Analysts Worry About the Current Political Situation in Thailand

63 / 84

·นายก·รัฐมนตรี·ไทย· ·ยิ่ง·ลักษณ์· ·ชินวัตร ·กล่าว·ผ่าน·ทาง·โทรทัศน์·ใน·คืน·วัน·จันทร์·ตาม·เวลา·ใน·ประเทศ·ไทย ·ประกาศ·ขยาย·พระ·ราช·บัญญัติ·การ·รักษา·ความ·มั่นคง·ภายใน·ราช·อาณาจักร ·ให้·ครอบคลุม·พื้นที่·เกือบ·ทุก·ส่วน·ใน·กรุงเทพ·มหา·นคร ·และ·พื้นที่·ปริมณฑล·บาง·ส่วน ·ขณะ·ที่·กลุ่ม·ผู้·ประท้วง·ต่อต้าน·รัฐบาล·ยัง·คง·ชุมนุม·ตาม·จุด·สำคัญ·ต่างๆ ·โดย·เฉพาะ·อาคาร·หน่วย·งาน·สำคัญ·ของ·รัฐบาล

·ดอกเตอร์· ·ฐิตินั·นท์ ·พงศ์·สุทธิ·รักษ์· ·อาจารย์·ประจำ·คณะ·รัฐศาสตร์· ·จุฬาลงกรณ์·มหาวิทยาลัย ·ให้·ความเห็น·ต่อ·สถานการณ์·การเมือง·ไทย·ใน·ขณะ·นี้·ว่า ·เปราะบาง·และ·มี·ความ·ไม่·แน่นอน·อย่าง·ยิ่ง ·ดอกเตอร์· ·ฐิตินั·นท์ ·ระบุ·ว่า·สัปดาห์·นี้·จะ·เป็น·สัปดาห์·แห่ง·ความ·สับสน·วุ่นวาย·และ·ไม่·ปลอดภัย ·ซึ่ง·รัฐบาล·จำเป็น·ต้อง·ออก·มา·ทำ·อะไร·สัก·อย่าง·เพื่อ·ตอบ·สนอง·ต่อ·กลุ่ม·ผู้·ประท้วง ·ที่·พยายาม·เรียกร้อง·ให้·เกิด·การ·ชำระ·สะสาง ·หรือ·กำจัด·ทุก·อย่าง·ที่·เกี่ยวข้อง·กับ·พัน·ตำรวจ·โท· ·ทักษิณ· ·ชินวัตร ·ซึ่ง·ตน·เชื่อ·ว่า·เป็น·เรื่อง·ยาก·ที่·รัฐบาล·จะ·ปฏิบัติ·ตาม

·ทาง·ด้าน·ดอกเตอร์· ·ปณิธาน· ·วัฒนา·ยา·กร ·อดีต·โฆษก·รัฐบาล·สมัย·นายก·รัฐมนตรี· ·อภิสิทธิ์· ·เวช·ชา·ชีวะ ·และ·อาจารย์·ประจำ·คณะ·รัฐศาสตร์· ·จุฬาลงกรณ์·มหาวิทยาลัย·ชี้·ว่า ·เวลา·นี้·รัฐบาล·ไทย·กำลัง·ประสบ·ความ·ติดขัด ·ใน·การ·หา·หนทาง·ที่·เหมาะสม·เพื่อ·แก้ไข·เรื่อง·นี้ ·และ·หาก·สถานการณ์·ยิ่ง·ยืดเยื้อ·ออก·ไป·ก็·หมายความ·ว่า ·ความ·ถูกต้อง·ชอบธรรม·ของ·รัฐบาล·ก็·จะ·ยิ่ง·ถูก·ทำลาย·ไป·ด้วย ·ดอกเตอร์· ·ปณิธาน· ·กล่าว·ว่าที่·ผ่าน·มา·นั้น ·ไม่·เคย·มี·ครั้ง·ไหน·ที่·มี·ประชาชน·ออก·มา·ประท้วง·ตาม·ท้อง·ถนน·มากมาย·ขนาด·นี้ ·เพื่อ·เรียกร้อง·ให้·รัฐบาล·ตอบ·สนอง·ต่อ·ความ·ต้องการ·ของ·ประชาชน

·ใน·ขณะ·เดียวกัน·แกน·นำ·ฝ่าย·เสื้อ·แดง·ที่·ปักหลัก·ชุมนุม·อยู่·ที่·สนาม·กีฬา ·ราช·มัง·คลา·กีฬา·สถาน ·ภาย·ใต้·การ·นำ·ของ· ·นาง·ธิดา· ·ถาวร·เศรษฐ์ ·ประธาน·แนวร่วม·ประชาธิปไตย·ต่อต้าน·เผด็จการ ·กล่าว·ว่า·ขณะ·นี้·รัฐบาล·ยัง·มั่นใจ·ว่า ·สามารถ·ควบคุม·สถานการณ์·ได้ ·และ·กลุ่ม·คน·เสื้อ·แดง·ก็·ไม่·ต้องการ·กดดัน·ให้·เกิด·ความ·รุนแรง ·นาง·ธิดา· ·ถา·วร·เศรษฐ์· ·การ·นำ·ฝ่าย·เสื้อ·แดง·ระบุ·ว่า ·จะ·พยายาม·เรียกร้อง·ให้·ประชาชน·ออก·มา·ร่วม·กับ·กลุ่ม·คน·เสื้อ·แดง·มาก·ขึ้น ·แต่·ขณะ·เดียวกัน·ตน·ก็·ไม่·ต้องการ·ให้·เกิด·ความ·รุนแรง ·และ·ไม่·ต้องการ·ให้·เกิด·สถานการณ์·ที่·จะ·นำ·ไป·สู่·การ·ปฏิวัติ

·นัก·วิเคราะห์·การเมือง·ไทย·มอง·ว่า·ช่วง· ·2· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·การเมือง·ไทย·นั้น·มี·เสถียรภาพ·พอสมควร ·แต่·จาก·การ·ประท้วง·ครั้ง·ใหญ่·ใน·ขณะ·นี้ ·และ·ปัญหา·เกี่ยว·กับ· ·พ.ร.บ.· ·นิรโทษกรรม ·ถือ·เป็น·สัญญาณ·แสดง·ให้·เห็น·ว่า ·การเมือง·ไทย·กำลัง·ก้าว·เข้า·สู่ ·รอบ·ใหม่·ที่·มี·ความ·เปราะบาง·มาก·ยิ่ง·ขึ้น

63 / 84