Thailand Looks Back at the 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunami (2009)

24 / 84

·นักท่องเที่ยว·ผู้·หนึ่ง·บันทึก·ภาพ·เหตุการณ์·น่า·สยองขวัญ ·ขณะ·ที่·คลื่น·ยักษ์·สูง·ห้า·เมตร ·ถา·โถม·เข้า·ทราย·หาด·ป่า·ตอง ·น้ำ·ไหล·บ่า·ท่วม· ·โรงแรม· ·และ·ร้าน·อาหาร·หลาย·ต่อ·หลาย·แห่ง ·แถม·ยัง·ซัด·สาด·กวาด·เอา·ผู้คน·ไป·จม·น้ำ·ตาย·อีก·หลาย·สิบ·ราย·ด้วย ·รอง·นายก·เทศมนตรี·เทศบาล·เมือง·ป่า·ตอง ·ชัย·รัตน์· ·สุข·บาน· ·กล่าว·ไว้·ตอน·นี้·ว่า ·"·อาคาร·เหล่า·นั้น· ·เหลือ·แต่·โครง ·ส่วน·ภายใน·ตัว·อาคาร·เสียหาย·หมด ·แต่·หลัง·จาก·เกิด·คลื่น·ยักษ์·สึนามิ ·แล้ว·ทาง·เทศบาล·ออก·กฎ·ข้อ·บังคับ·ใหม่ ·และ·บังคับ·ให้·ผู้·ก่อสร้าง· ·ใช้·วัสดุ·ที่·แข็งแรง ·ใน·การ·ก่อ·กำแพง·และ·กำแพง·กั้น·น้ำ·ต่างๆ·"

·คุณ·ชัย·รัตน์·กล่าว·ด้วย·ว่า ·สถาน·ประกอบ·ธุรกิจ·ตาม·เขต·ชาย·หาด·หลาย·ต่อ·หลาย·แห่ง ·มี·ประกันภัย ·และ·มี·การ·ก่อสร้าง·สถาน·ประกอบ·ธุรกิจ·ขึ้น·ใหม่·ภายใน·หนึ่ง·ปี ·ชาว·ไทย·ที่·ประสบ·ภัย·จาก·คลื่น·ยักษ์·สึนามิ ·ที่·เกาะ·ภูเก็ต·ได้·รับ·เงิน·ชดเชย·ราวๆ· ·ห้า·ร้อย·เหรียญ·สหรัฐ ·ระหว่าง·ที่·มี·การ·ดำเนิน·งาน·บูรณะ·ฟื้นฟู

·แต่·ไม่·ใช่·ว่า·ทุก·ราย·จะ·ฟื้นตัว·ใน·ด้าน·การเงิน·อย่าง·รวดเร็ว ·แม่ค้า·ขาย·ขนม·กล้วย·วัย·สาม·สิบ·เอ็ด·ปี ·ซอ·ลี·ฮา· ·จาก·บังคลาเทศ·กล่าว·ว่า·ธุรกิจ·ของ·เธอ ·กว่า·จะ·ฟื้นตัว·ต้อง·ใช้·เวลา·ถึง·สอง·ปี ·ทั้งนี้·เพราะ·การ·ที่·เธอ·เป็น·ชาว·บังคลาเทศ ·ทำให้·เธอ·ไม่·ได้·รับ·เงิน·ชดเชย ·หรือ·สามารถ·กู้ยืม·เงิน·จาก·ธนาคาร·ได้ ·ใน·ทุก·วัน·นี้· ·แทบ·จะ·มอง·ไม่·เห็น·ร่องรอย·ของ·การ·ที่·คลื่น·ยักษ์·สึนามิ·โหม·กระหน่ำ·เกาะ·ภูเก็ต·หลง·เหลือ·อยู่·เลย ·นักท่องเที่ยว·พา·กัน·กลับ·ไป·ว่าย·น้ำ·โต้·คลื่น· ·นั่ง·เรือ·เร็ว· ·หรือ·นอน·อาบ·แดด·กัน·อีก·เยอะแยะ·แล้ว

·แต่·ทว่า·เจ้าหน้าที่·และ·ผู้·ที่·ประกอบ·ธุรกิจ·ด้าน·การ·ท่องเที่ยว·กล่าว·ว่า ·ความ·ไร้·เสถียรภาพ·ทาง·การเมือง·ใน·ประเทศ·ไทย· ·และ·วิกฤติการณ์·การเงิน·โลก ·ทำให้·นักท่องเที่ยว·มา·เที่ยว·ประเทศ·ไทย·น้อย·ลง ·และ·นักท่องเที่ยว·ที่·มา·นั้น· ·หลาย·ต่อ·หลาย·ราย·ที·เดียว ·จับ·จ่าย·ใช้สอย·น้อย·กว่า·ใน·ปี·ที่·ผ่านๆ· ·มา ·เจ้าหน้าที่·กล่าว·ว่า· ·ทางการ·พร้อม·ที่·จะ·รับมือ·กับ·วินาศภัย·ดี·กว่า·แต่·ก่อน ·และ·ชี้·ให้·ดู·หอ·เตือน·ภัย·เกี่ยว·กับ·คลื่น·ยักษ์·สึนามิ· ·ซึ่ง·ตั้ง·อยู่·เรียงราย·ตาม·ชาย·หาด ·สถาน·ประกอบ·ธุรกิจ·ต่างๆ· ·ย้าย·ให้·ห่าง·จาก·เขต·ชายฝั่ง ·และ·แหล่ง·ที่·พัก·ตาก·อากาศ·บาง·แห่ง· ·สร้าง·กำแพง·กัน·คลื่น·ยักษ์·เพิ่ม·ขึ้น ·นอกจาก·นี้· ·พนักงาน·ของ·โรงแรม·ได้·รับ·การ·ฝึก·อบรม·ให้·รู้จัก·อพยพ·แขก·ที่·มา·พัก ·ผู้·ชอบ·ชาย·หาด·ประเทศ·ไทย ·โดย·แทบ·จะ·ไม่·ได้·คิด·ถึง·วินาศภัย·ดัง·กล่าว·เลย·นั้น ·ไป·สู่·ที่·ปลอดภัย·ได้·อย่าง·รวดเร็ว

24 / 84