Human Trafficking Effects

4 / 84

·ผู้เชี่ยวชาญ·ชี้·ว่า·ปัญหา·การ·ลักลอบ·ค้า·มนุษย์ ·เป็น·ปัญหา·ที่·เพิ่ม·มาก·ขึ้น ·และ·ขยาย·ตัว·อย่าง·รวดเร็ว·ไป·ทั่ว·โลก ·ด็อกเตอร์· ·ชาน· ·อา·แรม· ·หัวหน้า·ทีม·วิจัย·ที่·สถาบัน·จิตวิทยา ·มหาวิทยาลัย· ·Kin·g’·s· ·College· ·ใน·กรุง·ลอนดอน·ประเทศ·อังกฤษ ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·องค์การ·นานา·ชาติ·หลาย·แห่ง ·ที่·ทำงาน·ต่อต้าน·การ·ค้า·มนุษย์ ·ประมาณ·ว่า·มี·คน·ราว· ·2· ·ล้าน· ·5· ·แสน·คน ·ตก·เป็น·เหยื่อ·ของ·การ·บังคับ·ใช้·แรงงาน ·อัน·เป็น·ผล·จาก·การ·ลักลอบ·ค้า·มนุษย์ ·เธอ·บอก·ว่า· ·การ·ลักลอบ·ค้า·มนุษย์·เกิด·ขึ้น·ทุก·มุม·โลก ·มี·คน·ราว· ·270·,·000· ·คน ·ตก·เป็น·เหยื่อ·ของ·ขบวนการ·ค้า·มนุษย์·ใน·ประเทศ·อุตสาหกรรม·ต่างๆ ·และ·อีก·หลาย·แสน·คน ·ใน·ประเทศ·ทาง·ใต้·ของ·ทะเลทราย·ซาฮาร่า ·ตะวัน·ออก·กลาง· ·อาฟริกา·เหนือ· ·และ· ·ลาติน·อเมริกา

·ด็อกเตอร์·อา·แรม· ·กล่าว·ว่า· ·แม้·ว่า·เหยื่อ·ขบวนการ·ค้า·มนุษย์·มี·ทั้ง·หญิง·และ·ชาย ·ความ·สนใจ·ส่วน·ใหญ่·มุ่ง·ไป·ที่·ปัญหา·ของ·หญิง·ที่·ถูก·ลักลอบ·ไป·ค้า·ประเวณี ·และ·ถูก·เอา·รัด·เอาเปรียบ·ทาง·เพศ ·ผู้เชี่ยวชาญ·ท่าน·นี้·บอก·ว่า ·มี·การ·ศึกษา·วิจัย·ของ·หลาย·หน่วย·งาน ·และ·สถาบัน·ที่·ศึกษา·ผล·กระทบ·ทาง·ด้าน·ร่างกาย ·และ·จิตใจ·ของ·เหยื่อ·เพศ·หญิง ·แต่ว่า·มี·ความ·ตื่นตัว·กัน·น้อย·มาก·ใน·เรื่อง·ผล·กระทบ·ที่·เกิด·ขึ้น·กับ·เหยื่อ·เพศ·ชาย ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·ผู้ชาย·ที่·ถูก·บังคับ·ไป·ใช้·แรงงาน·ใน·ไร่·นา ·บน·เรือประมง· ·หรือ·ว่า·เด็ก·ชาย·ที่·ถูก·จับ·ตัว·ไป·สู้·รบ ·ถูก·เอา·รัด·เอาเปรียบ·ทาง·เพศ ·หรือ·ว่า·ถูก·ใช้·ใน·การ·ลักลอบ·ค้า·ยาเสพติด·เป็นต้น

