Malaysia Expands Search for Missing Plane

76 / 84

·รัฐมนตรี· ·Hishammuddin· ·Hussein ·ของ·กระทรวง·การ·ขนส่ง·ของ·มาเลเซีย ·กล่าว·ใน·ที่·ประชุม·แถลง·ข่าว·เมื่อ·วัน·พุธ·ที่·กรุง· ·Kuala· ·Lumpur· ·ว่า ·บริเวณ·การ·ค้น·หา·เครื่องบิน·โดยสาร·ของ·สาย·การ·บิน·มาเลเซีย ·ที่·หาย·ไป·เมื่อ·เช้า·วัน·เสาร์·ที่·ผ่าน·มา ·ใน·ขณะ·นี้·ครอบคลุม·น่านน้ำ·มาก·กว่า· ·9· ·หมื่น·ตาราง·กิโลเมตร ·โดย·มุ่ง·เน้น·ไป·ที่·ช่องแคบ· ·Malacca· ·ทะเล·จีน·ใต้ ·และ·หมู่·เกาะ· ·Andaman· ·และ· ·Nicobar

·เจ้าหน้าที่·ของ·มาเลเซีย·ผู้·นี้·กล่าว·ว่า ·มี·เรือ· ·42· ·ลำ· ·และ·เครื่องบิน· ·39· ·ลำ ·กำลัง·ค้น·หา·เครื่องบิน·ลำ·นี้· ·โดย·มี·ประเทศ·ต่างๆ· ·12· ·ประเทศ ·ให้·ความ·ร่วมมือ· ·รวม·ทั้ง·อินเดีย· ·ญี่ปุ่น· ·และ·บรูไน ·รัฐมนตรี·กระทรวง·การ·ขนส่ง·ของ·มาเลเซีย·กล่าว·ว่า ·แม้·เวลา·จะ·ล่วงเลย·ไป· ·ก็·จะ·ไม่·ยอม·เลิกล้ม·ความ·หวัง ·แต่·จาก·ฮ่องกง·ผู้·บัญชาการ·กอง·เรือ·ที่· ·7· ·ของ·กองทัพ·เรือ·สหรัฐ ·นาวา·โท· ·William· ·Marks· ·กล่าว·แสดง·ความ·วิตก·กังวล·ว่า ·ใน·ขณะ·ที่·เวลา·ล่วงเลย·ไป· ·และ·บริเวณ·การ·ค้น·หา·ขยาย·กว้าง·มาก·ขึ้น ·ทำ·ให้การ·ค้น·หา·ทำ·ได้·ยาก·มาก·ขึ้น·ด้วย

·ผู้·บัญชาการ·กอง·เรือ·ที่· ·7· ·ของ·กองทัพ·เรือ·สหรัฐ ·นาวา·โท· ·William· ·Marks· ·กล่าว·ว่า ·ตาม·ปกติ·แล้ว· ·คน·เรา·สามารถ·อยู่·ใน·น้ำ·ได้·นาน· ·72· ·ชั่วโมง ·โดย·ไม่·มี·อาหาร·หรือ·น้ำ ·แต่·ต้อง·ใจ·สู้·จริงๆ· ·หลัง·จาก·นั้น·ไป·แล้ว ·โอกาส·การ·อยู่·รอด·ลด·น้อย·ลง·เรื่อยๆ ·ซึ่ง·เป็น·เรื่อง·ที่·ห่วง·กัน·เป็น·อย่าง·ยิ่ง

·ใน·อีก·ด้าน·หนึ่ง· ·รอง·เสนาธิการ·ของ·กองทัพ·บก·เวียต·นาม ·ได้·ออก·มา·แก้·ข่าว·ที่·ว่า· ·เวียต·นาม·ลด·กำลัง·การ·ค้น·หา ·โดย·บอก·ว่า·ยัง·เป็น·ปฏิบัติการ·ใน·ระดับ·เดิม ·และ·ได้·ขยาย·บริเวณ·การ·ค้น·หา·ออก·ไป·ทาง·ตะวัน·ออก·และ·ทาง·ใต้ ·ตาม·เส้นทาง·การ·บิน·ระหว่าง·มาเลเซีย·และ·เวียต·นาม· ·เท่า·ที่·รู้·เป็น·ครั้ง·สุดท้าย ·ทาง·ด้าน·ญาติ·พี่น้อง·ของ·ผู้โดยสาร·เครื่องบิน·ลำ·นี้ ·ซึ่ง·สอง·ใน·สาม·เป็น·ชาว·จีน·แผ่นดิน·ใหญ่ ·แสดง·ความ·รู้สึก·ท้อแท้·กับ·การ·ไม่·ได้·รับ·คำ·ตอบ ·และ·ข้อมูล·สับสน·ที่·ได้·รับ·จาก·รัฐบาล·มาเลเซีย

·นางสาว· ·Li· ·ซึ่ง·มี·ญาติ·บน·เครื่องบิน·ลำ·ที่·หาย·ไป·บอก·ว่า ·ไม่·ค่อย·พอใจ·กับ·คำ·ตอบ·ที่·ได้·ใน·การ·พบ·กับ·เจ้าหน้าที่·มาเลเซีย ·และ·ว่า·มี·อะไร·หลาย·อย่าง·ที่·ไม่·อธิบาย·ให้·ชัดเจน ·อย่างไร·ก็·ตาม·ใน·ขณะ·ที่·ผู้คน·ทั่ว·โลก·วิตก·กังวล·กับ·ชะตา·กรรม·ของ·ผู้โดยสาร·เครื่องบิน·ลำ·นี้ ·รวม·ทั้ง·ความ·งุนงง·สงสัย·ว่า ·ใน·ยุค·สมัย·ของ·การ·ปฏิวัติ·อุตสาหกรรม·การ·สื่อสาร·ติดต่อ ·การ·สูญเสีย·การ·ติดต่อ·กับ·เครื่องบิน·ลำ·นี้·เกิด·ขึ้น·ได้·อย่างไร ·ขณะ·เดียวกัน·องค์การ·การ·บิน·พลเรือน·ระหว่าง·ประเทศ ·หรือ· ·ICAO· ·มี·มติ·ออก·มา·ว่า ·ปี· ·ค.ศ.· ·2013· ·เป็น·ปี·ที่·การ·บิน·พาณิชย์·มี·ความ·ปลอดภัย·มาก·ที่สุด ·โดย·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต· ·173· ·คน ·เปรียบเทียบ·กับ· ·372· ·คน·ใน·ปี·ก่อนหน้า·นั้น

76 / 84