Political Chess Match Between Russia and the Ukraine Continues

80 / 84

·เจ้าหน้าที่·ของ·สหรัฐ·และ·อังกฤษ·กล่าวหา·ว่า ·ทหาร·รัสเซีย·ที่·รวม·กำลัง·ประชิด·พรมแดน·ด้าน·ตะวัน·ออก·ของ· ·Ukraine· ·อยู่·ขณะ·นี้ ·พยายาม·จะ·ทำลาย·เสถียรภาพ·ของ· ·Ukraine ·ซึ่ง·เป็น·ความเห็น·ที่·ทางการ· ·Ukraine· ·เห็นด้วย ·โดย·กล่าวหา·ว่า·รัสเซีย·ได้·วาง·แผน·เตรียม·การ·ไว้·ล่วงหน้า ·และ·หน่วย·ข่าวกรอง·ของ·สหพันธรัฐ·รัสเซีย·เป็น·ผู้·ดำเนิน·การ

·แต่·รัฐมนตรี·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·ของ·รัสเซีย·นาย· ·Sergei· ·Lavrov· ·กล่าว·ผ่าน·ล่าม·ว่า ·รัสเซีย·มี·ความ·เชื่อ·มั่น·อย่าง·ลึกซึ้ง·ว่า ·สถานการณ์·ใน· ·Ukraine· ·จะ·ไม่·มี·ทาง·จะ·สงบ·ลง ·และ·เจรจา·กัน·ใน·ระดับ·ชาติ·ได้ ·ถ้า·ทางการ· ·Ukraine· ·ยัง·คง·เมินเฉย·ต่อ·ผล·ประโยชน์·ของ·ประชาชน ·ใน·ภาค·ตะวัน·ออก·เฉียง·ใต้·ของ·ประเทศ·อยู่·ต่อ·ไป ·รัฐมนตรี·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·ของ·รัสเซีย·กล่าว·ต่อ·ไป·ด้วย·ว่า ·รัสเซีย·มี·สิทธิ์·ที่·จะ·ปกป้อง·ชาว·รัสเซีย·ใน· ·Ukraine

·นัก·วิเคราะห์· ·Irina· ·Tymczynszyn ·ของ· ·Ukrainian·-·British· ·Club· ·ให้·ความเห็น·ว่า ·รัสเซีย·มี·ฉันทามติ·ที่·ชัดเจน ·คือ·การ·ฟื้นฟู·สหภาพ·โซเวียต ·ก่อน·การ·ล่มสลาย·เมื่อ·ปี· ·ค.ศ.· ·1991 ·และ·ว่า·ประธานาธิบดี· ·Putin· ·มอง·เห็น·ว่า ·ตน·จะ·ต้อง·ยึด·พื้นที่·ของ·รัสเซีย·กลับ·คืน·มา

·นัก·วิเคราะห์·ผู้·นี้·อธิบาย·ว่า· ·พื้นที่·ของ·รัสเซีย· ·ใน·ที่·นี้·รวม·ถึง· ·Ukraine· ·ด้วย ·เพราะ·จน·ทุก·วัน·นี้·รัสเซีย·ไม่·ยอมรับ·ว่า· ·Ukraine· ·เป็น·รัฐ·อิสระ·แยก·ออก·จาก·รัสเซีย ·เมื่อ·วัน·พุธ· ·การ·ประชุม·เรื่อง·รัสเซีย·ของ·สภา·ผู้แทน·ราษฎร· ·Ukraine ·จบ·ลง·ด้วย·การ·ใช้·กำลัง·กาย· ·ระหว่าง·สมาชิก·สภา·ที่·สังกัด·พรรค·คอมมิวนิสต์·ใน· ·Ukraine ·กับ·พรรค·รัฐบาล· ·โดย·สมาชิก·พรรค·คอมมิวนิสต์ ·กล่าวหา·ว่า·รัฐบาล·ไม่·ให้·ความ·สนใจ·กับ·คำ·เรียกร้อง·ของ·ชาว· ·Ukraine· ·ใน·ภาค·ตะวัน·ออก·ของ·ประเทศ ·ซึ่ง·มี·จำนวน·ไม่·น้อย· ·ที่·เชื่อ·ว่า·รัสเซีย·ต้องการ·ภาค·ตะวัน·ออก·ของ· ·Ukraine· ·กลับ·คืน·ไป ·และ·กำลัง·ดำเนิน·การ·ก่อกวน ·นัก·วิเคราะห์· ·Irina· ·Tymczynszyn· ·เห็นด้วย

·นัก·วิเคราะห์·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า· ·ใน·ขณะ·นี้·ชาติ·ตะวัน·ตก·กำลัง·ส่ง·ข้อความ ·ที่·แสดง·ความ·วิตก·กังวล·อย่าง·เงียบๆ ·เกี่ยว·กับ·การ·กระทำ·ของ·ประธานาธิบดี· ·Putin ·ซึ่ง·สำหรับ·ประธานาธิบดี· ·Putin· ·นั้น· ·เป็น·การ·หมายความ·ว่า ·เขา·สามารถ·ทำ·ใน·สิ่ง·ที่·ต้องการ·ต่อ·ไป·ได้ ·เพราะ·ไม่·รู้สึก·ว่า·การ·ตอบ·สนอง·จะ·ทำ·ความ·เสียหาย·ให้·แต่·อย่าง·ใด ·เพราะ·ฉะนั้น· ·หมากรุก·การเมือง·ที่·พรมแดน·ระหว่าง· ·Ukraine· ·กับ·รัสเซีย·ยัง·คง·ดำเนิน·อยู่·ต่อ·ไป ·โดย·มอง·ไม่·เห็น·ว่า·ใคร·จะ·เป็น·ผู้·ชนะ ·แต่·นัก·วิเคราะห์·บอก·ว่า· ·เป็น·ที่·เห็น·ได้·ชัดเจน·ว่า·ประธานาธิบดี· ·Putin· ·มุ่งมั่น·จะ·เป็น·ผู้·ชนะ ·และ·คาด·ว่า· ·จะ·มี·เหตุการณ์·เกิด·ขึ้น ·ก่อน·การ·เลือกตั้ง·ประธานาธิบดี·ของ· ·Ukraine· ·ที่·กำหนด·ไว้·ใน·วัน·ที่· ·25· ·พฤษภาคม·นี้

80 / 84