Polar Vortex Triggers Record Cold Temperatures in Much of the US

68 / 84

·หลาย·ส่วน·ของ·สหรัฐ·ขณะ·นี้·ถูก·ปกคลุม·ด้วย·อากาศ·ที่·หนาว·เย็น·ที่สุด·เป็น·ประวัติการณ์ ·ใน·ขณะ·ที่·สำนัก·ข่าว· ·Bloomberg· ·รายงาน·ว่า ·เมื่อ·เช้า·วาน·นี้·อุณหภูมิ·ที่·นคร·ชิคาโก ·ติด·ลบ· ·27· ·องศา·เซลเซียส· ·ต่ำ·กว่า·ขั้วโลก·ใต้·ซะ·อีก ·สำหรับ·ที่·กรุง·วอชิงตัน·และ·เมือง·ใหญ่·อื่นๆ ·มี·ผู้คน·บางตา·ตาม·ท้อง·ถนน ·เพราะ·อุณหภูมิ·ติด·ลบ·มาก·กว่า· ·10· ·องศา·เช่น·กัน ·โดย·เฉพาะ·อัน·ยิ่ง·ที่·ทรมาน·ที่สุด ·คือ·ลมหนาว·ที่·พัด·มา·ปะทะ·หน้า· ·ที่·ไม่·มี·เครื่อง·ป้องกัน

·สตรี·ผู้·นี้·บอก·ว่า·วัน·นี้·แต่ง·ตัว·ยัง·กับ·ไป·เล่น·สกี ·เพราะ·มี·เครื่อง·ป้องกัน·ความ·เย็น·อย่าง·ครบครัน ·แต่·ใน·ความ·เป็น·จริง·แล้ว· ·เธอ·ใส่·ชุด·กัน·หนาว·เต็ม·ยศ· ·ไป·ทำงาน·ต่างหาก ·เจ้าหน้าที่·สั่ง·ปิด·โรงเรียน·หลาย·แห่ง ·เพื่อ·ให้·เด็กๆ· ·ปลอดภัย·จาก·อากาศ·หนาว·ซึ่ง·เย็น·จัด ·ถึง·ขั้น·ที่·ผิวหนัง·อาจ·จะ·โดน·กัด·โดย·น้ำแข็ง ·เพียง·แค่·ไม่·กี่·นาที·ที่·สัมผัส·กับ·ความ·เย็น ·บริเวณ·ที่·อันตราย·แห่ง·หนึ่ง·จัด·ความ·หนาวเหน็บ·คือ·นคร·ชิคาโก

·ผู้·ที่·อยู่·แห่ง·นคร·ชิคาโก·ผู้·นี้·บอก·ว่า ·ไม่·ต้อง·อยู่·นอก·อาคาร·นาน ·เพราะ·เพียง·แค่·อยู่·ข้าง·นอก ·หรือ·เดิน·เพียง·แค่· ·2· ·ถึง· ·3· ·นาที ·ก็·รู้สึก·ได้·ถึง·ความ·เย็น·ยะเยือก ·นัก·อุตุนิยมวิทยา·บอก·ว่า·ความ·หนาว·เย็น·ครั้ง·นี้ ·เป็น·ผล·มา·จาก·ปรากฏการณ์·ที่·เรียก·ว่า· ·Polar· ·Vortex ·ซึ่ง·คน·ธรรมดา·บาง·คน·ฟัง·แล้ว·รู้สึก·น่า·กลัว ·อย่าง·สตรี·ผู้·นี้·แห่ง·รัฐ· ·Maryland

·ด้าน·ผู้·สันทัด·กรณี·อธิบาย·ว่า· ·Polar· ·Vortex ·คือ·การ·เคลื่อน·ตัว·ของ·ความ·ดัน·อากาศ·ที่·หมุน·และ·มี·ความ·เย็น·จัด ·จาก·ขั้วโลก·เหนือ·หรือ·ขั้วโลก·ใต้ ·และ·ที่·คน·สหรัฐ·เผชิญ·อยู่·ใน·ขณะ·นี้ ·เป็น· ·Polar· ·Vortex· ·จาก·ขั้วโลก·เหนือ ·แรง·ดัน·อากาศ·นี้·ย้อน·ตัว·ลง·มา·ทาง·ใต้ ·และ·นำ·ลม·เย็น·ยะเยือก·ลง·มา·ด้วย ·ความ·ผิด·ปกติ·นี้·ทำให้·ทาง·เหนือ·ของ·สหรัฐ ·เช่น· ·Alaska· ·อุ่น·ขึ้น·กว่า·ปกติ·ใน·ขณะ·นี้ ·อย่างไร·ก็·ตาม·การ·เคลื่อน·ตัว·ของ· ·Polar· ·Vortex· ·ครั้ง·นี้·จะ·ผ่าน·ไป·อย่าง·รวดเร็ว ·คือ·ราว· ·24· ·ชั่วโมง·เท่านั้น· ·อากาศ·ก็·จะ·เป็น·ปกติ·มาก·ขึ้น ·แต่·ตราบ·ใด·ที่·เคลื่อน·ความ·หนาว·ยัง·คง·ไม่·ผ่าน·ไป ·ผู้เชี่ยวชาญ·เตือน·ให้·ผู้·คน·รักษา·ความ·อุ่น·ของ·ร่างกาย·ให้·มาก·ที่สุด

68 / 84