Life Lessons From a Giant

27 / 84

·ใน·ภาพยนตร์·เงียบ·มาก·กว่า· ·50· ·เรื่อง·ที่·สร้าง·ขึ้น·ใน·ราว· ·90· ·กว่า·ปี·ที่·แล้ว ·คุณ· ·เจค· ·แอร์·ลิค· ·มัก·ดึงดูด·ความ·สนใจ·ของ·ผู้·ชม·ด้วย·ความ·สูง·ของ·เขา ·แอร์·ลิค·สูง·กว่า·นัก·แสดง·ทุก·คน ·บน·เวที·เขา·เป็น·ที่·รู้จัก·กัน·ดี·ใน·ฐานะ ·Jack· ·Earle· ·ยักษ์·จาก·เท็กซัส ·และ·ใน·หมู่·เพื่อนฝูง·ใน·แวดวง·การ·แสดง ·ทุก·คน·รู้จัก·กัน·ดี·ว่า·เขา·เป็น·คน·อ่อนโยน· ·นิสัย·ดี·และ·ขี้·เกรงใจ ·คุณ·เจค· ·แอร์·ลิค·เป็น·ลูกชาย·ของ·ชาว·ยิว·อพยพ·ใน·อเมริกา ·ความ·ผิด·ปกติ·ใน·ต่อม·พิทธู·อิทา·รี่ ·หรือ·ว่า·ต่อม·ฮอร์โมน·ไร้·ท่อ·ที่·อยู่·ใต้·สมอง ·ทำให้·เขา·สูง·มาก·ผิด·ปกติ ·เขา·เติบ·โต·ใน·เมือง· ·El· ·Paso· ·รัฐ·เท็กซัส ·และ·มัก·จะ·ถูก·ล้อเลียน·เป็น·ประจำ

·คุณ· ·แอ·นด·รู· ·แอร์·ลิค· ·หลาน·ชาย·เป็น·ผู้·เขียน·หนังสือ ·ได้·อ่าน·บันทึก·คำ·พูด·ของ·ลุง·ของ·เขา·ให้·ฟัง·ว่า ·เขา·จำ·ได้·ดี·ว่า·สมัย·ตอน·เป็น·เด็ก ·เขา·ต้อง·คอย·หลบ·ก้อน·หิน·ที่·มี·คน·ปา·เข้า·ใส่· ·จน·เป็น·เรื่อง·ปกติ ·จิตแพทย์· ·แอ·นด·รู· ·แอร์·ลิค· ·หลาน·ชาย·ของ·คุณ· ·เจค· ·แอร์·ลิค· ·เขียน·หนังสือ·เรื่อง· ·"·The· ·Long· ·Shadows·" ·บอก·เล่า·เรื่องราว·ชีวิต·ของ·ลุง·ของ·เขา ·ที่·ผ่าน·ความ·เจ็บ·ปวด· ·ความ·ซึมเศร้า ·แต่ว่า·สามารถ·เอา·ชนะ·ปัญหา·ต่างๆ·ใน·ชีวิต·ได้ ·จิตแพทย์· ·แอร์·ลิค· ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า·คน·เรา·ส่วน·ใหญ่·มี·สิ่ง·ผิด·ปกติ·ที่·ทำให้·ตัวเอง·รู้สึก·อับอาย ·แต่ว่า·มัก·เป็น·สิ่ง·ที่·มอง·ไม่·เห็น ·แต่·สำหรับ·คุณ·ลุง·ของ·เขา·แล้ว ·ความ·ผิด·ปกติ·ทาง·ร่างกาย·เป็น·สิ่ง·ที่·ทุก·คน·มอง·เห็น

