Bangkok Hotel Uses Rooftop to Grow Spirulina

65 / 84

·เมื่อ·นึก·ถึง·ดาดฟ้า·ของ·โรงแรม·ที่·เป็น·ตึก·สูง·ใจ·กลาง·กรุงเทพฯ ·หลาย·คน·อาจ·จะ·นึก·ถึง·บาร์·หรือ·ร้าน·อาหาร·ที่·ลูกค้า·ได้·ชม·วิว·สวยๆ ·แต่·ที่·โรงแรม· ·Novotel· ·ที่·สยาม·สแควร์ ·แถว·โรงแรม·ได้·ใช้·พื้นที่·ดัง·กล่าว ·ที่·ตึก·สูง· ·27· ·ชั้น·มา·ทำ·เป็น·สวน·สาหร่าย· ·spirulina ·และ·นำ·สาหร่าย·พันธุ์·นี้· ·ที่·เชื่อ·ว่า·มี·สรรพคุณ·ทาน·อาหาร·มาก ·เป็น·ส่วนประกอบ·ของ·อาหาร·หลาย·ชนิด ·และ·ใช้·ใน·ผลิตภัณฑ์·สปา·ของ·โรงแรม·ด้วย

·เดิม·ที่·สาหร่าย·ที่·ว่า·นี้·พบ·ได้·มาก·ใน·พื้นที่·ธรรมชาติ·เท่านั้น ·เช่น·ใน·ประเทศ·ชาด·ของ·ทวีป·อาฟริกา· ·รวม·ถึง·พม่า·และ·เม็กซิโก ·แต่·เจ้าของ·ธุรกิจ·รุ่น·ใหม่ ·ตั้ง·บริษัท·พัฒนา·พันธุ์·สาหร่าย· ·และ·วิธี·ปลูก·สาหร่าย·ใน·เมืองขึ้น·มา ·หลัง·จาก·ที่·นัก·ธุรกิจ·กลุ่ม·นี้ ·ซึ่ง·มี·อดีต·นักเรียน·บริหาร·ธุรกิจ·จาก·สถาบัน·ศศินทร์·จุฬาลงกรณ์·มหาวิทยาลัย ·นำ·เสนอ·พันธุ์·สาหร่าย·และ·วิธี·ปลูก·สาหร่าย·ดัง·กล่าว ·ให้·กับ·โรงแรม· ·Novotel· ·ทาง·โรงแรม·ก็·ชอบใจ

·ผู้จัดการ·โรงแรม· ·Novotel· ·สยาม·สแควร์ ·Manuel· ·Reymondin· ·พูด·ถึง·สรรพคุณ·ของ·สาหร่าย ·ที่·พ่อครัว·และ·แม่·ครัว·ของ·โรงแรม·นำ·มา·ประกอบ·อาหาร·ว่า ·เขา·บอก·ว่า·สาหร่าย· ·spirulina· ·เป็น·แหล่ง·พลังงาน·ที่·ดี ·และ·ใช้·รับประทาน·แทน·โปรตีน·จาก·เนื้อ·สัตว์·ได้ ·บริษัท·ที่·นำ·โครงการ·ปลูก·สาหร่าย·มา·นำ·เสนอ·ต่อ· ·Novotel ·คือ·บริษัท· ·Energaia· ·ที่·มี·คุณ· ·Derek· ·Blitz ·ผู้·บริหาร·คน·หนึ่ง·สร้าง·อุปกรณ์·ปลูก·สาหร่าย ·ที่·มี·การ·ไหล·เวียน·ของ·น้ำ·สะอาด ·และ·เห·รับ·แสง·ได้·มาก· ·เช่น·บน·ดาดฟ้า·ของ·ตึก

·คุณ· ·Derek· ·Blitz· ·บอก·ว่า· ·ต้องการ·หา·ลูกค้า·ที่·เป็น·โรงแรม·หรือ·องค์การ·ต่างๆ ·ที่·ไม่·ได้·ใช้·พื้นที่·บน·ดาดฟ้า ·เขา·เชื่อ·ว่า·ตึก·เหล่า·นี้·จะ·กลาย·เป็น·แหล่ง·ผลิต·อาหาร·ที่·มี·ประโยชน์·ต่อ·คน·เมือง·ได้ ·หาก·ใช้·พื้นที่·ดัง·กล่าว·มา·ปลูก·สาหร่าย· ·spirulina ·ตาม·ธรรมชาติ·สาหร่าย·พันธุ์·นี้·ชอบ·แสง·แดด·และ·ความ·ร้อน ·จึง·น่า·จะ·โต·ไว้·ใน·สวน·สาหร่าย·บน·ดาดฟ้า·ของ·ตึก·ต่างๆ ·คุณ· ·Derek· ·Blitz· ·กล่าว·เสริม·ว่า ·อุปกรณ์·ปลูก·สาหร่าย·ที่·บริษัท·ของ·เขา·เป็น·ผู้·ประดิษฐ์ ·พร้อม·ที่·จะ·ถูก·นำ·ไป·ใช้·ปลูก·สาหร่าย·ได้·เลย ·และ·อาจ·ช่วย·นำ·เสนอ·อาหาร·ประเภท·ใหม่·ให้·กับ·ชุมชน·ต่างๆ·ด้วย

·อย่างไร·ก็·ตาม·ค่า·ใช้·จ่าย·ใน·การ·ปลูก·สาหร่าย· ·spirulina· ·ยัง·แพง·เกิน·กว่า ·ที่·จะ·ทำให้·ผู้·ผลิต·ตั้ง·ราคา·ที่·คน·ส่วน·ใหญ่·ใน·สังคม·ยอมรับ·ได้ ·ใน·กรุงเทพฯ·ราคา·สาหร่าย· ·spirulina· ·สด·หนึ่ง·ขีด·ตอน·นี้·ตก·ราวๆ· ·150· ·บาท ·ซึ่ง·จะ·หมายความ·ว่า· ·ลูกค้า·ตอน·นี้·น่า·จะ·เป็น·กลุ่ม·ผู้บริโภค·ที่·มี·รายได้·สูง·พอ ·ซึ่ง·นิยม·ซื้อ·วิตามิน· ·และ·อาหาร·เสริม·รับประทาน

65 / 84