West Considering Economic Sanctions for the Ukraine

75 / 84

·รัฐบาล· ·Ukraine· ·กล่าวโทษ ·ผู้นำ·ของ·ฝ่าย·ค้าน·สำหรับ·ความ·รุนแรง·ที่·เกิด·ขึ้น ·เมื่อ·ตำรวจ·ปราบ·จลาจล·บุก·ทำลาย·ค่าย·ของ·ผู้·ประท้วง·ที่·จัตุรัส·กลาง·กรุง· ·Kiev ·ผู้·รักษาการ·ใน·ตำแหน่ง·นายก·รัฐมนตรี·นาย· ·Serhiy· ·Arbuzov ·กล่าว·ปราศรัย·ต่อ·ประชาชน·ของ· ·Ukraine· ·ว่า·รัฐบาล ·และ·ประชาคม·นานา·ชาติ·ประณาม·ความ·รุนแรง ·และ·การ·รุกราน·ที่·เกิด·ขึ้น·อย่าง·แข็งขัน ·และ·ว่า·ความ·รุนแรง·นี้· ·ไม่·เป็น·การ·แสดงออก·ถึง·ความ·เป็น·ประชาธิปไตย ·หรือ·เจตนารมณ์·ของ·ประชาชน ·หาก·จะ·เป็น·การ·ปลุกปั่น·และ·เป็น·ความ·พยายาม·ของ·ผู้·ฝักใฝ่·ความ·รุนแรง ·ที่·จะ·บีบ·บังคับ·รัฐบาล

·ส่วน·ประธานาธิบดี· ·Viktor· ·Yanukovych ·ของ· ·Ukraine· ·ออก·มา·กล่าว·ยืนยัน·หน้าที่·ของ·ตน ·ใน·ฐานะ·ผู้·ค้ำ·ประกัน·รัฐธรรมนูญ·ของ·ประเทศ·ว่า ·จะ·ต้อง·รับประกัน·ว่า·มี·ความ·สงบสุข·ใน·ประเทศ ·ใน·หมู่·ประชาชน·และ·ความ·ยุติธรรม·ต่อ·ทุก·คน ·ประธานาธิบดี·ของ· ·Ukraine· ·ยัง·ได้·เรียกร้อง·ให้·ผู้นำ·ฝ่าย·ค้าน ·แยก·ตัว·ออก·มา·จาก·กลุ่ม·ผู้·ฝักใฝ่·ความ·รุนแรง ·มิ·ฉะนั้น·ก็·ต้อง·ยอมรับ·ว่า·การ·สนับสนุน·ผู้·ฝักใฝ่·ความ·รุนแรง ·ประธานาธิบดี·ของ· ·Ukraine· ·กล่าว·ต่อ·ไป·ว่า ·ไม่·อยาก·ใช้·กำลัง·กับ·ผู้·ประท้วง ·ถ้า·จะ·มี·ทาง·เจรจา·ประนีประนอม·ทำ·ความ·ตกลง·กัน·ได้

·แต่·ผู้นำ·ฝ่าย·ค้าน·นาย· ·Vitali· ·Klitschko ·บอก·ว่า·การ·พบ·หารือ·กับ·ประธานาธิบดี· ·Yanukovych ·เพื่อ·หา·ทางออก·นั้น·ประสบ·ความ·ล้มเหลว ·ผู้นำ·ฝ่าย·ค้าน·ของ· ·Ukraine· ·บอก·ว่า·เขา·เสียใจ·มากๆ ·เพราะ·การ·พบ·หารือ·กับ·ประธานาธิบดี·นั้น·ไม่·ได้·เป็น·การ·หารือ·กัน ·และ·ว่า·ประธานาธิบดี·ไม่·ต้องการ·รับฟัง ·แต่·ยื่น·คำขาด·ว่า·ฝ่าย·ค้าน·และ·ผู้·ประท้วง·จะ·ต้อง·ยุติ·การ·ประท้วง ·และ·ออก·จาก·จัตุรัส·กลาง·เมือง·ไป·โดย·ไม่·มี·เงื่อนไข

