Thai PM Yingluck Wants Peace, Still Refuses to Resign

64 / 84

·Jen· ·Psaki· ·โฆษก·กระทรวง·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ ·ตอบ·คำ·ถาม·ผู้สื่อข่าว·วัน·นี้ ·กรณี·ความ·วุ่นวาย·ทาง·การเมือง·ใน·ประเทศ·ไทย·ขณะ·นี้·ว่า ·สหรัฐ·ขอ·แสดง·ความ·เสียใจ·อย่าง·ลึกซึ้ง ·ต่อ·กรณี·ที่·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·ที่·เกิด·ขึ้น·เมื่อ·สอง·วัน·ก่อน ·แต่·ขอ·เรียกร้อง·ให้·ทุก·ฝ่าย·ระงับ·การ·ใช้·กำลัง ·และ·เรียกร้อง·ให้·ทุก·ฝ่าย·เคารพ·กฎหมาย·ด้วย ·โฆษก· ·Jen· ·Psaki· ·กล่าว·ว่า ·ขอ·ประณาม·การ·ใช้·ความ·รุนแรง ·และ·อยาก·เรียกร้อง·ให้·ทุก·ฝ่าย·หา·ทางออก·ด้วย·การ·เจรจา ·เธอ·บอก·ว่า·ทูต·สหรัฐ·ประจำ·ประเทศ·ไทย· ·Kristie· ·Kenney ·ได้·พูด·คุย·กับ·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·ชินวัตร ·พร้อม·ด้วย·ผู้นำ·ฝ่าย·ค้าน ·เพื่อ·สนับสนุน· ·ให้·มี·การ·เจรจา·ใน·การ·หา·ทางออก·ด้วย·สันติวิธี

·มี·ผู้สื่อข่าว·ถาม·เธอ·ว่า ·การ·ที่·ผู้นำ·การ·ชุมนุม· ·เรียกร้อง·ว่า·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์ ·ต้อง·ลาออก·จาก·ตำแหน่ง ·เป็น·แนวทาง·ที่·เหมาะสม·หรือ·ไม่· ·ใน·สายตา·ของ·สหรัฐ ·โฆษก· ·Jen· ·Psaki· ·กล่าว·ว่า ·สหรัฐ·ยัง·ไม่·มี·ท่าที·ใดๆ·ใน·เรื่อง·นี้ ·นอกจาก·ขอ·เรียกร้อง·ให้·ทุก·ฝ่าย· ·อย่า·ใช้·ความ·รุนแรง ·เธอ·นี้·กระทรวง·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ·บอก·ว่า· ·เป็น·กังวล·ต่อ·สถานการณ์·ใน·ประเทศ·ไทย ·และ·กำลัง·จับ·ตา·ความ·เป็น·ไป·อย่าง·ใกล้·ชิด

·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·ได้·พูด·คุย·กับ·นักข่าว·เช่น·กัน·ที่·กรุงเทพฯ ·หลัง·จาก·พบ·กับ·อดีต· ·ส.ส.· ·สุเทพ· ·เทือก·สุบรรณ ·และ·ได้·ตอบ·คำ·ถาม·ผู้สื่อข่าว·ต่าง·ประเทศ·ว่า ·รัฐบาล·ยัง·เปิด·กว้าง·สำหรับ·วิธี·ต่างๆ· ·ที่·จะ·ทำให้·เกิด·ความ·สงบ ·แต่·ข้อ·เรียกร้อง·ที่·มี·ส่วน·ที่·เกี่ยวข้อง·กับ·การ·คืน·อำนาจ·ให้·ประชาชน ·นั้น·ต้อง·มี·กฎหมาย·ใหม่·มา·รองรับ ·นายก·รัฐมนตรี· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·บอก·ว่า ·ข้อ·เสนอ·ดัง·กล่าว·ยัง·ไม่·มี·กฎ·ปฏิบัติ·ใน·รัฐธรรมนูญ· ·มา·รองรับ·ใน·ขณะ·นี้ ·และ·เสริม·ว่า· ·นั้น·ไม่·ได้·หมายความ·ว่า·รัฐบาล ·จะ·ปฏิเสธ·ข้อ·เสนอ·ของ·ผู้·ชุมนุม ·แต่·ไม่·รู้·ว่า·จะ·ทำ·อย่างไร· ·ใน·การ·นำ·ข้อ·เสนอ·ที่·ว่า· ·มา·ปฏิบัติ

·ด้าน·ผู้นำ·การ·ชุมนุม·คุณ· ·สุเทพ· ·ยืนยัน·ว่า ·นายกฯ· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·ต้อง·คืน·อำนาจ·ให้·กับ·ประชาชน ·สำหรับ·นักวิชาการ·อาจารย์· ·ฐิตินั·นท์ ·พงษ์·สุทธิ·รักษ์ ·จาก·คณะ·รัฐศาสตร์·จุฬาลงกรณ์·มหาวิทยาลัย·กล่าว·ว่า ·นายกฯ· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·อยู่·ใน·มุม·แคบ·ทาง·การเมือง ·อาจารย์· ·ฐิตินั·นท์ ·พูด·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·การ·เรียกร้อง·ที่·เกิด·ขึ้น·ขณะ·นี้ ·เป็น·รัฐประหาร·โดย·ประชาชน·รูปแบบ·หนึ่ง ·ที่·มี·การ·เคลื่อนไหว ·ซึ่ง·ได้·รับ·การ·สนับสนุน·โดย·กลไก·ของ·พรรค·ประชาธิปัตย์ ·นักวิชาการ·ผู้·นี้·บอก·ว่า ·ผู้·สนับสนุน·การ·เคลื่อนไหว·ครั้ง·นี้ ·มี·ผู้·มี·สิทธิ·เลือกตั้ง·จำนวน·มาก ·ที่·รู้สึก·เบื่อ·หน่าย·และ·ผิดหวัง·กับ·ระบบ·การ·เลือกตั้ง ·และ·การ·ได้·มา·ซึ่ง·ตัวแทน·จาก·การ·เลือกตั้ง ·ใน·ระบอบ·ประชาธิปไตย·ของ·ประเทศ·ไทย ·ใน·ช่วง·หลาย·ปี·ที่·ผ่าน·มา

64 / 84