Colorado Tragedy Renews Gun Control Debate

10 / 84

·การ·จะ·มี·อาวุธ·ปืน·ไว้·ครอบครอง·สัก· ·1· ·กระบอก·ไม่·ใช่·เรื่อง·ยาก·ใน·สหรัฐ ·ชาว·อเมริกัน·กว่า· ·100· ·ล้าน·คน ·มี·อาวุธ·ปืน·อย่าง·น้อย·คน·ละ· ·1· ·กระบอก ·ส่วน·ใหญ่·ให้·เหตุผล·ว่า·ใช้·สำหรับ·การ·ล่า·สัตว์ ·การ·กีฬา· ·ด้วย·การ·ป้องกัน·ตัว ·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย·เป็น·หนึ่ง·ใน·ไม่·กี่·รัฐ·ของ·อเมริกา ·ที่·มี·การ·บังคับ·ใช้·กฎหมาย· ·และ·จำกัด·การ·ซื้อขาย·อาวุธ·ปืน· ·การ·ครอบครอง·ยุทธภัณฑ์·ต่างๆ· ·อย่าง·เข้มงวด ·กฎหมาย·ของ·แคลิฟอร์เนีย·เพิ่ม·เงื่อนไข·ใน·หลาย·ข้อ ·ที่·ทำ·ให้การ·เป็น·เจ้าของ·ปืน·ทำ·ได้·ยาก·ขึ้น ·เช่น·การ·ห้าม·ประชาชน·ทั่วไป·ซื้อ·อาวุธ·ที่·ใช้·ใน·กองทัพ ·หรือ·อาวุธ·ที่·มี·อำนาจ·ทำลาย·ล้าง·สูง ·การ·ตรวจสอบ·ประวัติ·อาชญากรรม ·และ·ประวัติ·ความ·เจ็บ·ป่วย·ทาง·จิต·ของ·ผู้·ซื้อ ·ที่·ต้อง·ใช้·เวลา·อย่าง·น้อย· ·10· ·วัน ·รวม·ไป·ถึง·การ·บันทึก·ข้อมูล·อาวุธ·ปืน·ทุก·กระบอก ·ที่·มี·การ·ซื้อขาย·ใน·แคลิฟอร์เนีย

·แต่·คุณ· ·Richard· ·Tomkins· ·ตำรวจ·ฝ่าย·สืบสวน·ของ·นคร·ลอสแองเจลิส·บอก·ว่า ·มาตรการ·เหล่า·นี้·บังคับ·ใช้·ไม่·ได้·เต็ม·ที่·นัก ·เพราะ·ผู้·ซื้อ·ปืน·มี·ทาง·เลือก·อื่นๆ·มาก·กว่า·นั้น ·ตำรวจ·ฝ่าย·สืบสวน· ·LAPD· ·บอก·ว่า ·ความ·เข้มงวด·ของ·การ·บังคับ·ใช้·กฎหมาย·ที่·น้อย·กว่า·ของ·รัฐ·ใกล้·เคียง ·ทำให้·หลาย·คนใช้·วิธี·เดินทาง·ไป·ซื้อ·จาก·ต่าง·รัฐ ·แล้ว·นำ·ปืน·กลับ·เข้า·มา·ใน·แคลิฟอร์เนีย ·บาง·คน·อาจ·จะ·มี·ไว้·แค่·ครอบครอง ·แต่·บาง·คน·ถึง·กลับ·นำ·ไป·ขาย·ใน·ตลาด·ทั่วไป ·แม้·กฎหมาย·ของ·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·จะ·บังคับ·ให้·ร้าน·ขาย·อาวุธ·ต้อง·มี·ใบอนุญาต ·แต่·การ·ซื้อขาย·อาวุธ·ปืน·ทาง·อินเทอร์เน็ต ·ที่·สามารถ·สั่ง·ซื้อ·ได้·โดย·ตรง·จาก·รัฐ·อื่นๆ ·กลาย·เป็น·ช่องว่าง ·ที่·ทำให้·การ·บังคับ·ใช้·กฎหมาย·ทำ·ได้·ไม่·เต็ม·ที่

·คุณ· ·Daniel· ·Vice· ·จาก·ศูนย์·ป้องกัน·ความ·รุนแรง· ·ของ·การ·ใช้·อาวุธ·ปืน· ·Brady ·อธิบาย·ถึง·ปัญหา·ใน·เรื่อง·นี้ ·คุณ· ·Daniel· ·บอก·ว่า· ·จาก·เหตุการณ์·ยิง·ผู้คน·ใน·รัฐ·โคโลราโด ·จะ·เห็น·ได้·ว่า·คน·สามารถ·ซื้อ·กระสุนปืน·นับ·พัน ·อาวุธ·ปืน· ·เสื้อเกราะ·กัน·กระสุน·ผ่าน·ทาง·ออนไลน์ ·จาก·คน·ขาย·อาวุธ·ปืน·บน·อินเทอร์เน็ต ·ที่·ไม่·ต้อง·คอย·ตอบ·ถาม·คำ·ถาม·จุกจิก· ·ด้วย·ตรวจสอบ·ประวัติ ·หรือ·ไม่·กระทั่ง·ลง·ทะเบียน·บันทึก·การ·ซื้อขาย·อาวุธ ·จน·เป็น·คำ·ถาม·ที่·ว่า·เพราะ·เหตุ·ใด·ถึง·ได้·มี·การ·ปล่อยปละ·ละเลย ·ให้·เกิด·เรื่อง·แบบ·นี้·ขึ้น·ใน·สังคม·อเมริกัน

