International Labor Organization (ILO) on Youth Unemployment

6 / 84

·ILO· ·รายงาน·ว่า·ปัญหา·เศรษฐกิจ·ทั่ว·โลก ·มี·ผล·กระทบ·รุนแรง·ต่อ·เยาวชน·อายุ·ระหว่าง· ·15· ·จน·ถึง· ·24· ·ปี ·ที่·กำลัง·เริ่ม·เข้า·สู่·ตลาด·แรงงาน ·ILO· ·ชี้·ว่า·ปัญหา·เศรษฐกิจ·ใน·ยุโรป ·กำลัง·ขยาย·วง·กว้าง·ออก·ไป·นอก·เขต·ยูโร·โซน ·ทำ·ให้การ·เติบ·โต·ทาง·เศรษฐกิจ·ของ·ประเทศ·แถบ·เอเชีย·ตะวัน·ออก ·ไป·จน·ถึง·ประเทศ·ใน·ลาติน·อเมริกา·เริ่ม·ชะลอ·ตัว·ลง ·รายงาน·ของ· ·ILO· ·เน้น·ว่า ·ผล·กระทบ·นี้·รุนแรง·ใน·ชาติ·ตะวัน·ออก·กลาง ·และ·อาฟริกา·เหนือ·ที่·มี·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ของ·เยาวชน·สูง·กว่า· ·25· ·เปอร์เซ็นต์ ·และ·ยัง·สูง·ขึ้น·เรื่อยๆ

·คุณ· ·เอ็ก·กะ·ฮาร์ด· ·เอิร์น·สท์ ·หัวหน้า·ฝ่าย· ·Global· ·Unemployment· ·Unit· ·ของ· ·ILO ·เป็น·หัวหน้า·ทีม·ร่าง·รายงาน·ชิ้น·นี้ ·เขา·บอก·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ที่·นคร·เจน·นีวา ·ว่า·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ของ·เยาวชน·ใน·ชาติ·ตะวัน·ออก·กลาง ·จะ·เลว·ร้าย·ลง·ไป·อีก·ภายใน·ห้า·ปี·ข้าง·หน้า ·คุณ· ·เอ็ก·กะ·ฮาร์ด· ·เอิร์น·สท์ ·คาด·ว่า· ·อัตรา·การ·ว่าง·งาน ·ของ·คน·วัย·หนุ่ม·สาว·ใน·ตะวัน·ออก·กลาง·จะ·เพิ่ม·ขึ้น ·จาก· ·26· ·เปอร์เซ็นต์·เป็น· ·28· ·เปอร์เซ็นต์·ภายใน·ห้า·ปี ·ส่วน·ใน·อาฟริกา·เหนือ· ·สถานการณ์·จะ·ดี·กว่า·เพราะ·ว่า ·คาด·ว่า·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ของ·เยาวชน·จะ·ลด·ลง·เล็กน้อย ·จาก·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ปัจจุบัน·ที่· ·27· ·เปอร์เซ็นต์

·ส่วน·ใน·เอเชีย·ตะวัน·ออก ·การ·ศึกษา·ของ·องค์การ·แรงงาน·ระหว่าง·ประเทศ·พยากรณ์·ไว้·ว่า ·อัตรา·การ·ไม่·มี·งาน·ทำ·ของ·เยาวชน·จะ·เพิ่ม·ขึ้น ·จาก· ·9·.·5· ·เปอร์เซ็นต์·ใน·ปัจจุบัน ·ไป·อยู่·ที่· ·10·.·4· ·เปอร์เซ็นต์·ภายใน·ห้า·ปี·ข้าง·หน้า ·รายงาน·ของ· ·ILO· ·คาด·ว่า· ·ปัญหา·นี้ ·ใน·ประเทศ·ทาง·ใต้·ของ·ทะเลทราย·ซาฮาร่า·จะ·ยัง·ไม่·ดี·ขึ้น ·แต่ว่า·จะ·ไม่··เลว·ร้าย·ลง·ไป·กว่า·ปัจจุบัน ·ที่·มี·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ที่· ·12· ·เปอร์เซ็นต์·เนื่อง·จาก·ว่า·ทาง·ทวีป ·ยัง·ไม่·สามารถ·สร้าง·งาน·ให้·แก่·เยาวชน·ได้·มาก·ขึ้น ·อย่าง·ที่·คาด·การณ์·เอา·ไว้·ใน·ตอน·แรก