·ด็อกเตอร์·อา·แรม· ·กล่าว·ว่า· ·ไม่·มี·การ·ศึกษา·แม้·แต่·ชิ้น·เดียว ·ที่·รายงาน·ถึง·ผล·กระทบ·ทาง·สุขภาพ·ของ·เหยื่อ·ผู้ชาย ·จาก·การ·ถูก·ลักลอบ·ค้า·แรงงาน·หรือ·ว่า·การ·ค้า·มนุษย์ ·และ·เธอ·พบ·ว่า·มี·รายงาน·เพียง·หนึ่ง·หรือ·ว่า·สอง·ชิ้น·เท่านั้น ·ที่·ศึกษา·ผล·กระทบ·เรื่อง·นี้·ต่อ·เด็ก ·ด็อกเตอร์·อา·แรม·ไม่·แน่ใจ·ว่า·อะไร·เป็น·สาเหตุ ·ให้·ความ·สนใจ·ต่อ·เหยื่อ·เพศ·ชาย·น้อย·มาก ·แต่ว่า·นั่น·หมายความ·ว่า ·เหยื่อ·การ·ลักลอบ·ค้า·มนุษย์·ที่·เป็น·เพศ·ชาย ·ได้·รับ·ความ·ช่วยเหลือ·เยียวยา·ทาง·กาย·และ·ใจ· ·น้อย·ตาม·ไป·ด้วย

·ด็อกเตอร์·อา·แรม· ·กล่าว·ว่า· ·ใน·กลุ่ม·ผู้หญิง·ที่·ตก·เป็น·เหยื่อ·การ·ค้า·มนุษย์ ·เหยื่อ·จะ·มี·ความ·เครียด·สูง ·และ·ตก·อยู่·ใน·ภาวะ·ความ·ผิด·ปกติ·ทาง·จิตใจ ·หลัง·จาก·เหตุการณ์·รุนแรง ·ที่·กระทบ·ทั้ง·ร่างกาย·และ·จิตใจ ·เป็น·อาการ·ที่·คล้ายคลึง·กับ ·อาการ·ความ·เครียด·ทาง·จิตใจ·ของ·เหยื่อ·สงคราม ·และ·ทหาร·ผ่าน·ศึก·ที่·เรียก·ว่า· ·PTSD ·ผู้เชี่ยวชาญ·กล่าว·ว่า·จำเป็น·อย่าง·มาก ·ที่·ควร·ศึกษา·กัน·ว่า·เหยื่อ·เพศ·ชาย·และ·เด็ก ·จาก·ขบวนการ·ค้า·มนุษย์ ·ได้·รับ·ผล·กระทบ·ทาง·จิตใจ·แบบ·เดียวกัน·นี้·หรือ·ไม่

·ด็อกเตอร์·อา·แรม·กล่าว·ว่า· ·หน่วย·งาน·ต่างๆ ·ควร·ให้·ความ·สำคัญ·มาก·ขึ้น ·ต่อ·การ·วิจัย·เรื่อง·ผล·กระทบ·การ·ค้า·มนุษย์ ·ต่อ·เหยื่อ·เพศ·ชาย·และ·เด็ก ·เธอ·แนะ·ว่า· ·อย่าง·แรก ·นัก·วิจัย·อาจ·จะ·ติดต่อ·กับ·หน่วย·งาน ·ที่·ให้·ความ·ช่วยเหลือ·เหยื่อ·เหล่า·นี้·อยู่·แล้ว ·เพื่อ·ขอ·ข้อมูล·ว่า·เหยื่อ·เพศ·ชาย·มี·ปัญหา·อะไร·บ้าง ·และ·ได้·รับ·ความ·ช่วยเหลือ·อย่างไร

·การ·ศึกษา·ของ·ทีม·งาน·ที่·นำ·โดย·ด็อกเตอร์·อา·แรม·ใน·กรุง·ลอนดอน·ชี้·ว่า ·การ·ลักลอบ·ค้า·มนุษย์·ทั่ว·โลก ·ยัง·ไม่·มี·สัญญาณ·ว่า·จะ·ลด·น้อย·ลง ·และ·มี·ความ·จำเป็น·อย่าง·มาก ·ที่·จะ·ต้อง·สร้าง·องค์·ความ·รู้·ใน·เรื่อง·นี้ ·เพื่อ·นำ·ไป·สู่·มาตรการ·ที่·ดี·ขึ้น ·ใน·การ·ช่วย·ลด·ผล·กระทบ·ทาง·ร่างกาย·และ·จิตใจ ·ของ·เหยื่อ·จาก·ขบวนการ·ลักลอบ·ค้า·มนุษย์

4 / 84