·ขณะ·ที่·คุณ· ·Frank· ·Sharp· ·นัก·สะสม·อาวุธ·ปืน ·และ·อดีต·ทหาร·กองทัพ·บก·สหรัฐฯ· ·บอก·ว่า ·ชาว·อเมริกัน·ส่วน·ใหญ่ ·จะ·ได้·รับ·การ·ฝึก·ให้·มี·พื้นฐาน·การ·ใช้·ปืน·อย่าง·ถูกต้อง ·และ·ตระหนัก·ถึง·สิทธิ·ดัง·กล่าว ·แต่·เขา·ก็·รู้สึก·ตกใจ·กับ·เหตุการณ์·นองเลือด·ที่·โรง·ภาพยนตร์·ใน·รัฐ·โคโลราโด·ไม่·น้อย ·สะสม·ปืน·คน·นี้·บอก·ว่า·เป็น·เรื่อง·ยาก ·ที่·จะ·หา·สาเหตุ·ถึง·เหตุการณ์·เหล่า·นั้น ·โดย·ทั่วไป·แล้ว· ·คน·ที่·ได้·รับ·การ·ฝึก ·และ·ตระหนัก·ถึง·สิทธิ·เหมือน·เขา ·จะ·ไม่·ก่อ·อาชญากรรม·ใน·ลักษณะ·นี้

·และ·ตั้ง·คำ·ถาม·ว่า ·หาก·ว่า·นั้น·มี·ความ·เข้มงวด ·ใน·เรื่อง·การ·ควบคุม·การ·พก·พา·อาวุธ·ใน·โรง·ภาพยนตร์ ·ผลลัพธ์·ของ·เหตุการณ์·คง·จะ·แตก·ต่าง·ออก·ไป ·ขณะ·ที่·ช่องว่าง·ทาง·กฎหมาย ·ที่·มี·ความ·เข้มงวด· ·ใน·รัฐ·ต่างๆ·กัน ·ทำให้·การ·บังคับ·ใช้·กฎหมาย ·ทำ·ได้·ไม่·ง่าย·นัก·ใน·แคลิฟอร์เนีย ·เช่น·เดียว·กับ·ข้อ·บัญญัติ·ใน·รัฐธรรมนูญ·สหรัฐ ·ที่·ระบุ·ใน·บท·แก้·รัฐธรรมนูญ·บท·ที่· ·2 ·หรือ· ·(·2·nd· ·Amendment·)· ·ก็·เป็น·ส่วน·สำคัญ ·ที่·รับรอง·ให้·สิทธิ·การ·ครอบครอง·อาวุธ·ปืน ·เป็น·สิทธิ·ขั้น·พื้นฐาน·ของ·พลเมือง·อเมริกัน ·และ·เป็น·สิทธิ·ที่·บัญญัติ·ไว้·ใน·กฎหมาย ·ตั้งแต่·เมื่อ· ·320· ·ปี·ก่อน

·เหตุการณ์·สังหาร·หมู่ ·ใน·โรง·ภาพยนตร์·ใน·รัฐ· ·Colorado· ·ก็·เป็น·ตัวอย่าง·ล่า·สุด ·ที่·ผู้·ต้อง·สงสัย·ซื้อ·ปืน·อย่าง·ถูก·กฎหมาย ·เพื่อ·ก่อ·เหตุ·รุนแรง ·และ·ใน·แต่ละ·ปี·จะ·มี·ผู้·ถูก·ยิง·ด้วย·อาวุธ·ปืนพก·ราวๆ· ·1· ·แสน· ·5· ·หมื่น·คน ·ส่วน·ผู้·ถูก·ฆาตกรรม·จาก·อาวุธ·ปืน·นั้น ·มี·มาก·ถึง· ·3· ·หมื่น·คน ·ท่ามกลาง·ข้อ·ถกเถียง·ใน·เรื่อง·การ·จำกัด ·และ·ความ·เข้มงวด·การ·ครอบครอง·อาวุธ·ปืน·ใน·สหรัฐ ·ที่·ยัง·คง·เป็น·ประเด็น·สำคัญ·ระดับ·ชาติ ·และ·ยัง·ไม่·มี·ข้อ·สรุป

10 / 84