·ใน·ฐานะ·จิตแพทย์·ที่·ให้·คำ·ปรึกษา·ใน·ด้าน·การ·บำบัด ·เขา·ช่วย·บำบัด·คนไข้·ที่·มอง·ว่า·ตัวเอง·แปลก·ประหลาด ·โดย·อย่าง·แรก· ·เขา·จะ·เล่า·ให้·คนไข้·ฟัง·ถึง·เรื่องราว·ของ·คุณ·ลุง·ของ·เขา ·ที่·สามารถ·เอา·ชนะ·ความคิด·ของ·คน·อื่น ·ที่·มอง·ตัว·เขา·ว่า·แปลก·ประหลาด ·เขา·ทำ·ได้·ด้วย·การ·ยอมรับ·ใน·ความ·เป็น·ตัว·ของ·ตัวเอง ·และ·สื่อสาร·ความ·รู้สึก ·และ·ความ·สามารถ·ออก·มา·ผ่าน·ศิลปะ·การ·แสดง·และ·การ·สร้างสรรค์·งาน·ศิลปะ·อื่นๆ ·ส่วน·หนึ่ง·ใน·หนังสือ·เล่ม·นี้·บอก·เล่า·เรื่องราว·ตอน·ที่· ·คุณ·เจค· ·แอร์·ลิค· ·ออก·ตระเวน·ทัวร์·กับ·คณะ·ละครสัตว์ ·เมื่อ·เขา·ตา·บอด·ชั่วคราว ·เขา·ได้·หัน·ไป·ทำงาน·ทาง·ด้าน·ประติมากรรม·และ·การ·วาด·ภาพ·แทน

·จิตแพทย์· ·แอ·นด·รู· ·แอร์·ริค· ·ผู้·เขียน·หนังสือ·เล่า·ว่า·คุณ·ลุง·ของ·เขา·ได้·พบ·กับ·เสรีภาพ ·ผ่าน·การ·สร้างสรรค์·งาน·ศิลปะ ·เขา·ใช้·กรณี·ของ·คุณ·ลุง·เป็น·กรณี·ตัวอย่าง ·แก่·คนไข้·ที่·มา·รับ·คำ·ปรึกษา ·และ·ยัง·นำ·ผล·งาน·ภาพ·วาด·ฝีมือ·ของ·คุณ·ลุง·มา·ให้·คนไข้·ดู·ด้วย ·ภาพ·วาด·ฝีมือ·ของ·คุณ· ·เจค· ·แอร์·ลิค· ·เป็น·ภาพ·วาด·ฉาก·ใน·งาน·แสดง·ละครสัตว์ ·ภาพ·วิว·ทิวทัศน์·และ·ภาพ·ชีวิต·ของ·คน·ทั่วไป ·ที่·เขา·พบ·เจอ·ขณะ·เดินทาง·ไป·ทั่ว·ประเทศ·กับ·คณะ·ละครสัตว์

·มา·ใน·ปัจจุบัน·ความ·ก้าวหน้า·ใน·วงการ·แพทย์ ·มี·ยา·ที่·สามารถ·ป้องกัน·ความ·ผิด·ปกติ·ด้าน·การ·เจริญ·เติบ·โต·ของ·ร่างกาย ·เนื่อง·จาก·ปัญหา·ของ·ต่อม·ฮอร์โมน·ไร้·ท่อ ·เจค· ·แอร์·ลิค·เสีย·ชีวิต·ตอน·อายุ· ·46· ·ปี· ·ใน·ปี·คริสต์ศักราช· ·1952 ·แต่ว่า·จิตแพทย์·แอ·นด·รู· ·แอร์·ลิค· ·กล่าว·ว่า·ปัจจุบัน·คน·เรา·มี·ทัศนคติ·ที่·เปิด·กว้าง ·และ·ยอมรับ·ความ·แตก·ต่าง·ของ·คน·อื่น ·มาก·กว่า·คน·ใน·สมัย·ที่·คุณ·ลุง·ของ·เขา·ยัง·มี·ชีวิต·อยู่

·เขา·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า·คน·ใน·สมัย·นั้น ·กลัว·คน·อื่น·ที่·ดู·แปลก·กว่า·ตนเอง ·พวก·เขา·จะ·สร้าง·กำแพง·ขึ้น·มา·ป้องกัน·ตัวเอง ·เพื่อ·กีดกัน·คน·ที่·เป็น·ตัว·ประหลาด ·จิตแพทย์·แอร์·ลิค·กล่าว·ว่า ·เขา·หวัง·ว่า·เรื่องราว·ชีวิต·ของ·คุณ·ลุง·ของ·เขา·จะ·ช่วย·ให้·ผู้·อ่าน·ยอมรับ·ตัวเอง·มาก·ขึ้น ·และ·ช่วย·ดลใจ·ให้·พวก·เขา·ทำ·ฝัน·ของ·ตน·ให้·เป็น·จริง

27 / 84