Bitcoin Grows in Popularity

67 / 84

·Bitcoin· ·เป็น·หน่วย·เงิน·อิเล็ค·โทร·นิค·ที่·จับ·ต้อง·ไม่·ได้ ·และ·ถูก·สร้าง·ขึ้น·โดย·เครือข่าย·คอมพิวเตอร์·ที่·ซับซ้อน ·Bitcoin· ·นั้น·ถูก·พัฒนา·โดย·คน·ใน·วงการ·เทคโนโลยี ·จาก·ที่·เคย·ถูก·ประมาท·ว่า ·เป็น·เพียง·โครงการ·แปลกๆ· ·ของ·คน·จำนวน·น้อย·ที่·รู้เรื่อง·คอมพิวเตอร์ ·ขณะ·นี้·มี·ธุรกิจ·ราว· ·17·,·000· ·แห่ง·ทั่ว·โลก ·ที่·รับ·การ·ซื้อขาย·สินค้า· ·ผ่าน·เงิน·สกุล·ใหม่·นี้ ·นอกจาก·นั้น· ·Bitcoin· ·ยัง·ไม่·ได้·อยู่·ภาย·ใต้·การ·กำหนด·นโยบาย ·หรือ·ควบคุม·โดย·รัฐบาล·ใด

·นัก·วิเคราะห์· ·Jerry· ·Brito· ·จาก·มหาวิทยาลัย· ·George· ·Mason· ·กล่าว·ว่า ·เขา·บอก·ว่า· ·Bitcoin· ·ทำให้·ผู้·ซื้อ·และ·ผู้·ขาย·ทำ·ธุรกรรม·ออนไลน์·ได้·ด้วย·ตรง ·ไม่·ผ่าน·ใคร· ·แม้·แต่·ธนาคาร ·แต่·นั้น·ก็·อาจ·จะ·เปิด·ทาง ·ให้·ผู้·ที่·มี·จุด·ประสงค์·ที่·ใช้· ·Bitcoin· ·ใน·ทาง·ที่·ผิด ·เช่น·อาชญากร· ·โอน·เงิน·อย่าง·ลับๆ· ·โดย·ไม่·ถูก·ตรวจสอบ ·เจ้าหน้าที่·สหรัฐ·ตาม·กระแส·นี้·ทัน ·และ·ได้·ปิด·ตลาดมืด· ·ที่·ปฏิบัติการ·บน·ระบบ· ·Bitcoin· ·เมื่อ·มีนา·นี้ ·วงการ· ·Bitcoin· ·มี·คณะ·กรรมการ·ที่·ตั้ง·ขึ้น·ดูแล·เรื่อง·กฎ·ระเบียบ ·คุณ· ·Mario· ·Santori· ·เป็น·หนึ่ง·ใน·ผู้·ที่·ทำ·หน้าที่·ดัง·กล่าว ·เขา·บอก·ว่า·การ·ทำ·ธุรกรรม·โดย·ใช้· ·Bitcoin· ·สามารถ·ถูก·ตรวจสอบ·ได้·ง่าย ·เพราะ·การ·ซื้อขาย·โดย·ใช้· ·Bitcoin ·สามารถ·เห็น·ได้·จาก·คอมพิวเตอร์·เครื่อง·ใด·ก็·ได้

·เขา·บอก·ว่า·อัน·ที่·จริง· ·Bitcoin· ·มี·กฎ·ระเบียบ·ใน·ตัว·ของ·มัน·เอง·มากมาย ·โดย·ที่·ใคร·ก็·ตาม·ที่·ใช้· ·Bitcoin ·ต้อง·ทำ·ตาม·กฎหมาย·ที่·ชี้· ·พ.ร.บ.· ·Bank· ·Secrecy· ·Act ·ส่วน·ความ·เชื่อถือ·ได้·ใน· ·Bitcoin· ·ตั้ง·อยู่·บน·กฎ·ที่·ว่า ·เงิน· ·Bitcoin· ·ทุก·หน่วย ·ที่·สร้าง·ขึ้น·โดย·ระบบ·คอมพิวเตอร์· ·จะ·ต้อง·มี·ที่·มา·ที่·ไป ·เครื่อง·คอมพิวเตอร์·ที่·ใช้·ตรวจสอบ·และ·อนุมัติ·ธุรกรรม·ของ· ·Bitcoin· ·อย่าง·สม่ำเสมอ ·จะ·ได้·รับ· ·Bitcoin· ·เป็น·รางวัล

·คุณ· ·Brito· ·จาก·มหาวิทยาลัย· ·George· ·Mason· ·กล่าว·ว่า ·ทุกๆ· ·10· ·นาที ·Bitcoin· ·จำนวน· ·25·.·5· ·หน่วย· ·จะ·ถูก·นำ·เข้า·สู่·ระบบ ·และ·จะ·ตก·เป็น·ของ·ผู้·ใช้·คอมพิวเตอร์· ·ที่·อยู่·ใน·ระบบ·การ·ผลิต·โดย·การ·สุ่ม ·การ·จะ·เป็น·ผู้·ได้·รับ· ·Bitcoin ·ผู้·ใช้·ต้อง·รู้·โปรแกรม·คอมพิวเตอร์ ·และ·มี·ส่วน·ช่วย·เสริม·ศักยภาพ·ของ·ระบบ·คอมพิวเตอร์·ด้วย ·หลาย·ประเทศ·ยอมรับ·การ·ใช้· ·Bitcoin· ·รวม·ทั้ง·สหรัฐ·และ·เยอรมนี ·อย่างไร·ก็·ตาม·เจ้าหน้าที่·นั้น· ·ต้องการ·ให้·มี·การ·ดูแล·ตรวจสอบ·มาก·ขึ้น ·สำหรับ·จีน· ·กรุง·ปักกิ่ง·ห้าม·ธนาคาร·รับ· ·Bitcoin ·แต่·ไม่·ได้·ห้าม·ธุรกิจ·ใน·ประเทศ·จีน· ·ค้า·ขาย·โดย·ใช้·เงิน·สกุล·นี้

·คุณ· ·Santori· ·ที่·รู้เรื่อง·กฎ·ระเบียบ· ·Bitcoin· ·เป็น·อย่าง·ดี·กล่าว·ว่า·.·.·. ·เขา·บอก·ว่า·การ·ส่ง·เงิน·ข้าม·ประเทศ·ง่าย·ขึ้น ·และ·ถูก·ขึ้น·โดย·ใช้· ·Bitcoin ·หลัง·จาก·ที่· ·Bitcoin· ·ถูก·สร้าง·ขึ้น·มา·เมื่อ·สี่·ปี·ก่อน ·ค่า·ของ·เงิน·สกุล·นี้· ·ขึ้น·แล้ว·ลง·ผันผวน ·จาก·เพียง·ไม่·กี่·เซนต์·เท่านั้น· ·มา·เป็น·เกือบ·หนึ่ง·พัน·ดอลลาร์·ต่อ·หน่วย ·ขณะ·นี้·บริษัท·จำนวน·มาก·ยอมรับ·การ·ซื้อขาย·สินค้า·และ·บริการ·โดย·ใช้· ·Bitcoin ·และ·ผู้·ใช้·ก็·มี·เพิ่ม·มาก·ขึ้น·ด้วย

67 / 84