China-Japan Senkaku Islands Conflict

5 / 84

·หลัง·การ·พบปะ·หารือ·กัน ·ใน·วัน·จันทร์·ของ·บรรดา·ผู้นำ·ญี่ปุ่น ·หัวหน้า·สำนัก·เลขาธิการ·คณะ·รัฐมนตรี·ญี่ปุ่น· ·นาย· ·Osamu· ·Fujimura ·ได้·ประกาศ·แผน·ผลักดัน·ข้อ·ตกลง ·ซื้อ·ส่วน·หนึ่ง·ของ·หมู่·เกาะ·เซน·กา·กุ ·หรือ·ที่·จีน·เรียก·ว่า·เกาะ·เตีย·วห·ยู ·ซึ่ง·อยู่·ใน·พื้นที่·ทับซ้อน·ใน·ทะเล·จีน·ตะวัน·ออก ·ที่·ทั้ง·จีน·และ·ญี่ปุ่น·กล่าว·อ้าง·กรรมสิทธิ์ ·หมู่·เกาะ·ดัง·กล่าว·อยู่·ใกล้·กับ·แหล่ง ·ที่·มี·สัตว์·น้ำ·อุดม·สมบูรณ์ ·และ·เชื่อ·ว่า·มี·แหล่ง·น้ำมัน·ซุกซ่อน·อยู่

·นาย· ·Osamu· ·Fujimura· ·พยายาม·พูด·ไกล่เกลี่ย ·ผล·กระทบ·ที่·อาจ·รุนแรง·ขึ้น ·หลัง·การ·ประกาศ·แผน·ซื้อ·เกาะ ·โดย·ย้ำ·ว่า·ญี่ปุ่น·เพียง·แค่·ถ่าย·โอน ·สิทธิ์·การ·ครอบครอง·เกาะ·ดัง·กล่าว ·จาก·เอกชน·มา·เป็น·ของ·รัฐบาล ·ญี่ปุ่น·นั้น·ไม่·ต้องการ·ให้·จีน·เข้าใจ·ผิด ·และ·ยิ่ง·ไม่·ต้องการ·ให้·เรื่อง·นี้ ·ต้อง·กระทบ·ต่อ·ความ·สัมพันธ์·ระหว่าง·จีน·กับ·ญี่ปุ่น

·คำ·ประกาศ·ของ·รัฐบาล·กรุง·โตเกียว ·มี·ขึ้น·เพียง·หนึ่ง·วัน·หลัง·จาก ·ที่·ประธานาธิบดี·จีน· ·หู· ·จิ่น·เทา ·เพิ่ง·จะ·เตือน·ให้·ญี่ปุ่น ·ตัดสิน·ใจ·อย่าง·รอบคอบ·เรื่อง·เกาะ·เซน·กา·กุ ·และ·อย่า·เลือก·เดินทาง·ผิด ·ขณะ·ที่·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·จีน ·ได้·มี·แถลงการณ์·ใน·วัน·นี้ ·ตำหนิ·ญี่ปุ่น·อย่าง·รุนแรง ·พร้อม·ขู่·ว่า·รัฐบาล·จีน·จะ·ไม่·อยู่·นิ่งเฉย ·คอย·ให้·ญี่ปุ่น·รังแก·และ·คุกคาม ·อธิปไตย·ของ·จีน·เหมือน·ใน·อดีต

·ทาง·ด้าน·นัก·รัฐศาสตร์·ที่·มหาวิทยาลัย· ·China· ·Foreign· ·Affairs· ·คุณ· ·Wang· ·Fan ·ให้·ทัศนะ·ว่า·รัฐบาล·จีน·มี·แนวโน้ม ·ใช้·มาตรการ·ที่·เด็ดขาด·ยิ่ง·ขึ้น·กับ·ญี่ปุ่น ·ซึ่ง·เชื่อ·ว่า·ทาง·ญี่ปุ่น·ก็·คง·ทราบ·ดี ·นัก·วิเคราะห์·ผู้·นี้·เชื่อ·ว่า·ญี่ปุ่น·ทราบ·ดี ·ถึง·ผล·กระทบ·ที่·จะ·เกิด·ขึ้น ·จาก·การ·ประกาศ·แผน·ซื้อ·เกาะ·เซน·กา·กุ ·ซึ่ง·อาจ·รวม·ถึง·ความ·สัมพันธ์·ทางการ·ค้า ·และ·การ·ทูต·ระหว่าง·สอง·ประเทศ ·แต่·ที่·ยัง·ไม่·ทราบ·คือ·ผล·พวง·จาก·ความ·ขัดแย้ง·ครั้ง·นี้· ·จะ·รุนแรง·และ·กิน·วง·กว้าง·แค่·ไหน

·ใน·ขณะ·เดียวกัน· ·ข้อ·พิพาท·ระหว่าง·ญี่ปุ่น·กับ·เกาหลี·ใต้ ·เรื่อง·หมู่·เกาะ·ด๊ก·โด·หรือ·หมู่·เกาะ·ทา·เค·ชิ·ม่า·ใน·ทะเล·ญี่ปุ่น·นั้น ·ก็·ยัง·คง·เป็น·ประเด็น·สำคัญ·อีก·เรื่อง·หนึ่ง ·ที่·รัฐบาล·ญี่ปุ่น·ต้อง·ขบ·คิด ·และ·ดำเนิน·การ·อย่าง·ระมัดระวัง·เช่น·กัน ·เมื่อ·วาน·นี้·ระหว่าง·การ·ประชุม·สุด·ยอด·ของ·กลุ่ม· ·APEC ·วัน·สุดท้าย· ·รัฐมนตรี·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ· ·Hillary· ·Clinton ·ได้·เจรจา·นอ·กรอบ ·กับ·ประธานาธิบดี·เกาหลี·ใต้· ·Lee· ·Myung·-·Bak ·และ·นายก·รัฐมนตรี·ญี่ปุ่น· ·Yoshihiko· ·Noda ·เกี่ยว·กับ·ความ·ขัดแย้ง·ที่·เกิด·ขึ้น ·โดย·รัฐมนตรี·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ·เชื่อ ·ว่า·ทั้ง·สอง·ประเทศ·จะ·สามารถ·จัดการ ·ข้อ·พิพาท·เรื่อง·นี้·ได้·โดย·สันติ ·เพื่อ·ผล·ประโยชน์·ของ·ทั้ง·สอง·ฝ่าย

·รัฐมนตรี· ·Clinton· ·ได้·กล่าว·ใน·การ·ประชุม· ·APEC· ·ใน·วัน·อาทิตย์·ว่า·สหรัฐ ·ยินดี·ร่วมมือ·กับ·ทุก·ประเทศ ·เพื่อ·จัดการ·แก้ไข·ข้อ·พิพาท ·เรื่อง·หมู่·เกาะ·ต่างๆ·ใน·มหาสมุทร·แปซิฟิก ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·ความ·ขัดแย้ง·ระหว่าง·ญี่ปุ่น·กับ·เกาหลี·ใต้· ·จีน·กับ·ญี่ปุ่น ·หรือ·แม้·แต่·ความ·ขัดแย้ง·ของ·ประเทศ·แถบ·เอเชีย·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้ ·ที่·ต่าง·กล่าว·อ้าง·กรรมสิทธิ์·ใน·ทะเล·จีน·ใต้·ด้วย ·และ·นั่น·คือ·เหตุผล·สำคัญ·ใน·การ·เยือน·เอเชีย ·ของ·รัฐมนตรี·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ·ใน·ครั้ง·นี้

5 / 84