Thai Rice Policy Risks Ruling Party's Popularity

74 / 84

·ปัญหา·และ·ความ·ล้มเหลว·ของ·นโยบาย·จำนำ·ข้าว·ของ·ไทย ·กำลัง·เป็น·ที่·สนใจ·และ·เป็น·ข่าว·ไป·ทั่ว·โลก ·และ·เกี่ยว·กับ·เรื่อง·นี้·ดอกเตอร์· อัม·มาร· ·สยาม·วา·ลา ·นัก·เศรษฐศาสตร์·ของ·สถาบัน·วิจัย·เพื่อ·การ·พัฒนา·หรือ·ที·ดี·อาร์·ไอ ·ซึ่ง·เป็น·ผู้เชี่ยวชาญ·ด้าน·นโยบาย·ข้าว ·ให้·ความเห็น·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ ·ว่า·นโยบาย·การ·จำนำ·ข้าว·นี้ ·เต็ม·ไป·ด้วย·ปัญหา·การ·ทุจริต·ฉ้อฉล

·ดอกเตอร์· อัม·มาร· ·สยาม·วา·ลา ·ผู้เชี่ยวชาญ·ด้าน·นโยบาย·ข้าว·บอก·ว่า ·นโยบาย·จำนำ·ข้าว·ของ·รัฐบาล·ไทย·นั้น ·นอกจาก·จะ·เต็ม·ไป·ด้วย·ปัญหา·การ·ทุจริต·ฉ้อฉล ·โดย·เฉพาะ·อย่าง·ยิ่ง·ใน·เรื่อง·การ·ขาย·ข้าว·แล้ว ·ยัง·เป็น·นโยบาย·ที่·มืดมน ·หรือ·เป็น·โครงการ·ที่·ดำ·มืด·ด้วย ·เพราะ·ว่า·ไม่·เคย·มี·การ·เปิดเผย·ตัวเลข· ใดๆ·เลย

·สำหรับ·นโยบาย·อื่นๆ·ที่·ออก·มา ·พร้อมๆ·กับ·นโยบาย·การ·จำนำ·ข้าว ·อย่าง·เช่น·นโยบาย·คอมพิวเตอร์·แท·บเล็ต ·สำหรับ·เด็ก·นักเรียน·โรงเรียน·ประถม ·แล้ว·ก็·การ·คืน·ภาษี·ให้·กับ·ผู้·ซื้อ·รถยนต์·คัน·แรก·นั้น ·ดอกเตอร์· อัม·มาร· ·สยาม·วา·ลา· ·ให้·ความเห็น·ว่า ·ผล·ของ·นโยบาย·ดัง·กล่าว·นั้น·คละ·เคล้า·กัน·ไป ·อย่างไร·ก็·ตาม·ดอกเตอร์· อัม·มาร· ·สยาม·วา·ลา· ·แห่ง·สถาบัน·ที·ดี·อาร์·ไอ·ยอมรับ·ว่า ·ใน·บรรดา·นโยบาย·ของ·รัฐบาล·ใดๆ ·ที่·รัฐบาล·ไทย·เคย·นำ·มา·ใช้ ·นโยบาย·ด้าน·สุขภาพ·สำหรับ·คน·ยาก·คน·จน·หรือ· ·30· ·บาท·รักษา·ทุก·โรค·นั้น ·อาจ·จะ·เป็น·???·เป็น·นโยบาย·ที่·ดี·ที่สุด·ที่·เคย·มี· ·การ·นำ·มา·ใช้ ·เมื่อ·เทียบ·กับ·นโยบาย·จำนำ·ข้าว· ·ซึ่ง·เป็น·นโยบาย·ที่·แย่ ·หรือ·เลว·ร้าย·ที่สุด·ของ·รัฐบาล·ไทย· ·ไม่·ว่า·จะ·เป็น·ชุด·ใด ·ความเห็น·ของ·ดอกเตอร์· อัม·มาร· ·สยาม·วา·ลา ·นัก·.·.·.?· ·นัก·เศรษฐศาสตร์·และ·ผู้เชี่ยวชาญ·นโยบาย·ข้าว ·ของ·สถาบัน·ที·ดี·อาร์·ไอ

74 / 84