India Debates Pornography Ban

46 / 84

·ทนาย· ·Kamlesh· ·Vaswani ·ที่·เมือง· ·Indore· ·ทาง·ตอน·กลาง·ของ·อินเดีย ·ต้องการ·ให้·กฎหมาย·ระบุ·ว่า ·การ·ดู·หนัง·ลามก·เป็น·ความ·ผิด ·ที่·สามารถ·นำ·มา·ซึ่ง·การ·จับกุม·โดย·ไม่·ให้·ประกัน·ตัว·ได้ ·เขา·เห็น·ว่า·มี·ความ·เกี่ยวข้อง·กัน·โดย·ตรง ·ระหว่าง·ความ·รุนแรง·ทาง·เพศ· ·กับ·ดู·หนัง·เรท·เอ็กซ์

·เขา·บอก·ว่า·ภาพยนตร์·อนาจาร·ทำลาย·จริยธรรม·ของ·คน ·และ·เด็กๆ·ใน·อินเดีย ·เข้าถึง·วี·ดี·โอ·ที่·รุนแรง· ·น่า·กลัว· ·และ·มี·ภาพ·โจ๋งครึ่ม·มาก·ขึ้น ·ทนาย·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า ·ผู้ต้องหา·ที่·ถูก·จับ·ใน·คดี·ข่มขืน·เด็ก·หญิง·วัย· ·5· ·ปี·ที่·กรุง·นิวเดลี·ไม่·นาน·มา·นี้ ·บอก·กับ·ตำรวจ·ว่า ·ตน·ดู·หนัง·โป๊·จาก·โทรศัพท์·มือถือ ·ก่อน·ที่·กระทำ·การ·ข่มขืน·เหยื่อ ·ทนาย· ·Vaswani· ·เสริม·ว่า ·กฎหมาย·ใน·ปัจจุบัน· ·ไม่·สามารถ·ป้องกัน·สังคม ·จาก·ภาพยนตร์·อนาจาร·อย่าง·เพียงพอ ·และ·ได้·ยื่น·คำ·ร้อง·ต่อ·ศาลสูง· ·ใน·เรื่อง·ดัง·กล่าว·แล้ว·ด้วย

·ใน·ปัจจุบัน·การ·เผยแพร่·หนัง·โป๊·ใน·อินเดีย ·เป็น·การ·กระทำ·ผิด·ตาม·กฎหมาย ·แต่·การ·ดู·หรือ·ชม·ภาพยนตร์·ประเภท·นี้ ·ยัง·ไม่·ถูก·จัด·ว่า·มี·ความ·ผิด ·ศาลสูง·ของ·อินเดีย·ขอ·ให้·กระทรวง· ·3· ·กระทรวง·แสดง·ความคิด·เห็น ·เกี่ยว·กับ·คำ·ร้อง·ของ·ทนาย·ผู้·นี้· ·ภายใน·วัน·จันทร์·หน้า ·ขณะ·นี้·นัก·รณรงค์· ·เป็น·กังวล·ว่า ·เด็กๆ·เป็น·เหยื่อ·ของ·สื่อ·ลามก·อนาจาร ·และ·กล่าว·ว่า·สาเหตุ·หลักๆ ·คือ·การ·เข้าถึง·หนัง·เอ็กซ์·บน·อินเทอร์เน็ต·ได้·ง่าย·ขึ้น

·ภาค·ครัว·เรือน·ของ·อินเดีย·มี·อินเทอร์เน็ต·ใช้·เพียง·แค่· ·10· ·เปอร์เซ็นต์·เท่านั้น ·แต่·จำนวน·ผู้·ใช้·สมาร์ท·โฟน ·ซึ่ง·สามารถ·เข้า·อินเทอร์เน็ต·ได้· ·มี·จำนวน·มาก·ขึ้น·เรื่อยๆ ·ใน·ช่วง· ·10· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา·การ·ใช้·กูเกิล ·หา·สื่อ·ลามก·อนาจาร·บน·อินเทอร์เน็ต· ·เพิ่ม·สูง·ขึ้น·ถึง· ·5· ·เท่า ·คน·ทำงาน·เพื่อ·สวัสดิภาพ·ของ·ผู้หญิง·หลาย·คน ·สนับสนุน·การ·ปิด·กั้น· ·ไม่·ให้·เว็บ·ไซต์·ลามก·เข้าถึง·ได้·ใน·ประเทศ·อินเดีย ·ซึ่ง·เป็น·ประเทศ·ที่·เห็น·ว่า· ·การ·พูด·ถึง·เรื่อง·เพศ· ·เป็น·ประเด็น·ที่·ต้อง·ห้าม ·Ranjana· ·Kumari· ·จาก·ศูนย์·วิจัย·ด้าน·สังคม ·Center· ·for· ·Social· ·Research· ·ใน·กรุง·นิวเดลี·กล่าว·ว่า

