Scientists Renew Efforts to Look for Intelligent Alien Life

53 / 84

·เครื่องมือ·สำหรับ·ใช้·ใน·การ·ค้น·หา· ·E·.·T·. ·หรือ·มนุษย์·ต่าง·ดาว·สมัย·นี้· ·คือ·กล้อง·โทรทรรศน์ ·หรือ·กล้อง·ส่อง·ทาง·ไกล·ที่·ทั้ง·รับฟัง·และ·จับ·ตา·ดู ·หรือ·เป็น·ทั้ง·หู·และ·ตา·ให้ ·ศาสตราจารย์· ·Michael· ·Liu· ·นัก·ดาราศาสตร์·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Hawaii· ·ใน· ·Honolulu ·ใช้·กล้อง·โทรทรรศน์·มอง·หา·ดาวเคราะห์ ·ที่·โคจร·รอบ·ดวง·ดาว·ที่·อยู่·ห่าง·ไกล

·นัก·ดาราศาสตร์·ผู้·นี้·บอก·ว่า·ความ·ก้าวหน้า·ของ·เทคโนโลยี·ใน·ช่วง· ·15· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·ให้·เทคโนโลยี·ใหม่·แก่·กล้อง·โทรทรรศน์·สมัย·นี้ ·ที่·เรียก·ว่า· ·adaptive· ·optics ·ซึ่ง·ช่วย·เห็น·นัก·วิทยาศาสตร์·วัด·ความ·สั่น·สะเทือน·ของ·บรรยากาศ·ที่·ห่อ·หุ้ม·โลก·ได้·ใน·เวลา·จริง ·และ·ชดเชย·กับ·มุม·ที่·หักเห·ใน·ภาพ·ได้ ·นอกจาก·นี้· ·ภาพ·ดวง·ดาว·ที่·กล้อง·ถ่ายทอด·ให้·ดู· ·ชัดเจน·มาก·ขึ้น·กว่า· ·10· ·เท่าตัว ·ตาม·ความ·เป็น·จริง·นั้น· ·นัก·วิทยาศาสตร์·มอง·ไม่·เห็น·ดาวเคราะห์·ห่าง·ไกล·เหล่า·นั้น ·หาก·แต่·สามารถ·คำนวณ·ที่·อยู่·ของ·ดาวเคราะห์·เหล่า·นั้น ·ด้วย·การ·วัด·แรงดึงดูด·กับ·ดวง·ดาว·ที่·ดาวเคราะห์·โคจร·อยู่·รอบๆ ·นอกจาก·นี้· ·ยัง·ตรวจ·วัด·ความ·ร้อน·ที่·ดาวเคราะห์·เกิด·ใหม่·ส่ง·ออก·มา ·ซึ่ง·เป็น·เบาะแส·สำหรับ·การ·วิเคราะห์·สมบัติ·ทาง·กายภาพ·ของ·ดาวเคราะห์·ดัง·กล่าว ·ว่า·ใหญ่·โต·แค่·ไหน ·ส่ง·พลังงาน·ออก·มา·ได้·มาก·น้อย·แค่·ไหน ·รวม·ทั้ง·สารประกอบ·ของ·ดวง·ดาว·ด้วย