·ใน·อีก·ด้าน·หนึ่ง· ·รัฐมนตรี·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·ของ·ฝรั่งเศส· ·เยอรมนี· ·และ·โปแลนด์ ·จะ·เดินทาง·ไป·ยัง·กรุง· ·Kiev ·เพื่อ·หารือ·กับ·ฝ่าย·ต่างๆ· ·ใน· ·Ukraine· ·ใน·วัน·พฤหัสบดี·นี้ ·ก่อน·ที่·สหภาพ·ยุโรป·หรือ· ·EU ·จะ·พิจารณา·มาตรการ·ลงโทษ·ผู้นำ· ·Ukraine· ·ทาง·เศรษฐกิจ ·สำหรับ·ความ·รุนแรง·ที่·เกิด·ขึ้น ·รัฐมนตรี· ·Laurent· ·Fabius· ·ของ·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·ฝรั่งเศส·กล่าว·ว่า ·ขณะ·ผู้·เดินทาง·จาก· ·EU· ·ชุด·นี้ ·จะ·พบ·หารือ·กับ·กลุ่ม·ต่างๆ· ·ที่·มี·บทบาท·ใน· ·Kiev ·และ·จะ·พยายาม·โน้มน้าว·ให้·คน·เหล่า·นี้·หัน·มา·เจรจา·กัน ·จาก·นั้น·ก็·จะ·เดินทาง·กลับ·กรุง· ·Brussels ·เพื่อ·การ·ตัดสิน·ใจ·ดำเนิน·การ·ที่·เห็น·ว่า·จำ·เป็นต่อ·ไป

·รัฐมนตรี·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·ของ·ฝรั่งเศส·กล่าว·ข้อความ·ของ·ตน ·ก่อน·การ·พบ·หารือ·กับ·รัฐมนตรี· ·John· ·Kerry· ·ของ·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ·ที่·กรุง· ·Paris· ·เมื่อ·วัน·อังคาร ·ขณะ·เดียวกัน·รัฐมนตรี· ·Kerry· ·ให้·ความเห็น·ไว้·ว่า ·ประธานาธิบดี· ·Yanukovych· ·ของ· ·Ukraine· ·มี·ทาง·เลือก·ใน·เรื่อง·นี้ ·และ·ว่า·วอชิงตัน·นั้น·ก็·กำลัง·พิจารณา·มาตรการ·ลงโทษ·ผู้นำ· ·Ukraine· ·ทาง·เศรษฐกิจ ·เพื่อ·จะ·สร้าง·บรรยากาศ·สำหรับ·การ·ประนีประนอม·กัน·ขึ้น ·รัฐมนตรี· ·John· ·Kerry· ·ของ·กระทรวง·การ·ต่าง·ประเทศ·สหรัฐ·กล่าว·ว่า ·วอชิงตัน·อยาก·จะ·ให้·ประธานาธิบดี· ·Yanukovych ·นำ·ผู้คน·มา·ร่วมมือ·กัน· ·เจรจา·กับ·ฝ่าย·ค้าน ·หา·ทาง·ประนีประนอม· ·และ·ยก·ประโยชน์·ของ·ประชาชน·เป็น·ที่·ตั้ง ·และ·เชื่อ·ว่า· ·มี·โอกาส· ·ที่·จะ·ทำ·เช่น·นั้น ·และ·หลีก·เลี่ยง·ความ·รุนแรง·ได้

·ทาง·ฝ่าย· ·Russia· ·ได้·กล่าว·เตือน·ยุโรป·หลาย·ครั้ง·แล้ว ·ว่า·ไม่·ให้·เข้า·ไป·ยุ่ง·เกี่ยว·กับ·กิจการ·ของ·อดีต·ประเทศ·สมาชิก·ของ·สาธารณรัฐ· ·Soviet· ·แห่ง·นี้ ·ส่วน·มาตรการ·ลงโทษ· ·Ukraine· ·ทาง·เศรษฐกิจ ·ที่· ·EU· ·กำลัง·พิจารณา·นั้น ·รวม·ถึง·การ·อายัด·ทรัพย์สิน ·และ·การ·ห้าม·เดินทาง·เข้า·ประเทศ·ภาคี·ของ· ·EU· ·ทั้ง· ·28· ·ประเทศ·ด้วย

75 / 84