H7N9 Bird Flu Virus Described as 'Lethal'

45 / 84

·เชื้อ·ไวรัส·ไข้·หวัด·นก·สาย·พันธุ์·ใหม่·นี้ ·แพร่·ระบาด·ไป·ถึง· ·7· ·จังหวัด·ใน·ประเทศ·จีน ·ทำให้·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·แล้ว· ·22· ·คน ·จาก·จำนวน·ผู้·ติด·เชื้อ·มาก·กว่า· ·100· ·คน ·นาย· ·Keiji· ·Fukuda ·ผู้·ช่วย·ผู้·อำนวย·การ·รักษา·ความ·มั่นคง·ทาง·สาธารณสุข ·ของ·องค์การ·อนามัย·โลก ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·เมื่อ·วัน·พุธ·ที่·กรุง·ปักกิ่ง·ว่า ·ยัง·ไม่·มี·หลักฐาน·เพียงพอ·ที่·แสดง·ให้·เห็น·ว่า ·เชื้อ·ไวรัส·นี้·สามารถ·แพร่·จาก·มนุษย์ ·ไป·สู่·มนุษย์· ·ได้·ง่ายๆ· ·และ·ว่า

·เจ้าหน้าที่·ของ·องค์การ·อนามัย·โลก ·กล่าว·ว่า· ·เชื้อ·ไวรัส·นี้·เป็น·เชื้อ·ไวรัส·ที่·เป็น·อันตราย·อย่าง·มาก·ต่อ·มนุษย์ ·และ·จาก·หลักฐาน·ที่·ได้·พบ·เห็น· ·เชื้อ·ไวรัส·นี้· ·แพร่·จาก·สัตว์·ปีก ·สู่·มนุษย์·ได้·ง่าย·กว่า·เชื้อ·ไวรัส· ·H·5·N·1 ·เชื้อ·ไวรัส· ·H·5·N·1· ·เป็น·เชื้อ·ไข้·หวัด·นก·ที่·ปรากฏ·ขึ้น·ใน·ปี·ค.ศ.· ·2003 ·และ·ใน·ช่วง· ·10· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา· ·ได้·แพร่·ออก·ไป·ถึง·สาม·ทวีป ·และ·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·เพราะ·เชื้อ·ไวรัส· ·H·5·N·1· ·นี้·มาก·กว่า·ครึ่ง·หนึ่ง·ของ·จำนวน·ผู้·ติด·เชื้อ· ·622· ·คน

·นาย· ·Liang· ·Wannian ·แห่ง·คณะ·กรรมการ·อนามัย·แห่ง·ชาติ·และ·การ·วาง·แผน·ครอบครัว ·บอก·ว่า·ยัง·จะ·ต้อง·ทำ·ความ·เข้าใจ·เชื้อ·ไวรัส·สาย·พันธุ์·ใหม่·นี้· ·ให้·มาก·กว่า·นี้ ·เขา·กล่าว·ว่า· ·ใน·ขณะ·นี้· ·ยัง·บอก·ไม่·ได้ ·ว่า·มาตรการ·ป้องกัน·ของ·รัฐบาล·ทำงาน·ได้·ผล·มาก·น้อย·แค่·ไหน ·และ·ยัง·บอก·ไม่·ได้·ด้วย·ว่า ·เป็น·ความ·เสี่ยง·ต่อ·ประชาชน·มาก·แค่·ไหน

·เจ้าหน้าที่·ของ·คณะ·กรรมการ·อนามัย·แห่ง·ชาติ·และ·การ·วาง·แผน·ครอบครัว·ของ·จีน·อธิบาย·ว่า ·มี·ปัจจัย·ที่·ยัง·ระบุ·ไม่·ได้·หลาย·อย่าง· ·รวม·ทั้ง·แหล่ง·ที่·มา·ของ·เชื้อ·ไวรัส ·การ·แพร่·พันธุ์·ของ·ไวรัส ·ตัว·ที่·ทำให้·เกิด·โรค· ·พิษ· ·การ·เคลื่อนที่· ·อาการ·ของ·โรค ·และ·สถานภาพ·การ·ระบาด·ของ·โรค ·ซึ่ง·หมายความ·ว่า· ·ยัง·จะ·ต้อง·ศึกษา·กัน·อีก·มาก ·นัก·วิทยาศาสตร์·ของ· ·WHO· ·หรือ·องค์การ·อนามัย·โลก ·และ·ของ·ทางการ·จีน·ลง·ความเห็น·ร่วม·กัน·ว่า ·แหล่ง·ที่·ทำให้·มนุษย์·ติด·เชื้อ·ไวรัส· ·สาย·พันธุ์·ใหม่·นี้ ·น่า·จะ·เป็น·นก· ·โดย·เฉพาะ·สัตว์·ปีก·ที่·ติด·เชื้อ

·แพทย์·หญิง· ·Nancy· ·Cox· ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·ไข้·หวัด·ใหญ่ ·ของ·ศูนย์·การ·ควบคุม·และ·ป้องกัน·โรค·ของ·สหรัฐ·บอก·ว่า ·เท่า·ที่·ปรากฏ· ·ตัวอย่าง·ที่·เก็บ·มา·วิเคราะห์ ·จา·กนก·ที่·โยกย้าย·ถิ่น·ฐาน·ตาม·ฤดูกาล ·ไม่·มี·เชื้อ· ·H·7·N·9 ·แต่·ตัวอย่าง·ที่·เก็บ·มา·จาก·ไก่· ·เป็ด· ·และ·นก·พิราบ ·จาก·ตลาด·สัตว์·ปีก·มี·เชื้อ·ไวรัส·นี้ ·รวม·ทั้ง·ตัวอย่าง·สิ่งแวดล้อม·ของ·ตลาด·สัตว์·ปีก·ด้วย ·เท่า·ที่·ปรากฏ·ผู้·เสีย·ชีวิต·และ·ติด·เชื้อ·ส่วน·ใหญ่· ·อยู่·ใน·นคร·เซี่ยงไฮ้ ·และ·ทางการ·นคร·เซี่ยงไฮ้· ·ได้·ปิด·ตลาด·สัตว์·ปีก·ที่·นั้น·แล้ว

45 / 84