Cyprus Parliament Rejects Taxing Bank Deposits

44 / 84

·รัฐสภา·ของ·ประเทศ·ไซปรัส· ·ลง·คะแนน·อย่าง·ท่วมท้น ·เพื่อ·บอกปัด·แผน·ฟื้นฟู·เศรษฐกิจ ·ที่·เจ้าหนี้·ต่าง·ประเทศ·เรียกร้อง ·ซึ่ง·แผน·ดัง·กล่าว· ·เสนอ·ให้·เก็บ·ภาษี·เงิน·ฝาก· ·จาก·ลูกค้า·ธนาคาร ·แผน·ดัง·กล่าว·ไม่·ได้·รับ·การ·สนับสนุน ·จาก·สมาชิก·สภา·ไซปรัส· ·แม้·แต่·เสียง·เดียว ·กล่าว·คือ·มี·ผู้·ลง·คะแนน·ปฏิเสธ· ·36· ·เสียง ·และ·งด·ออก·เสียง· ·19· ·คน·ใน·คืน·วัน·อังคาร ·ผล·การ·ลง·คะแนน·ทำให้·เกิด·คำ·ถาม·ขึ้น·ว่า ·รัฐบาล·ไซปรัส· ·จะ·สามารถ·ชำระ·หนี้·ได้·หรือ·ไม่ ·และ·ไซปรัส·จะ·ต้อง·ออก·จาก·การ·เป็น·สมาชิก·ของ·กลุ่ม·ยูโร·โซน·หรือ·ไม่

·เดิม·ที·นั้น·ไซปรัส·ดึงดูด·นัก·ลงทุน·ต่าง·ประเทศ ·จาก·อัตรา·ภาษี·ที่·ต่ำ ·และ·หาก·รัฐบาล·ได้·รับ·เงิน··กู้·เศรษฐกิจ ·ทางการ·จะ·นำ·เงิน·มา·ฟื้นฟู·ภาค·ธนาคาร ·ที่·มี·หนี้·เสีย·สะสม·อยู่·มาก·นัก·ขณะ·นี้ ·อย่างไร·ก็·ตาม·เงื่อนไข·ที่·กองทุน·การเงิน·ระหว่าง·ประเทศ·หรือ· ·IMF ·ธนาคาร·กลาง·ยุโรป· ·และ·ประเทศ·ยูโร·โซน·อื่นๆ· ·ตั้ง·ขึ้น ·ต้องการ·ให้·มี·การ·เก็บ·ภาษี·เงิน·ฝาก·จาก·ธนาคาร ·ซึ่ง·เป็น·การ·เก็บ·ครั้ง·เดียว·ใน·อัตรา·เกือบ· ·10· ·เปอร์เซ็นต์ ·สำหรับ·ผู้·ฝาก·เงิน· ·130·,·000· ·ดอลลาร์· ·หรือ·มาก·กว่า·นั้น

·แผน·ดัง·กล่าว·สร้าง·ความ·ไม่·พอใจ·ใน·หมู่·ชาว·ไซปรัส ·รวม·ทั้ง·ประธานาธิบดี· ·Vladimir· ·Putin· ·ของ·รัสเซีย·ก็·ไม่·เห็นด้วย·เช่น·กัน ·เนื่อง·จาก·ว่า· ·มี·เศรษฐี·รัสเซีย·หลาย·คน· ·ฝาก·เงิน·อยู่·ใน·ไซปรัส·มาก ·ก่อนหน้า·นี้·ประธานาธิบดี· ·Nicos· ·Anastasiades· ·ของ·ไซปรัส·กล่าว·ว่า ·สภา·น่า·จะ·ลง·คะแนน·ให้·แผน·ดัง·กล่าว·ตก·ไป ·เพราะ·เป็น·แผนที่·ขัด·กับ·ผล·ประโยชน์·ของ·ประเทศ·ไซปรัส ·และ·เมื่อ·ถูก·ถาม·ว่า· ·มี·มาตรการ·ทาง·เลือก·อื่น·หรือ·ไม่ ·ประธานาธิบดี· ·Anastasiades· ·บอก·ว่า· ·เรา·มี·แผน·ของ·เรา·เอง ·อาจารย์· ·Andreas· ·Hauskrecht· ·จาก·โรงเรียน·บริหาร·ธุรกิจ·ที่· ·Indiana· ·University· ·บอก·กับ· ·VOA· ·ว่า ·หาก·แผน·กู้·เศรษฐกิจ· ·ไม่·ได้·รับ·การ·ขาน·รับ ·ไซปรัส·จะ·ไม่·สามารถ·ชำระ·หนี้·ได้

