Thanksgiving in America

26 / 84

·พระเจ้า·ไก่·งวง·ร้อง·เพลง·ได้ ·มัน·ก็·คง·ต้อง·เลือก·ที่·จะ·ร้อง·เพลง·นี้ ·ใน·ช่วง·เทศกาล·วัน·ขอบคุณ·พระเจ้า·หรือ· ·Thanksgiving ·เทศกาล·วัน·หยุด·สำคัญ·ที่·ชาว·อเมริกัน ·จะ·ร่วม·เฉลิม·ฉลอง·กัน·ภายใน·ครอบครัว·อย่าง·พร้อมหน้า·พร้อม·ตา ·มี·ธรรมเนียม·เสริ์ฟ·ไก่·งวง·ร้อนๆ· ·เป็น·อาหาร·ค่ำ ·รับประทาน·และ·ทุก·คน·มี·ความ·สุข ·ยกเว้น·เจ้า·ไก่·งวง·แน่นอน ·ใน·ปี·นี้·สหพันธ์·ผู้·เลี้ยง·ไก่·งวง·ของ·สหรัฐ·คาด·ว่า·จะ·มี·ไก่·งวง·ประมาณ· ·46· ·ล้าน·ตัว ·จะ·ถูก·นำ·ไป·ทำ·เป็น·อาหาร ·ตาม·ธรรมเนียม·ที่·ยึดถือ·มา·ยาว·นาน ·ตั้งแต่·เมื่อ·ครั้ง·ยุค·บุกเบิก·ประเทศ

·รายงาน·บอก·ด้วย·ใน·ปี·นี้ ·ความ·ต้องการ·ของ·ไก่·งวง·เพิ่ม·ขึ้น·จาก·ปี·ก่อน· ·ร้อยละ· ·2 ·ขณะ·ที่·ไก่·งวง·ซึ่ง·ส่วน·ใหญ่·กว่า· ·2· ·ใน· ·3 ·จะ·มา·จาก·ฟาร์ม·เลี้ยง·ใน· ·6· ·รัฐ· ·คือ·รัฐ· ·มิน·นิ·โซ·ต้า ·นอร์ท· ·แคโรไลนา· ·อาร์·คาซ·อส์ ·มิสซูรี· ·เวอร์จิเนีย· ·และ· ·อินเดียนา ·คุณ· ·Joel· ·Brandenberger· ·ประธาน·สมาพันธ์·ไก่·งวง·แห่ง·ชาติ·สหรัฐฯ· ·บอก·ว่า ·ความ·ต้องการ·ไก่·งวง·ใน·ตลาด·ของ·ปี·นี้·เพิ่ม·ขึ้น ·และ·ต้นทุน·การ·เลี้ยง·ไก่·งวง·ก็·เพิ่ม·ขึ้น·เช่น·กัน ·แต่·ราคา·ขาย·ไก่·งวง·กลับ·เท่า·เดิม ·ทำให้·เกษตรกร·ผู้·เลี้ยง·ไก่·งวง·ใน·ปี·นี้·ได้·แต่·ทำ·ตา·ปริบๆ

·ประธาน·สมาพันธ์·ไก่·งวง·แห่ง·สหรัฐฯ· ·บอก·ว่า ·ข้าวโพด·ถือ·เป็น·ส่วนผสม·สำคัญ·อันดับ·หนึ่ง·ของ·อาหาร·ที่·ใช้·เลี้ยง·ไก่·งวง ·แต่·ภาวะ·ความ·แห้ง·แล้ง·ทำให้·ข้าวโพด·มี·ราคา·สูง·ขึ้น·ใน·ปี·นี้ ·และ·ใน·ขณะ·เดียวกัน·ผลิตภัณฑ์·ข้าวโพด·เอง ·ก็·เป็น·ที่·ต้องการ·อย่าง·มาก·ของ·โรงงาน·ผลิต·เอทานอล ·สาร·เคมี·เหลว·ที่·ใช้·ผสม ·ใน·น้ำมัน·ที่·เรียก·ว่า·แก๊ซ·โซ·ฮอล์·นั่นเอง

