Over 200,000 Apply to Live (and Die) on Mars

54 / 84

·โครงการ·ชื่อ· ·Mars· ·One ·หรือ·ดาว·อังคาร·หนึ่ง·ของ·คุณ· ·Bas· ·Lansdorp ·นัก·ธุรกิจ·และ·วิศวกร·ชาว·เนเธอร์แลนด์·ผู้·นี้·ก็·คือ·ว่า ·ภายใน·ปี· ·2558 ·เขา·จะ·สามารถ·คัดเลือก·ทีม·ผู้·บุกเบิก·สิบ·ทีม· ·ซึ่ง·มี·สมาชิก·ที·มละ·สี่·คน·ได้ ·เพื่อ·ให้·เขา·รับ·การ·ฝึก·อย่าง·หนัก· ·สำหรับ·การ·ขึ้น·ไป·ใช้·ชีวิต·อยู่·บน·ดาว·อังคาร ·โดย·ทีม·แรก·ซึ่ง·แข็งแกร่ง·ที่สุด· ·และ·ได้·รับ·การ·คัดเลือก ·จะ·เดินทาง·ไป·ถึง·ดาว·อังคาร·ได้·ภายใน·ปี· ·2566 ·หลัง·การ·เดินทาง· ·อัน·เสี่ยง·ภัย·และ·ยาว·นาน· ·ซึ่ง·ต้อง·ใช้·เวลา·เดินทาง·ถึง·เจ็ด·เดือน·ด้วย·กัน

·ตั้งแต่·เดือน·เมษายน·ที่·ผ่าน·มา ·หลัง·จาก·ที่·มี·การ·ประกาศ·รับสมัคร·และ·คัดเลือก· ·คาวบอย·ดาว·อังคาร·นี้·แล้ว ·แต่·มี·ผู้·สนใจ·ยื่น·ใบ·สมัคร·แล้ว·ถึง·กว่า· ·202·,·000· ·คน·เดียวกัน ·โดย·ราว· ·25· ·เปอร์เซ็นต์·ของ·ผู้·สนใจ·สมัคร·นั้น·เป็น·คน·อเมริกัน ·10· ·เปอร์เซ็นต์·เป็น·ชาว·อินเดีย· ·6· ·เปอร์เซ็นต์·เป็น·คน·จีน ·และ·ราว· ·5· ·เปอร์เซ็นต์·มา·จาก·บราซิล·เป็นต้น ·และ·ถ้า·หาก·การ·เดินทาง·ไป·ดาว·อังคาร·ซึ่ง·ต้อง·ใช้·เวลา·เจ็ด·เดือน·นี้·ประสบ·ความ·สำเร็จ·ขึ้น·มา ·บรรดา·คาวบอย·จาก·โลก ·หรือ·ผู้·บุกเบิก·เพื่อ·ตั้ง·อาณานิคม·ใหม่·บน·ดาว·อังคาร·นี้ ·ก็·ยัง·จะ·ต้อง·ประสบ·กับ·ปัญหา·ท้าทาย·ต่างๆ· ·อีก·มาก·หมาย ·นับ·ตั้งแต่·อุณหภูมิ·ที่·เย็น·จัด·ถึง·ลบ· ·55· ·องศา·เซลเซียส·บน·พื้น·ผิว·ดาว·อังคาร ·รวม·ทั้ง·สภาพ·บรรยากาศ·ซึ่ง·มี·แต่·ก๊าซ·คาร์บอน·ไดออกไซด์·เป็น·ส่วน·ใหญ่

·อ้อ· ·และ·ที่·ยัง·ไม่·ได้·บอก·อีก·อย่าง·ก็·คือ·ว่า ·บรรดา·ผู้·บุกเบิก·ดาว·อังคาร·นี้ ·จะ·ได้·รับ·ตั๋ว·เดินทาง·เพียง·เที่ยว·เดียว ·ไม่·ใช่·ไป·กลับ ·ซึ่ง·ก็·หมาย·ถึง·ว่า· ·ไป·แล้ว·ไป·เลย ·และ·ต้อง·ไป·ต่อสู้·แบบ·หลัง·สู้·ฟ้า·หน้า·สู้·ดิน·ดาว·อังคาร·กันเอง ·เพราะ·ว่า·จะ·ไม่·มี·ยาน·พา·กลับ·พื้น·โลก ·เป้าหมาย·ของ·โครงการ·นี้·ก็·คือ·การ·สร้าง·อาณานิคม·ใหม่·ของ·ชาว·โลก·บน·ดาว·อังคาร·ใน·ระยะ·ยาว ·แต่·การ·ที่·โครงการ·นี้·จะ·เป็น·ผล·สำเร็จ·ขึ้น·มา·ได้ ·ก็·จะ·ต้อง·ใช้·เงิน·ลงทุน·สูง·ถึง·ราว· ·6· ·พัน· ·5· ·ร้อย·ล้าน·ดอลลาร์ ·ใน·การ·ที่·จะ·หา·เงิน·ทุน·มา·สนับสนุน·โครงการ·ซึ่ง·มี·ปัญหา·ท้าทาย·ต่างๆ·ทั้ง·ใน·แง่ ·เทคโนโลยี·และ·ความ·อยู่·รอด·ของ·มนุษย์·นี้ ·ผู้·สมัคร·ที่·ได้·รับ·การ·คัดเลือก·จะ·ต้อง·ยอม·มอบ·สิทธิ์ ·ให้·มี·การ·ถ่ายทอด·รายการ·โทรทัศน์·จาก·ดาว·อังคาร ·กลับ·มา·ยัง·พื้น·โลก·ใน·รูปแบบ·ของ·เรียลลิตี·โชว์ ·ทาง·นี้·เพื่อ·หา·รายได้·จาก·ค่า·โฆษณา· ·มา·สนับสนุน·ปฏิบัติการ

·ถ้า·ข้อ·เสนอ·และ·แนวคิด·เรื่อง·การ·ส่ง·คน·ขึ้น·ไป·ตั้ง·อาณานิคม·บน·ดาว·อังคาร·เรื่อง·นี้·เป็น·ไป·ได้ ·และ·รายละเอียด·รวม·ทั้ง·กฎเกณฑ์·เงื่อนไข·ต่างๆ·เป็น·จริง·ขึ้น·มา ·ก็·แสดง·ว่า·ยัง·มี·ชาว·โลก·จำนวน·ไม่·น้อย ·ซึ่ง·พร้อม·หรือ·ยอม·โบก·มือ·อำลา·โลก·ของ·เรา·ไป· ·โดย·ไม่·หวน·กลับ ·ทั้งนี้·เพื่อ·แลก·กลับ·การ·ได้·เป็น·ดารา·ใน·เรียลลิตี·โชว์ ·เพื่อ·สร้าง·ความ·บันเทิง·ให้·กับ·คน·บน·พื้น·โลก

54 / 84