·ใน·บรรดา·ทุก·ทวีป· ·ทาง· ·ILO· ·ชี้·ว่า ·อัตรา·การ·ว่าง·งาน·ของ·เยาวชน·จะ·ลด·ลง ·เฉพาะ·ใน·ประเทศ·ที่·เศรษฐกิจ·พัฒนา·แล้ว·เท่านั้น ·ILO· ·คาด·ว่า·อาจ·จะ·ลด·ลง·เรื่อยๆ·จาก· ·17·.·5· ·เปอร์เซ็นต์·ใน·ปี·นี้ ·ไป·อยู่·ที่· ·15·.·6· ·เปอร์เซ็นต์·ใน·ห้า·ปี·ข้าง·หน้า ·คุณ·เอ็ก·กะ·ฮาร์ด· ·เอิร์น·สท์ ·ผู้·ร่าง·รายงาน·เตือน·ว่า ·การ·ลด·ลง·ของ·อัตรา·การ·ว่าง·งาน ·ของ·เยาวชน·ใน·ประเทศ·พัฒนา·แล้ว ·แทบ·จะ·ไม่·ได้·เกี่ยวข้อง·กับ·ตัวเลข·การ·ว่าง·งาน ·ของ·คน·วัย·หนุ่ม·สาว·ที่·เพิ่ม·มาก·ขึ้น

·คุณ·เอิร์น·สท์ ·เจ้าหน้าที่· ·ILO· ·กล่าว·ว่า ·ขณะ·นี้·แรงงาน·อายุ·น้อย·ที่·เสาะ·หา·งาน·ทำ ·เริ่ม·หมด·กำลังใจ·และ·เลิก·หา·งาน·ทำ ·พวก·เขา·ต้อง·อยู่·กับ·บ้าน·เฉยๆ ·และ·หวัง·ว่า·จะ·หา·งาน·ได้ ·ถ้า·หาก·สถานการณ์·ทาง·เศรษฐกิจ·กระเตื้อง·ขึ้น ·เมื่อ·คน·เหล่า·นี้·เลิก·หา·งาน·ทำ·จริงจัง ·พวก·เขา·จะ·ว่าง·งาน·ไป·นาน·หลาย·ปี ·ซึ่ง·นี่·ก็·จะ·ทำ·ให้การ·หา·งาน·ทำ·ยาก·มาก·ขึ้น·ไป·อีก

·เพื่อ·แก้·ปัญหา·นี้ ·ทาง·องค์การ·แรงงาน·ระหว่าง·ประเทศ·ได้·เรียกร้อง·ให้·ประเทศ·ต่างๆ ·หา·มาตรการ·ที่·มี·เป้าหมาย·เฉพาะ·เจาะจง ·อาทิ· ·การ·รับประกัน·การ·จ้าง·งาน·และ·การ·ฝึก·อบรม·งาน ·เพื่อ·ช่วย·ให้·คน·หา·งาน·วัย·หนุ่ม·สาว·หา·งาน·ทำ·ได้ ·มาตรการ·นี้·ใช้·ได้·ผล·ดี·ใน·ออสเตรีย ·เดนมาร์ก·ฟินแลนด์· ·นอร์เวย์· ·สวีเดน·แล·ะลัท·เวีย ·คุณ·เอ็ก·กะ·ฮาร์ด· ·เอิร์น·สท์ ·เจ้าหน้าที่· ·ILO· ·กล่าว·ว่า ·แม้·จะ·มี·ค่า·ใช้·จ่าย·เกิด·ขึ้น ·และ·เป็น·ภาระ·แก่·ประเทศ·ที่·เจอ·กับ·วิกฤติ ·แต่ว่า·ถือ·ว่า·คุ้ม·กับ·การ·ลงทุน ·เพราะ·ว่า·เป็น·การ·ป้องกัน·ไม่·ให้·คน·หนุ่ม·สาว·ที่·ว่าง·งาน ·เคว้งคว้าง·และ·ตก·งาน·เป็น·การ·ถาวร

6 / 84