·ไป·ฟัง·ที่·มา·ที่·ไป·ของ·เทศกาล·ขอบคุณ·พระเจ้า·กัน·หน่อย ·ชาว·อเมริกัน·นั้น·จะ·ร่วม·เฉลิม·ฉลอง·วัน·ขอบคุณ·พระเจ้า· ·หรือ· ·Thanksgiving· ·Day ·ใน·วัน·พฤหัสบดี·ที่·สี่·ใน·เดือน·พฤศจิกายน·ของ·ทุก·ปี ·และ·ถือ·เป็น·วัน·สำคัญ·ที่·ชาว·อเมริกัน·จะ·ร่วม·รำลึก·และ·ขอบคุณ·พระเจ้า ·ที่·ดลบันดาล·ให้·กลุ่ม· ·pilgrims· ·หรือ·นัก·แสวง·บุญ·จาก·เกาะ·อังกฤษ ·ที่·เดินทาง·มา·ตั้ง·อาณานิคม·ใหม่·ใน·ทวีป·อเมริกา ·ตั้งแต่·เมื่อ·ปี·คริสต์ศักราช· ·1620 ·หลัง·ประสบ·ความ·ทุกข์·ยาก·ใน·การ·ใช้·ชีวิต·บน·แผ่นดิน·ใหม่·มา·ตลอด· ·1· ·ปี·เต็ม ·โดย·ได้·แนวคิด·การ·รับประทาน·ไก่·งวง·เป็น·อาหาร·มื้อ·พิเศษ ·เพื่อ·เฉลิม·ฉลอง·มา·ตั้งแต่·ครั้ง·นั้น

·เทศกาล·สำคัญ·ที่·ทำให้·ไก่·งวง·ต้อง·เสียสละ·ชีวิต·จำนวน·มาก·เป็น·อาหาร ·และ·มี·ความ·เกี่ยวพัน·กับ·ประวัติศาสตร์·ของ·อเมริกา·นั้น ·ทำให้·มี·หนึ่ง·ใน·ผู้·ก่อตั้ง·ประเทศ·อเมริกา·คือ·อดีต·ประธานาธิบดี· ·เบนจามิน· ·แฟงค·ลิน ·เสนอ·แนวคิด·ที่·จะ·นำ·ไก่·งวง ·ไป·เป็น·สัญลักษณ์·ของ·ประเทศ·แทน·ที่·นก·อินทรี·มา·แล้ว ·แต่·ใน·เรื่อง·นี้· ·แม้·แต่·คุณ· ·Joel ·ประธาน·สมาพันธ์·ไก่·งวง·ของ·ชาติ·เอง·ก็·ยัง·ไม่·เห็นด้วย ·คุณ· ·Joel· ·บอก·ว่า· ·น่า·จะ·ให้·เจ้า·ไก่·งวง·ไป·เป็น·สัญลักษณ์·บน·โต๊ะ·อาหาร· ·ใน·วัน·ขอบคุณ·พระเจ้า·เหมือน·เดิม·จะ·ดี·กว่า ·แทน·ที่·จะ·เห็น·เจ้า·ไก่·งวง·ปรากฏ·บน·เหรียญ·หนึ่ง·ดอล·ล่าร์ ·แทน·ที่·นก·อินทรี· ·สัญลักษณ์·ของ·อเมริกา·ที่·ใช้·มา·ยาว·นาน

·นอกจาก·จะ·เฉลิม·ฉลอง·ใน·มื้อ·ค่ำ·แล้ว ·เทศกาล·นี้·ยัง·ถือ·เป็น·ของขวัญ·พิเศษ ·ที่·เปรียบ·เสมือน·ของขวัญ·จาก·พระเจ้า ·โดย·มี·ธรรมเนียม·ปฏิบัติ·ที่·เรียก·ว่า· ·Black· ·Friday ·ซึ่ง·ร้าน·ค้า·ต่างๆ·มัก·รณรงค์·ส่งเสริม·การ·ตลาด ·ด้วย·การ·ลด·แลก·แจก·แถม·ขาย·สินค้า·ใน·ราคา·พิเศษ ·และ·เริ่ม·เปิด·ร้าน·กัน·ตั้งแต่·เที่ยงคืน ·ทำให้·ผู้คน·มัก·ออก·ไป·ซื้อ·ของ ·ใน·ราคา·ถูก·กว่า·ปกติ ·จน·แน่น·ขนัด·ไป·ตาม·ศูนย์การค้า·ต่างๆ

26 / 84