"Gangnam Style" Phenomenon Helps South Korea Tourism

25 / 84

·ข่า·วดี·สำหรับ·ใคร·ที่·อยาก·จะ·เรียน·หรือ·รู้จัก ·ลีลา·การ·เต้น·กังนัม·สไตล์·จาก·ถิ่น·กำเนิด·ใน·ย่าน·กังนัม ·ใจ·กลาง·กรุง·โซล·ของ·เกาหลี·ใต้·ตอน·นี้·มี·ทาง·เลือก·ด้วย·การ·สอน·เปิด·เต้น·กังนัม·สไตล์ ·และ·พา·เที่ยว·เกาหลี·ใต้· ·ให้·กับ·นักท่องเที่ยว·ชาว·ต่าง·ชาติ·ไป·พร้อม·กัน·แล้ว ·คุณ· อ·เล็ก·ซิส· ·มาร์·ติ·เนส· ·สาวน้อย·วัย· ·14· ·ปี·ชาว·อเมริกัน·จาก·รัฐ·เทกซัส ·เดินทาง·กับ·ทัวร์·กลุ่ม·ใหญ่· ·ข้าม·ทวีป·ไป·ถึง·กรุง·โซล ·เพื่อ·เรียน·เต้น·กังนัม·สไตล์·และ·เที่ยว·เกาหลี·ใต้ ·ซึ่ง·เป็น·ดินแดน·ต้น·กำเนิด·เพลง·ยอด·นิยม· “กั·งนั·มสไ·ตล์” ·ของ· ·Park· ·Jae·-·sang· ·หรือ· “·PS·Y” ·นัก·ร้อง·ชาว·เกาหลี·ที่·ดัง·ไม่·หยุด·ฉุด·ไม่·อยู่ ·ไป·ถึง·รัฐ·เท็กซัส·ทาง·ตอน·ใต้·ของ·สหรัฐ

·นักท่องเที่ยว·วัยรุ่น·ชาว·อเมริกัน·คน·นี้·บอก·ว่า ·ไม่·มี·ใคร·ใน·โรงเรียน·ของ·เธอ·ที่·ไม่·รู้จัก·กังนัม·สไตล์ ·ทุก·คน·คลั่งไคล้·มากๆ· ·ถึง·ขนาด·ร่วม·เต้น· ·flash· ·mob ·หรือ·นัด·กัน·เต้น·กังนัม·สไตล์·กัน·เกือบ·ทั้ง·โรงเรียน·มา·แล้ว ·แต่·ดูเหมือน·ว่า·วิชา·กังนัม·สไตล์· ·ที่·เต้น·ใน·อเมริกา ·อาจ·จะ·ยัง·ไม่·เป็น·ที่·พอใจ· ·ทำให้·หลาย·คน ·ตัดสิน·ใจ·เดินทาง·ข้าม·น้ำ·ข้าม·ทะเล·มา·เรียน·เพิ่มเติม ·ใน·ดินแดน·ต้น·กำเนิด·ที่·เกาหลี·ใต้

·เพลง·กังนัม·สไตล์·เป็น·หนึ่ง·ใน·วี·ดิโอ·ที่·มี·ผู้·ชม·บน·โลก·อิน·เท·อร์เนท·มาก·ที่สุด· ·กว่า· ·750· ·ล้าน·ครั้ง ·และ·ยัง·ติด·อันดับ·ต้นๆ·ของ·เพลง·ฮิต·มา·อย่าง·ต่อ·เนื่อง ·ทั้ง·ใน·ทวีป·เอเชีย· ·ยุโรป· ·และ·อเมริกา·เหนือ ·ซึ่ง·อาจ·เรียก·ได้·ว่า·สิ่ง·เหล่า·นี้·สะท้อน·ให้·เห็น·ถึง·ความ·สำเร็จ ·ใน·การ·ส่ง·ออก·ทาง·วัฒนธรรม·ของ·เกาหลี·ใต้ ·และ·ขณะ·นี้·ก็·เริ่ม·ส่ง·ผล·ดี·ต่อ·การ·ท่องเที่ยว·ของ·เกาหลี·ใต้ ·ที่·มี·นักท่องเที่ยว·ต่าง·ชาติ·เดินทาง·ไป·เกาหลี·ใต้·มาก·ขึ้น

