New WTO Agreement, China Bans Bitcoin and Other Business News

66 / 84

·เรื่อง·แรก· ·ผู้แทน·ประเทศ·ต่างๆ ·ที่·ไป·ร่วม·การ·ประชุม·ของ·องค์การ·การ·ค้า·โลก‏ ·หรือ·ที่·เรียก·กัน·ย่อๆ· ·ว่า· ·WTO· ·ที่·เกาะ·บาหลี·ใน·ประเทศ·อิน·โด·นีเซี·ย‏ ·ได้·ลง·มติ·ให้·ความเห็น·ชอบ·กับ·ข้อ·ตกลง·การ·ค้า·เป็น·ครั้ง·แรก‏ ·นับ·ตั้งแต่·ก่อตั้ง· ·WTO· ·มา·เมื่อ·ปี· ·ค.ศ.· ·199·5‏ ·ผู้·อำนวย·การ·ของ· ·WTO· ·นาย· ·Roberto· ·Azeved·o‏ ·ซาบซึ้ง·ถึง·กับ·น้ำตา·ร่วง· ·ใน·พิธี·ปิด·การ·ประชุม·เมื่อ·วัน·เสาร์· ·ขณะ·กล่าว·ว่า‏ ·นับ·เป็น·ครั้ง·แรก·ใน·ประวัติศาสตร์·ที่· ·WTO· ·สามารถ·ทำงาน·ได้·สำเร็จ‏ ·ประเด็น·สำคัญ·ของ·ข้อ·ตกลง·ที่·ว่า·นี้‏ ·คือ·การ·ผ่อนผัน·กำแพง·กีดขวาง·การ·ค้า‏ ·โดย·การ·ทำให้·กระบวนการ·ศุลกากร·ง่าย·ขึ้น·และ·โปร่งใส·มาก·ขึ้น‏ ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·รัฐบาล·ของ·ประเทศ·สมาชิก· ·WTO· ·159· ·ประเทศ‏ ·จะ·ต้อง·ลง·มติ·ให้·ความเห็น·ชอบ·ก่อน·ที่·จะ·นำ·ข้อ·ตกลง·นี้·ไป·ใช้·ได้‏ ·นัก·วิเคราะห์·ประมาณ·ว่า·ข้อ·ตกลง·ของ· ·WTO· ·นี้·จะ·เพิ่ม‏ ·การ·ค้า·มูลค่า· ·1· ·ล้าน·ล้า·นดอล·ล่าร์· ·ให้·กับ·เศรษฐกิจ·โลก‏ ·รวม·ทั้ง·ความ·อยู่·รอด·ใน·อนาคต·ของ·องค์การ·นี้·ด้วย‏

·ไป·กัน·ที่·วอชิงตัน ·ประธานาธิบดี· ·Barack· ·Obama· ·ได้·กล่าว·เร่งเร้า ·ให้·รัฐสภา·ยืด·เวลา·การ·ให้·เงิน·ช่วยเหลือ·ผู้·ที่·ตก·งาน ·ใน·ประเทศ·ต่อ·ไป·อีก ·ประธานาธิบดี·ของ·สหรัฐ·กล่าว·ใน·คำ·ปราศรัย·ประจำ·สัปดาห์·เมื่อ·วัน·เสาร์·ที่·ผ่าน·มา·ว่า ·คน·อเมริกัน· ·1· ·ล้าน· ·3· ·แสน·คน·จะ·สูญเสีย·ความ·ช่วยเหลือ ·เนื่อง·จาก·ไม่·มี·งาน·ทำ·ถ้า·หาก·ว่า·รัฐสภา·ไม่·ลง·มติ·อนุมัติ·ใน·เรื่อง·นี้ ·ก่อน·ปิด·สมัย·ประชุม·สำหรับ·เทศกาล· ·Christmas ·ประธานาธิบดี· ·Obama· ·กล่าว·ว่า·การ·ดำรง·ชีวิต·ของ·คน·เหล่า·นี้ ·จะ·ตก·อยู่·ใน·ภาวะ·อันตราย·ถ้า·หาก·ว่า ·สมาชิก·รัฐสภา·สหรัฐ·ซึ่ง·ส่วน·ใหญ่·เป็น·สมาชิก·พรรค·รีพับลิกัน·นั้น ·ไม่·ยอม·ยืด·เวลา·การ·ให้·เงิน·ช่วยเหลือ·ผู้·ที่·ตก·งาน ·สำนักงาน·งบประมาณ·ของ·รัฐสภา ·ซึ่ง·ไม่·ฝักใฝ่·ฝ่าย·ใด·ได้·แสดง·ความ·คาดหมาย·ไว้·ว่า ·ถ้า·รัฐสภา·มี·มติ·ให้·ยืด·เวลา·ใน·เรื่อง·นี้·ออก·ไป·จะ·ส่ง·ผล·กระทบ·ใน·เชิง·ลบ ·ต่อ·การ·เติบ·โต·ทาง·เศรษฐกิจ·ของ·ประเทศ·ใน·ปี·หน้า ·แต่·ประธานาธิบดี· ·Barack· ·Obama· ·กล่าว·ว่า ·การ·ยืด·เวลา·การ·ให้·เงิน·ช่วยเหลือ·ผู้·ที่·ตก·งาน·นี้ ·มิ·ใช้·เป็น·แต่·เพียง·สิ่ง·ที่·ถูกต้อง·ที่·จะ·ต้อง·กระทำ·เท่านั้น ·หาก·แต่·เป็น·สิ่ง·ที่·เฉลียว·ฉลาด ·ที่·จะ·ทำ·สำหรับ·เศรษฐกิจ·ของ·ประเทศ