·เขา·กล่าว·ว่า· ·การ·เก็บ·ภาษี·เงิน·ฝาก· ·ไม่·ใช่·ความคิด·ที่·ดี ·ต่อ·ไป·จาก·นี้·ไซปรัส·ต้อง·พยายาม·ปรับ·แผน ·โดย·ผ่าน·กระบวนการ·ทาง·สภา ·อาจารย์·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า· ·สภาพ·ยุโรป·น่า·จะ·เสีย·ความ·น่า·เชื่อถือ ·จาก·การ·ผลักดัน·แผน·กู้·เศรษฐกิจ·ครั้ง·นี้ ·เจ้าหนี้·ต่าง·ประเทศ·หวัง·ว่า·การ·เก็บ·ภาษี·ผู้·ฝาก·เงิน ·จะ·นำ·รายได้· ·7·,·500· ·ล้าน·ดอลลาร์· ·เข้า·กองทุน·กู้·เศรษฐกิจ·สำหรับ·ไซปรัส ·ขณะ·เดียวกัน·สมาชิก·สภา·ไซปรัส ·ก็·กำลัง·ปรึกษา·แผนที่·จะ·ยกเลิก·การ·เก็บ·ภาษี·จาก·เงิน·ฝาก ·ที่·ต่ำ·กว่า· ·25·,·000· ·ดอลลาร์ ·อย่างไร·ก็·ตาม·มาตรการ·ที่·ว่า·นี้ ·อาจ·จะ·ทำให้·ทางการ· ·ได้·เงิน·ไม่·ถึง· ·7·,·500· ·ล้าน·ดอลลาร์ ·ขณะ·นี้·ธนาคาร·ใน·ประเทศ·ไซปรัส·ยัง·ปิด·อยู่· ·จน·ถึง·วัน·พฤหัสบดี ·เพื่อ·เลี่ยง·ผล·กระทบ· ·จาก·ความ·ตระหนก·ใน·หมู่·ผู้·ฝาก·เงิน ·นัก·วิเคราะห์· ·Ivan· ·Tchakarov· ·จาก· ·Renaissance· ·Capital· ·บอก·ว่า ·การ·เก็บ·ภาษี·เงิน·ฝาก·นั้น ·เป็น·สิ่ง·ที่·คาด·ไม่·ถึง·ใน·หมู่·ชาว·รัสเซีย· ·ที่·ฝาก·เงิน·ใน·ประเทศ·ไซปรัส

·เขา·กล่าว·ว่า· ·ที่·ผ่าน·มา·เป็น·เรื่อง·ที่·เข้าใจ·กัน ·ว่า·เงิน·ฝาก·ใน·ประเทศ·ไซปรัส·ของ·ชาว·รัสเซีย·มี·ความ·ปลอดภัย·ดี ·โดย·ที่·ทั้ง·สอง·ประเทศ·นั้น· ·ก็·มี·ความ·สัมพันธ์·ที่·ติดต่อ·กัน·เสมอ·มา ·และ·ที่·ผ่าน·มา·รัสเซีย·ก็·เป็น·ผู้·ให้·เงิน·กู้·แก่·ไซปรัส·ด้วย ·นัก·วิเคราะห์·ผู้·นี้·ยัง·บอก·อีก·ด้วย·ว่า ·นักการเมือง·ใน·รัสเซีย·ต้อง·จัดการ·กับ·เรื่อง·นี้ ·เพื่อ·ลด·ผล·กระทบ·ต่อ·ชาว·รัสเซีย·ด้วย ·เศรษฐกิจ·ของ·ไซปรัส·นั้น·มี·ขนาด·เล็ก·มาก ·เมื่อ·เทียบ·กับ·ประเทศ·กลุ่ม·ยูโร·โซน·อื่นๆ ·แต่·แผน·กู้·เศรษฐกิจ·ใน·ประเทศ·ยูโร·โซน·ต่างๆ· ·ที่·ผ่าน·มา·นั้น ·ไม่·มี·การ·เก็บ·ภาษี·จาก·เงิน·ฝาก ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·ที่·กรีซ· ·โปรตุเกส· ·ไอร์แลนด์· ·หรือ·สเปน ·นัก·วิเคราะห์·บาง·คน·กล่าว·ว่า ·หาก·มี·การ·เก็บ·ภาษี·เงิน·ฝาก·จริง·ใน·แผน·กู้·วิกฤต ·จะ·เกิด·เป็น·ตัวอย่าง·สำหรับ·การ·แก้·เศรษฐกิจ·ใน·ประเทศ·อื่นๆ· ·ของ·กลุ่ม·ยูโร·โซน ·และ·นั้น·อาจ·จะ·ไม่·ใช่·เรื่อง·ดี ·เพราะ·คน·อาจ·จะ·ตระหนก·และ·ตื่น·ไป·ถอน·เงิน·กัน

44 / 84