Facebook to Introduce a New Friend Finding Service Called "Graph Search"

43 / 84

·เมื่อ·วาน·นี้·เฟซบุ๊ก·เปิด·ตัว·บริการ·ค้น·หา·เพื่อน·แบบ·ใหม่·ล่า·สุด·เรียก·ว่า· ·Graph· ·Search ·ซึ่ง·อนุญาต·ให้·สมาชิก·ผู้·ใช้·เฟซบุ๊ก·สามารถ·ค้น·หา·เพื่อน·ใหม่·ได้ ·โดย·ใช้·วิธี·ค้น·จาก·รูปภาพ ·สถานที่· ·หรือ·จาก·กลุ่ม·คน·ที่·มี·ความ·สนใจ·แบบ·เดียวกัน ·เช่น·ชอบ·ดู·หนัง·เรื่อง·เดียวกัน ·ชอบ·ไป·เที่ยว·ที่·เดียวกัน·หรือ·อาศัย·อยู่·ใน·เมือง·เดียวกัน

·Mark· ·Zuckerberg· ·ซีอีโอ·ของ·เฟซบุ๊ก ·เป็น·ผู้·เปิด·ตัว·บริการ·ใหม่·ที่·ว่า·นี้ ·ซึ่ง·เวลา·นี้·มี·สมาชิก·เฟซบุ๊ก·เปลี่ยน·จำนวน·หนึ่ง·ที่·ทดลอง·ใช้·บริการ·นี้·ได้ ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·การ·ค้น·หา·เพื่อน·ที่·มี·ความ·สนใจ·แบบ·เดียวกัน·นี้ ·ไม่·ใช่·เรื่อง·ใหม่·ใน·โลก·ออนไลน์ ·เพราะ·เครือข่าย·อื่นๆ· ·อย่าง· ·Google· ·หรือ· ·LinkedIn ·ต่าง·ก็·มี·บริการ·ที่·ว่า·นี้·อยู่·แล้ว ·เพียง·แต่·มี·จำนวน·ผู้·ใช้·ไม่·เท่ากับ·จำนวน·สมาชิก·กว่า· ·1· ·พัน·ล้าน·คน·ของ·เฟซบุ๊ก

·ว่า·กัน·ว่า·ใน·อนาคต·บริการ·ใหม่·ของ·เฟซบุ๊ก·นี้·อาจ·สร้าง·รายได้·ให้·กับ ·เฟซบุ๊ก·มหาศาล·หลาย·พัน·ล้าน·ดอล·ล่าร์·จาก·ค่า·โฆษณา ·เนื่อง·จาก·สามารถ·ใช้·ข้อความ·ที่·เรา·ค้น·หา·เพื่อน·นั้น ·เจาะ·ลึก·ลง·ไป·ถึง·ความ·สนใจ·ส่วนตัว ·และ·ขาย·พื้นที่·โฆษณา·บน·หน้า·จอ·คอมพิวเตอร์·ใน·เฟซบุ๊ก·ของ·เรา ·ให้·กับ·สินค้า·ที่·เกี่ยวข้อง·กับ·ความ·สนใจ·ส่วนตัว·นั้น ·อย่างไร·ก็·ตาม·นัก·วิเคราะห์·ชี้·ว่า·คง·ใช้·เวลา·อีก·สัก·ระยะ·กว่า·ที่ ·เฟซบุ๊ก·จะ·เริ่ม·สร้าง·รายได้ ·จาก·บริการ· ·Graph· ·Search· ·ที่·ว่า·นี้

·Mark· ·Zuckerberg· ·เอง·บอก·ด้วย·ว่าด้วย·บริการ·แบบ·ใหม่ ·ต่อ·ไป·เฟซบุ๊ก·อาจ·ถูก·ใช้·เป็น·เครือข่าย·รับสมัคร·งาน·สำหรับ·บริษัท·ต่างๆ ·ที่·มอง·หา·ผู้·ที่·สนใจ·ใน·งาน·แบบ·ใด·แบบ·หนึ่ง·โดย·เฉพาะ ·หรือ·อาจ·กลาย·เป็น·เว็บ·ไซต์·หา·คู่·ได้·เช่น·กัน ·เพราะ·เป็น·การ·ดึงดูด·ให้·คน·ที่·มี·ความ·สนใจ·คล้ายๆ·กัน ·มา·รู้จัก·กัน·ได้·ง่าย·ขึ้น ·แม้·จะ·ไม่·ได้·เป็น·เพื่อน·ของ·เพื่อน ·หรือ·ไม่·ได้·รู้จัก·กัน·เลย·ใน·ชีวิต·จริง ·นอกจาก·นี้·เฟซบุ๊ก·ยัง·มี·โครงการ·จะ·ขยาย·บริการ·นี้ ·ใน·รูปแบบ·ภาษา·อื่นๆ·นอกจาก·ภาษา·อังกฤษ·ด้วย

·ผู้เชี่ยวชาญ·ด้าน·เทคโนโลยี·เชื่อ·ว่า ·บริการ· ·Graph· ·Search· ·นี้·จะ·ช่วย·ให้·ผู้คน·สามารถ ·เชื่อม·โยง·กัน·ได้·ง่าย·ขึ้น·ใน·โลก·ออนไลน์ ·และ·อาจ·พัฒนา·ความ·สัมพันธ์·มาก·ขึ้น·ใน·โลก·ความ·จริง ·แต่·ผู้เชี่ยวชาญ·ด้าน·การ·ใช้·ชีวิต·บาง·คน·อาจ·จะ·เตือน·ว่า ·อย่า·มัว·แต่·มอง·หา·เพื่อน·ใน·เฟซบุ๊ก·มาก·เกิน·ไป ·จน·ทำให้·คน·ข้าง·กาย·ต้อง·น้อยใจ ·เพราะ·บาง·ครั้ง·เรา·อาจ·ให้·ความ·สำคัญ·กับ·เพื่อน·ออนไลน์ ·จน·ลืม·คิด·ไป·ว่า ·คำ·ว่า·ฉัน·ไลค์·เธอ·กับ·ฉัน·ไร้·เธอ·นั้น ·แม้·จะ·อาจ·คล้าย·กัน· ·แต่·ความหมาย·ต่าง·กัน

43 / 84