·เธอ·กล่าว·ว่า· ·การ·ที่·หญิง·และ·ชาย·จำนวน·มาก ·ถูก·แยก·จาก·กัน·เมื่อ·ตอน·เติบ·โต·ขึ้น·มา ·ทำให้·เกิด·สภาพ·ที่·ผิด·ปกติ·ต่างๆ ·ใน·การ·ทำ·ความ·เข้าใจ·เรื่อง·เพศ ·อย่าง·หนึ่ง·คือ·การ·ที่·ผู้ชาย·เข้าใจ·เสมอ·ว่า ·มี·สิทธิ·เหนือ·ร่างกาย·ผู้หญิง ·เธอ·บอก·ว่า· ·เป็น·เรื่อง·ที่·สำคัญ· ·ที่·สังคม·ต้อง·พิจารณา·เรื่อง·นี่·ใหม่ ·และ·ต้อง·ดู·ด้วย·ว่า· ·จะ·สามารถ·ควบคุม·อย่าง·เคร่งครัด·ได้·อย่างไร ·รัฐมนตรี·ช่วย·กระทรวง· ·IT· ·ของ·อินเดีย ·Milind· ·Deora· ·กล่าว·ว่า ·เจ้าหน้าที่·จะ·ปรึกษา·กับ·ผู้เชี่ยวชาญ·ว่า ·ภาพยนตร์·ลามก·อนาจาร· ·มี·ส่วน·กระตุ้น·ความ·รุนแรง·ทาง·เพศ·หรือ·ไม่ ·อีก·ด้าน·หนึ่ง· ·Sunil· ·Abraham ·จาก·หน่วย·งาน· ·Center· ·for· ·Internet· ·and· ·Society· ·กล่าว·ว่า ·มี·ตัวอย่าง·ไม่·น้อย·ที่·ชี้·ว่า ·แม้·เว็บ·ไซต์·สื่อ·ลามก·อนาจาร·จะ·ถูก·ปิด·กั้น ·คน·ใน·หลาย·ประเทศ· ·ก็·ยัง·สามารถ·หา·ดู·หนัง·โป๊·ได้

·เขา·กล่าว·ว่า·จีน·และ·ปากีสถาน·เป็น·ตัวอย่าง·ใน·เรื่อง·นี้ ·ที่·เป็น·เช่น·นั้น·ก็·เพราะ ·เมื่อใด·ที่·คน·มี·ความ·มุ่งมั่น·ที่·จะ·เข้าถึง·สื่อ·อนาจาร ·นโยบาย·ปิด·กั้น· ·จะ·ไม่·ได้·ผล ·หลาย·สัปดาห์·ต่อ·จาก·นี้· ·เจ้าหน้าที่·ของ·อินเดีย·จะ·หารือ·กัน ·ว่า·ควร·ควบคุม·เว็บ·ไซต์·เรท·เอ็กซ์·หรือ·ไม่ ·ผล·ของ·การ·หารือ ·น่า·จะ·สะท้อน·มาก·ทิศทาง·ด้าน·การ·ควบคุม·สื่อ·ออนไลน์·ที่·สำคัญ ·เพราะ·อินเดีย·นั้น·เป็น·ประเทศ ·ที่·อัตรา·การ·เพิ่ม·ขึ้น·ของ·ประชากร·ที่·ใช้·อินเทอร์เน็ต· ·สูง·ที่สุด·ใน·โลก

46 / 84