·ศาสตราจารย์· ·Michael· ·Liu· ·นัก·ดาราศาสตร์·ของ·มหาวิทยาลัย· ·Hawaii· ·ใน· ·Honolulu· ·บอก·ว่า ·หลักฐาน·ทุก·ชิ้น·ที่·ได้·ทุก·วัน·นี้· ·ชี้แนะ·ว่า ·ระบบ·ดาวเคราะห์· ·ซึ่ง·มี·ดาวเคราะห์·โคจร·รอบ·ดวง·ดาว·นั้น· ·มี·ทั่วไป ·และ·เชื่อ·ว่า· ·นัก·วิทยาศาสตร์·ใกล้·จะ·ค้น·พบ·ดาวเคราะห์·อื่นๆ·ที่·เหมือน·กับ·โลก ·และ·โคจร·อยู่·รอบๆ·ดาว· ·ที่·เหมือน·กับ·ดวง·อาทิตย์·ด้วย ·นั่น·ก็·เป็น·เรื่อง· ·ของ·การ·ใช้·กล้อง·โทรทรรศน์·ดู·ดาว ·ยัง·มี·นัก·วิทยาศาสตร์· ·ที่·ใช้·กล้อง· ·รับฟัง ·ซึ่ง·ก็·คือ·จาน·หรือ·เสา·อากาศ·ที่·รับฟัง·สัญญาณ·คลื่น·วิทยุ·จาก·อวกาศ ·อย่าง·ศาสตราจารย์· ·Alan· ·Penny ·นัก·ดาราศาสตร์·ที่·มหาวิทยาลัย· ·St·.· ·Andrews· ·ใน· ·Scotland ·และ·ยัง·ดำรง·ตำแหน่ง·ประธาน·กลุ่ม·ค้น·หา·มนุษย์·ต่าง·ดาว·ของ·อังกฤษ ·เรียก·ย่อๆ·ว่า· ·UKSETI· ·อีก·ด้วย ·UKSETI· ·มี·แผน·จะ·เชื่อม·โยง·กล้อง·โทรทรรศน์·รับ·คลื่น·วิทยุ ·ทั่ว·ประเทศ·อังกฤษ·เข้า·ด้วย·กัน·เพื่อ·ค้น·หา· ·E·.·T·. ·นักวิชาการ·ผู้·นี้·บอก·ว่า· ·กุญแจ·สำคัญ·ที่·แยก·เสียง·และ·สัญญาณ·ธรรมชาติ ·จาก·สัญญาณ·ของ·สิ่ง·มี·ชีวิต·ที่·มี·ภูมิปัญญา· ·หรือ· ·E·.·T·.· ·คือ·โครงสร้าง·ของ·สัญญาณ

·ศาสตราจารย์· ·Alan· ·Penny· ·บอก·ว่า ·สัญญาณ·ที่·มี·โครงสร้าง·จะ·ไม่·มา·จาก·แหล่ง·ธรรมชาติ· ·ดวง·ดาว· ·หรือ· ·Quasar ·คือ·กลุ่ม·วัตถุ·ที่·ส่ง·แสง ·เพราะ·ฉะนั้น·เวลา·ถ่าย·ภาพ·ท้อง·ฟ้า· ·ก็·ให้·มอง·ดู·สี ·ถ้า·มี·แถบ·สี·ที่·คม·ชัด· ·นั่น·คือ·แถบ·ที่·สร้าง·ขึ้น·มา· ·ซึ่ง·หมาย·ถึง·การ·ใช้·ภูมิปัญญา ·นัก·ดาราศาสตร์·ของ·มหาวิทยาลัย· ·St·.· ·Andrews· ·ใน· ·Scotland· ·ผู้·นี้ ·บอก·ไว้·ด้วย·ว่า· ·บริเวณ·ที่·ควร·ส่อง·กล้อง·ค้น·หา ·คือ·บริเวณ·ที่·มี·ดาวเคราะห์·โคจร·รอบ·ดวง·ดาว ·เพราะ·ถ้า·มี·มนุษย์·ต่าง·ดาว·อยู่·ที่·นั่น· ·ก็·จะ·ส่ง·สัญญาณ·คลื่น·วิทยุ·ออก·มา·ให้·รับ·ได้·อย่าง·แน่นอน ·และ·ใน·ช่วง· ·10· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา· ·ก็·ได้·พบ·เห็น·ดาวเคราะห์·โคจร·อยู่·รอบๆ·ดวง·ดาว·ไม่·ไกล·จาก·โลก ·ซึ่ง·ทำให้·คิด·ว่า ·อีก·ไม่·นาน·เกิน·รอ· ·E·.·T·. ·จะ·ไม่·เป็น·เรื่อง·ที่·มนุษย์·เรา· ·ต้อง·ใช้·จินตนาการ·กัน·อีก·ต่อ·ไป

53 / 84