·และ·ใน·ขณะ·เดียวกัน·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ใน·สหรัฐ·ลด·ลง·ไป·อยู่·ที่· ·7% ·ซึ่ง·นับ·ว่า·ต่ำ·สุด·ใน·ช่วง·ห้า·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·ตัวเลข·ที่·รัฐบาล·เผยแพร่·ออก·มา·เมื่อ·วัน·ศุกร์·ชี้·ให้·เห็น·ว่า ·มี·การ·จ้าง·งาน·อีก· ·203·,·000· ·คน·ใน·เดือน·พฤศจิกายน·ที่·ผ่าน·มา ·ซึ่ง·นัก·เศรษฐศาสตร์·บาง·คน·คาด·ไว้·ว่า·จะ·มี·ไม่·ถึง·นั้น·ด้วย·ซ้ำ·ไป ·แล้ว·ก็·เป็น·สัญญาณ·ที่·บ่ง·บอก·ว่า ·เศรษฐกิจ·ใหญ่·ที่สุด·ของ·โลก·กำลัง·ฟื้นตัว·อย่าง·มั่นคง ·จาก·ภาวะ·เศรษฐกิจ·ตกต่ำ·เมื่อ·ปี· ·ค.ศ.· ·2008

·และ·เมื่อ·วัน·พฤหัสบดี ·ทั้ง·ธนาคาร·กลาง·กระทรวง· ·และ·สำนักงาน·รวม·อีก· ·4· ·แห่ง·ของ·จีน ·มี·คำ·สั่ง·ห้าม·ใช้· ·Bitcoin· ·หรือ· ·virtual· ·currency ·ใน·การ·ทำ·ธุรกรรม ·เพราะ·กังวล·ว่า·อาจ·จะ·มี·ผู้·ใช้· ·Bitcoin· ·ใน·การ·ฟอก·เงิน ·และ·จะ·เป็น·ภัย·คุกคาม·ต่อ·เสถียรภาพ·ทาง·การเงิน·ของ·ประเทศ·ได้ ·นอกเหนือ·ไป·จาก·การ·ปกป้อง·เงิน· ·Renminbi· ·ของ·จีน·ไว้ ·ว่า·เป็น·เงิน·ที่·ถูกต้อง·ตาม·กฎหมาย·ของ·ประเทศ·ชนิด·เดียว ·คำ·สั่ง·ของ·รัฐบาล·จีน·นี้·กล่าว·ว่า ·Bitcoin· ·ไม่·ใช่·เงิน·แท้·จริง·ตาม·กฎหมาย ·แต่·เป็น·สินค้า·ออนไลน์ ·แล้ว·ก็·ไม่·ควร·นำ·มา·ใช้·ใน·การ·ค้า·ขาย·เหมือน·กับ·เงิน·จริงๆ