·คุณ· ·Je· ·Sang· ·Won ·เจ้าหน้าที่·หน่วย·งาน·ด้าน·การ·ท่องเที่ยว·เกาหลี·ใต้ ·คาด·หวัง·ไว้·เช่น·นั้น ·คุณ· ·Je· ·Sang· ·Won· ·เชื่อ·ว่า ·เพลง·กังนัม·สไตล์·มี·ส่วน·ทำให้·ภาพลักษณ์·ของ·เกาหลี·ใต้ ·มี·มูลค่า·มาก·ขึ้น ·เพราะ·สามารถ·ดึงดูด·ใจ·ชาว·ตะวัน·ตก ·และ·มี·ความ·สนใจ·ใน·ประเทศ·เกาหลี·ใต้·มาก·ขึ้น ·ขณะ·เดียวกัน·ที่·ผ่าน·มา ·ได้·มี·การ·สำรวจ·เชิง·วิชาการ·ที่·นคร·ลอส· ·แอง·เจ·ลิส· ·ใน·อเมริกา·พบ·ว่า ·กว่า·ร้อยละ· ·70· ·ของ·ผู้·ตอบ·คำ·ถาม·ระบุ·ว่า ·พวก·เขา·อยาก·ไป·เที่ยว·เกาหลี·ใต้ ·หลัง·จาก·ได้·ชม·วี·ดิโอ·กังนัม·สไตล์

·กระแส·ความ·นิยม·ใน·เพลง·นี้·ยัง·ส่ง·ผล·ดี·ต่อ·ร้าน·ค้า·ใน·แถบ·กังนัม ·ย่าน·ธุรกิจ·ใน·กรุง·โซล ·ต้น·กำเนิด·ของ·เพลง·ฮิต·เพลง·นี้ ·คุณ· ·Kwon· ·Da· ·na· ·ผู้จัดการ·ร้าน·ขาย·เสื้อ·ผ้า·ใน·แถบ·ย่าน·กังนัม·บอก·ว่า ·ตั้งแต่·เพลง·กังนัม·สไตล์·ได้·รับ·ความ·นิยม ·ก็·มี·ลูกค้า·ชาว·ต่าง·ชาติ·เข้า·มา·ซื่อ·ของ·ใน·ร้าน·เพิ่ม·มาก·ขึ้น·อย่าง·เห็น·ได้·ชัด ·และ·ใน·บาง·ครั้ง· ·ถึง·กับ·มาก·กว่า·ลูกค้า·ชาว·เกาหลี·ใต้·ซะ·อีก ·และ·ใน·ทุก·ครั้ง·ที่·เธอ·เปิด·เพลง·กังนัม·สไตล์·และ·เปิด·ประตู·ไว้·ต้อนรับ ·ก็·จะ·มี·หลาย·คน·เดิน·เข้า·มา·ใน·ร้าน·พร้อม·กับ·รอย·ยิ้ม

·การ·ท่องเที่ยว·ของ·เกาหลี·ใต้·ตั้ง·เป้า·ว่า·ใน·ปี·นี้ ·จะ·มี·นักท่องเที่ยว·เพิ่ม·มาก·ขึ้น·กว่า· ·10· ·ล้าน·คน ·และ·กระแส·เพลง·เกาหลี·หรือ· ·K·-·Pop ·ก็·เป็น·หนึ่ง·แรงดึงดูด·ให้·เกาหลี·ใต้ ·เป็น·จุด·หมาย·ปลายทาง·ของ·การ·ท่องเที่ยว· ·ของ·หลาย·คน ·และ·แน่นอน·ว่า·กังนัม·สไตล์·คือ·ปรากฏการณ์ ·ที่·เพิ่ม·แรงดึงดูด·จาก·นักท่องเที่ยว·ชาว·ต่าง·ชาติ ·ได้·อย่าง·มาก·ใน·ปี·นี้

25 / 84