·นำ·เข้า·ข้าว·จาก·เวียดนาม ·ไป·จำนวน·มาก·กว่า· ·2· ·ล้าน·ตัน·แล้ว ทั้งๆ·ที่·ปี·ก่อนหน้า·นี้ ·การ·ค้า·ข้าว·ระหว่าง·จีน·กับ·เวียดนาม·นั้น·ไม่·ค่อย·มี·มาก·นัก ·แต่·ใน·ปี·นี้·และ·ปี·แต่·ต่อ·ไป ·จีน·มี·แนว·โน้ม·ว่า ·จะ·กลาย·เป็น·ตลาด·ส่ง·ออก·ข้าว·หลัก·ของ·เวียดนาม·ไป·แล้ว

·อย่างไร·ก็·ตาม·ใน·วงการ·ค้า·ข้าว·จะ·ทราบ·ดี·ว่า ·ปกติ·แล้ว·ข้าว·เวียดนาม·นั้น ·จะ·มี·คุณภาพ·ด้อย·กว่า·ข้าวของ·ไทย ·และ·มี·ตลาด·การ·ส่ง·ออก·ที่·ค่อน·ข้าง·จะ·ต่าง·กัน ·แต่·เจ้าหน้าที่·ด้าน·การ·เกษตร·ของ·เวียดนาม·บอก·ว่า ·การ·ส่ง·ออก·ข้าว·ที่·น้อย·ลง·ของ·ไทย·นั้น ·กลาย·เป็น·โอกาส·สำคัญ·ของ·เวียดนาม ·ที่·จะ·เพิ่ม·ช่อง·ทาง·ใหม่ๆ·ให้·มาก·ขึ้น

·ผู้·ช่วย·ผู้·อำนวย·การ ·หน่วย·งาน·ด้าน·การ·พัฒนา·การ·เกษตร·และ·ชนบท ·ใน·จังหวัด· ·Tien· ·Giang ·แหล่ง·ปลูก·ข้าว·สำคัญ·ทาง·ตอน·กลาง·ของ·เวียดนาม·บอก·ว่า ·แม้·ใน·ตอน·นี้· ·จะ·ยัง·ไม่·ถือ·เป็น·โอกาส·ทอง·ใน·การ·ส่ง·ออก·ข้าว·ของ·เวียดนาม·เสีย·ที·เดียว ·แต่·ก็·ถือ·เป็น·จุด·เริ่มต้น·ของ·โอกาส·ใน·ระยะ·ยาว ·ที่·จะ·ช่วย·ให้·เวียดนาม ·ค่อยๆ·เปลี่ยน·วิธี·การ·เลือก·พันธุ์·ข้าว·ใน·การ·ปลูก ·และ·เพิ่ม·พื้นที่·ปลูก·ข้าว·คุณภาพ·ดี·ให้·มาก·ขึ้น ·เพื่อ·รองรับ·ความ·ต้องการ·ของ·ตลาด·ใน·ประเทศ ·และ·ต่าง·ประเทศ·ใน·อีก·ไม่·กี่·ปี·ข้าง·หน้า

·เจ้าหน้าที่·คน·นี้·บอก·ด้วย·ว่า ·กว่า·ร้อยละ· ·45· ·ของ·ข้าว·ที่·ปลูก ·ใน·พื้นที่·ของ·จังหวัด· ·Tien· ·Giang· ·นั้น ·เป็น·ข้าว·พันธุ์·คุณภาพ·ดี ·และ·กำลัง·วาง·แผน·สนับสนุน·เตรียม·ขยาย·พื้นที่·ปลูก·ให้·มาก·ขึ้น ·เพื่อ·รองรับ·ตลาด·ข้าว·ใหม่ๆ·ของ·เวียดนาม ·คุณ· ·Nguyen· ·Ngoc· ·Phan· ·ชา·วนา·ใน·จังหวัด· ·Tien· ·Giang· ·บอก·ว่า ·เขา·มี·รายได้·เพิ่ม·ขึ้น·อย่าง·เห็น·ได้·ชัด ·หลัง·จาก·หัน·มา·ปลูก·ข้าว·พันธุ์·ดี· ·มา·กว่า· ·5· ·ปี ·ชา·วนา·จาก·เวียดนาม·บอก·ว่า ·เขา·ได้·รับ·การ·ส่งเสริม·จาก·เจ้าหน้าที่·การ·เกษตร·ให้·ปลูก·ข้าว ·ที่·มี·คุณภาพ·ดี·มาก·ขึ้น·เมื่อ·หลาย·ปี·ก่อน ·และ·แน่นอน·ว่า·เมื่อ·ปลูก·ข้าว·คุณภาพ·ที่·ดี·ขึ้น ·รายได้·ก็·ดี·ขึ้น·ตาม·ไป·ด้วย ·จน·เขา·ต้อง·ตัดสิน·ใจ·ขยาย·พื้นที่·ปลูก·ข้าว·ให้·มาก·ขึ้น ·จน·เต็ม·แปลง·นา·ไป·แล้ว

·แน่นอน·ว่า·ผู้คน·ใน·วงการ·ข้าว·ของ·เวียดนาม ·ต่าง·ยินดี·ที่·จะ·ได้·ชื่อ·ว่า·เป็น·ผู้·ส่ง·ออก·ข้าว·อันดับ·หนึ่ง·ของ·โลก·ใน·ปี·นี้ ·และ·ทราบ·ดี·ว่า·เงื่อนไข·สำคัญ ·ที่·จะ·สามารถ·รักษา·ตำแหน่ง·นี้·ไว้·ต่อ·ไป ·คือ· ·สภาพ·อากาศ·และ·ความ·ปริมาณ·การ·ต้องการ·ข้าว·ของ·โลก ·แต่·เจ้าหน้าที่·เวียดนาม·ย้ำ·ว่า ·เป้าหมาย·ใน·การ·รักษา·ตำแหน่ง·ผู้·ส่ง·ออก·ข้าว·มาก·ที่สุด·ของ·โลก·นั้น ·ยัง·มี·ความ·สำคัญ· ·น้อย·กว่า·การ·เร่ง·ส่งเสริม ·การ·ผลิต·ข้าว·คุณภาพ·ดี·ให้·มาก·ขึ้น ·เพื่อ·รองรับ·ตลาด ·และ·ความ·ต้องการ·จาก·ทั้ง·ใน·ประเทศ·และ·ต่าง·ประเทศ·ใน·อนาคต

9 / 84