G20 - Russia and China Oppose US Attack on Syria

52 / 84

·ประธานาธิบดี·สหรัฐ· ·บารัค· ·โอบามา ·เดินทาง·ถึง·รัสเซีย·ใน·วัน·พฤหัสบดี ·เพื่อ·ร่วม·ประชุม·ประ·จำปี·ของ·กลุ่ม· ·G·20 ·แต่·ก็·มี·การ·ยืนยัน·แล้ว·ว่า ·จะ·ไม่·มี·การ·ประชุม·แบบ·ทวิภาคี·ระหว่าง· ·ประธานาธิบดี·สหรัฐ ·กับ·ประธานาธิบดี·รัสเซีย· ว·ลา·ดีมีร์· ·ปูติน ·หลัง·จาก·ที่·ผู้นำ·ทั้ง·สอง·มี·ความเห็น·ไม่·ตรง·กัน·ใน·เรื่อง ·การ·ใช้·มาตรการ·ทาง·ทหาร·กับ·รัฐบาล·ซีเรีย ·สืบ·เนื่อง·จาก·ที่·สหรัฐ·กล่าวหา·ว่า ·กอง·กำลัง·ของ·รัฐบาล·ซีเรีย ·ใช้·อาวุธ·เคมี·สังหาร·ประชาชน·ของ·ตนเอง· ·นับ·พัน·คน ·ปกติ·แล้ว·การ·ประชุม·กลุ่ม· ·G·20· ·มัก·จะ·พูด·กัน·ถึง·เรื่อง·เศรษฐกิจ ·แต่·ดูเหมือน·ครั้ง·นี้·ประเด็น·สำคัญ·คือ·เรื่อง·ของ·ซีเรีย ·โดย·ประเทศ·สมาชิก·กำลัง·มี·ความเห็น·แตกแยก·กัน·ว่า ·ควร·สนับสนุน·ให้·มี·การ·โจมตี·ซีเรีย·หรือ·ไม่

·รัฐมนตรี·ช่วย·ว่า·การ·กระทรวง·การคลัง·ของ·จีน ·จู· ก·วง·เหยา· ·แสดง·ความ·กังวล·ว่า·หาก·เกิด·การ·โจมตี·ใส่·ซีเรีย·จริง ·ราคา·น้ำมัน·ดิบ·โลก·อาจ·สูง·ขึ้น ·และ·จะ·ส่ง·ผล·กระทบ·ต่อ·เศรษฐกิจ·โลก·ได้ ·ส่วน·ทาง·รัสเซีย·ซึ่ง·เป็น·พันธมิตร·สำคัญ·ของ·จีน· ·และ·ของ·ซีเรีย ·ตั้ง·คำ·ถาม·ถึง·ความ·น่า·เชื่อถือ·ของ·หลักฐาน ·ที่·สหรัฐ·นำ·มา·ใช้·ยืนยัน·ว่า·รัฐบาล·ซีเรีย ·โจมตี·สังหาร·ประชาชน·ของ·ตนเอง·ด้วย·แก๊ส·พิษ·จริง

·โฆษก·ของ·ประธานาธิบดี· ว·ลา·ดีมีร์· ·ปูติน· ·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า ·ข้อ·กล่าวหา·ของ·สหรัฐ·นั้น·ไม่·น่า·เชื่อถือ ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·ทาง·ประธาน·สภา·สหภาพ·ยุโรป· ·นาย·เฮอ·แมน· ·วาน· ·รอม·ปาย ·ได้·กล่าว·ประณาม·รัฐบาล·ซีเรีย ·และ·ว่า·ข้อมูล·จาก·หลาย·แหล่ง·ต่าง·ระบุ·ตรง·กัน·ว่า ·รัฐบาล·ซีเรีย·คือ·ผู้·รับผิดชอบ·ต่อ·การ·โจมตี·ด้วย·อาวุธ·เคมี·ดัง·กล่าว

·ส่วน·ทาง·ฝรั่งเศส·รัฐมนตรี·ว่า·การ·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·ของ·ฝรั่งเศส· โล·รอ·งต์ ·ฟา·บิอ·ุส ·กล่าว·ต่อ·สถานี·โทรทัศน์·ใน·ฝรั่งเศส·ว่า ·จุด·ยืน·ของ·ฝรั่งเศส·คือ·การ·ลงโทษ·ซีเรีย·พร้อม·ไป·กับ·การ·เจรจา·ต่อรอง ·เพราะ·หาก·ไม่·มี·มาตรการ·ลงโทษ ·เชื่อ·ว่า·ประธานาธิบดี·ซีเรีย· ·บาชาร์· อัล· อัส·ซาด ·คง·จะ·ไม่·ยอม·นั่ง·ลง·เจรจา·กัน·ง่ายๆ ·และ·สงคราม·ใน·ซีเรีย·ที่·ทำให้·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·ไป·แล้ว·มาก·กว่า· ·1· ·แสน·คน·ก็·จะ·ยืดเยื้อ·ต่อ·ไป

·นอกจาก·นั้น· ·ประเด็น·สำคัญ·ใน·การ·หารือ·ที่·รัสเซีย·ใน·สัปดาห์·นี้ ·ยัง·รวม·ถึง·เรื่อง·การ·เจริญ·เติบ·โต·ของ·เศรษฐกิจ·โลก ·รวม·ทั้ง·เรื่อง·การ·กำหนด·นโยบาย·การเงิน·ของ·สหรัฐ ·ซึ่ง·อาจ·ส่ง·ผล·กระทบ·ต่อ·ประเทศ·อื่น·ใน·กลุ่ม· ·G·20· ·ได้·เช่น·กัน

52 / 84