·ใน·เดือน·ที่·แล้ว·เจ้าหน้าที่·ของ·สหรัฐ ·ไป·แถลง·ปากคำ·ต่อ·วุฒิสภา·สหรัฐ·ว่า ·ข่าย·งาน·การเงิน·อย่าง· ·Bitcoin ·อำนวย·ประโยชน์·ที่·เป็น·รูปธรรม·แก่·ระบบ·การเงิน ·แต่·ก็·เตือน·ไว้·ด้วย·ว่า ·มี·ความ·เป็น·ไป·ได้·ที่·จะ·มี·การ·ใช้· ·Bitcoin· ·ใน·การ·ฟอก·เงิน ·รวม·ทั้ง·กิจกรรม·อาชญากรรม·อื่นๆ ·เวลา·นี้·มูลค่า·ของ· ·Bitcoin· ·สูง·กว่า· $·1·,·100 ·ซึ่ง·ส่วน·หนึ่ง·มา·จาก·การ·ที่·มี·จำนวน·จำกัด·ไว้·ที่· ·21· ·ล้าน·ยูนิต ·นัก·ลงทุน·ที่·ต้องการ· ·Bitcoin· ·จึง·ต้อง·ประมูล·ซื้อ ·ซึ่ง·ทำให้·ราคา·สูง·ขึ้น

·และ·สุดท้าย·ใน·ข่าว·ธุรกิจ·วัน·นี้ ·ชาว·ต่าง·ชาติ·จำนวน·ไม่·น้อย·นิยม·ซื้อ·บ้าน·ใน·อเมริกา ·โดย·ถือ·ว่า·เป็น·การ·ลงทุน·อย่าง·หนึ่ง ·และ·บริเวณ·ที่·ชาว·ต่าง·ชาติ·ที่·มี·เงิน·เหล่า·นี้·นิยม· ·คือ·ภาค·ใต้·ของ·รัฐ· ·California ·โดย·เฉพาะ·ใน·บาง·ส่วน·ของ·นคร· ·Los· ·Angeles·,· ·Miami· ·และ· ·New· ·York ·นางสาว· ·Angela· ·Wong· ·ผู้เชี่ยวชาญ·เรื่อง·อสังหาริมทรัพย์·ใน· ·Los· ·Angeles· ·บอก·ว่า ·เฉพาะ·ใน·ปี·ที่·แล้ว· ·มี·ลูกค้า·จาก·ประเทศ·จีน·เพิ่ม·ขึ้น·ถึง· ·3·0% ·เธอ·บอก·ว่า·เหตุผล·สำคัญ·คือ·ผู้·ซื้อ·อยาก·จะ·ให้·ลูกๆ· ·ได้·เรียน·หนังสือ·ใน·อเมริกา ·และ·เหตุผล·สำคัญ·รอง·ลง·มา·คือ·การ·อพยพ·ไป·ตั้ง·รกราก·ใน·อเมริกา ·รวม·ทั้ง·การ·ที่·มี·นัก·ลงทุน·ต้องการ· ·ที่·จะ·อพยพ·ไป·ตั้ง·ถิ่น·ฐาน·ใน·อเมริกา ·และ·เมื่อ·ได้·รับ· ·EB·-·5· ·วีซ่า ·ตาม·วีซ่า·อัน·นี้·นัก·ลงทุน·นั้น·จะ·ต้อง·มี·บ้าน·พำนัก·อยู่·ใน·อเมริกา·ด้วย ·จึง·ทำให้·ต้อง·มี·การ·ซื้อ·บ้าน·กัน ·แต่·ชาว·ต่าง·ชาติ·ที่·ซื้อ·บ้าน·ใน·อเมริกา·ไม่·ได้·มี·แต่·ชาว·จีน·เท่านั้น ·ตัวเลข·จาก·นายหน้า·ซื้อขาย·บ้าน· ·Shannon· ·Miller· ·บอก·ว่า ·มี·ผู้·ซื้อ·บ้าน·จาก·ประเทศ·ต่างๆ· ·ประมาณ· ·70· ·ประเทศ·ที่·ลงทุน·ซื้อ·บ้าน·ใน·อเมริกา ·และ·ส่วน·ใหญ่·จ่าย·เป็น·เงิน·สด ·ซึ่ง·ทำให้·ราคา·บ้าน·ใน·แถบ· ·Los· ·Angeles· ·มี·ราคา·ดี·มาก ·โดย·เฉพาะ·ใน·ย่าน· ·Beverly· ·Hills ·บรรดา·นายหน้า·ซื้อขาย·บ้าน·และ·นัก·เศรษฐศาสตร์·เชื่อ·ว่า ·ราคา·บ้าน·ใน·ย่าน·นี้·จะ·ยัง·เพิ่ม·ขึ้น·อีก·ต่อ·ไป

66 / 84