ESA to Make 3D Map of the Milky Way

69 / 84

·ดาวเทียม·ไก·ย่า·เป็น·ดาวเทียม·ดวง·ใหม่·ที่·องค์การ·อวกาศ·ยุโรป·เพิ่ง·ส่ง·ขึ้น·ไป·โคจร·รอบ·โลก ·เพื่อ·สำรวจ·ดวง·ดาว·ใน·ทาง·ช้างเผือก ·ดาวเทียม·ไก·ย่า·มี·น้ำหนัก·ถึง·สอง·พัน·กิโลกรัม ·โดย·ติดตั้ง·บน·จรวด· ·Soyuz· ·ของ·รัสเซีย ·และ·ถูก·ส่ง·จาก·ฐาน·ของ·องค์การ·อวกาศ·ยุโรป·ที่· ·French· ·Guina· ·ของ·ประเทศ·ฝรั่งเศส ·ซึ่ง·เป็น·จังหวัด·โพ้นทะเล·ใน·ทวีป·อาฟริกา·ใต้ ·ดาวเทียม·ไก·ย่า·ได้·เดินทาง·ถึง·จุด·โคจร·รอบ·โลก·ที่·ตั้ง·เอา·ไว้·แล้ว ·ตัว·ดาวเทียม·มี·เกราะ·กัน·แสง·อาทิตย์ ·ติดตั้ง·เอา·ไว้·เพื่อ·รักษา·อุณหภูมิ·ของ·อุปกรณ์·ต่างๆ ·รวม·ทั้ง·กล้อง·โทรทรรศน์·ใหญ่·ให้·เย็น·ตัว ·ดาวเทียม·ไก·ย่า·ต้อง·รักษา·ความ·สมดุล·ของ·ระดับ·อุณหภูมิ ·ใน·ตัว·ดาวเทียม·และ·ความ·คงที่·ของ·เครื่องยนต์·กลไก·ต่างๆ ·เพื่อ·รักษา·ศักยภาพ·ใน·การ·ตรวจ·จับ·ดู·ดวง·ดาว·ต่างๆ·ที่·อยู่·ไกล·โพ้น ·และ·มอง·เห็น·ไม่·ชัดเจน

·คุณ· ·Mark· ·McCaughrean· ·หัวหน้า·ทีม·นัก·วิทยาศาสตร์·ใน·โครงการ·นี้·กล่าว·ว่า ·เขา·กล่าว·ว่า·นอกจาก·ดาวเทียม·ไก·ย่า·จะ·วัด·ดู·จุด·ตำแหน่ง·ต่างๆ·ของ·ดวง·ดาว·นับ·พัน·พัน·ล้าน·ดวง·แล้ว ·ยัง·จะ·วัด·ดู·ความ·เร็ว·และ·การ·เคลื่อนไหว·ของ·ดวง·ดาว·เหล่า·นั้น·ด้วย ·เขา·กล่าว·ว่า·ภาพ·ที่·ดาวเทียม·ไก·ย่า·จับ·ได้ ·จะ·แสดง·ให้·เห็น·ภาพ·รวม·ของ·ทาง·ช้างเผือก·ทั้งหมด ·เรา·จะ·สามารถ·วิเคราะห์·อนาคต·ของ·ทาง·ช้างเผือก·ได้·ด้วย·การ·วิเคราะห์·ดู·ภาพ·ดวง·ดาว·เหล่า·นี้ ·ว่า·มี·ลักษณะ·อย่างไร·และ·เคลื่อนไหว·อย่างไร ·นอกจาก·นี้·ข้อมูล·จาก·ดาวเทียม ·ไก·ย่า·ยัง·จะ·ช่วย·วิเคราะห์·อดีต·ของ·ทาง·ช้างเผือก·ได้·ด้วย ·ว่า·ทาง·ช้างเผือก·ก่อ·เกิด·ขึ้น·มา·ได้·อย่างไร

·ทาง·ด้าน·ศาสตราจารย์· ·Gerald· ·F·.· ·Gilmore ·แห่ง·ภาค·วิชา·ดาราศาสตร์·ที่·มหาวิทยาลัย· ·Cambridge ·กล่าว·ว่า·ภาพ·สาม·มิติ·ที่·ได้·จาก·ดาวเทียม·ไก·ย่า·จะ·กิน·พื้นที่·ครึ่ง·หนึ่ง·ของ·ทาง·ช้างเผือก ·และ·จะ·ช่วย·ให้·ค้น·พบ·ข้อมูล·ใหม่ๆ· ·เพื่อ·ตอบ·คำ·ถาม·ว่า ·อะไร·ทำให้·ทาง·ช้างเผือก·ยัง·คง·อยู่·ได้ ·เขา·กล่าว·ว่า·เขา·เอง·เกิด·ความ·สนใจ·เป็น·พิเศษ·ใน·ประเด็น·ที่·ว่า ·ส่วนประกอบ·สี·ดำ·มืด·ใน·ทาง·ช้างเผือก·เกิด·จาก·อะไร ·เพราะ·เป็น·ส่วนประกอบ·ที่·มี·น้ำหนัก·มาก·ที่สุด·ใน·ทาง·ช้างเผือก ·และ·เป็น·ตัวกลาง·ที่·ทำให้·ทาง·ช้างเผือก·ยัง·เกาะ·อยู่·ด้วย·กัน·ได้ ·และ·หาก·ไม่·มี·องค์·ประกอบ·สี·ดำ·นี้·จะ·เกิด·อะไร·ขึ้น ·ดวง·อาทิตย์·จะ·หลุดลอย·หาย·ไป·จาก·ระบบ·สุริยะ·จักรวาล·ของ·เรา·หรือ·ไม่ ·หรือ·ว่า·จะ·ทำให้·ระบบ·สุริยะ·จักรวาล·แตก·สลาย·ไป·หรือ·ไม่

·ดาวเทียม·ไก·ย่า·จะ·โคจร·ใน·ระยะ·ทาง·หนึ่ง·ล้าน·ห้า·แสน·กิโลเมตร ·เหนือ·ระดับ·พื้น·ดิน·และ·คง·อยู่·ใน·ระดับ·วง·โคจร·รอบ·โลก·ที่·คงที่·ซึ่ง·เรียก·ว่า·วง·โคจร· ·L·2 ·ใน·จุด·นี้· ·ดาวเทียม·ไก·ย่า·จะ·เริ่ม·ทำงาน·สำรวจ·ดวง·ดาว·ใน·ทาง·ช้างเผือก ·เป็น·ระยะ·เวลา·นาน· ·5· ·ปี ·และ·จะ·ถ่าย·ภาพ·ดวง·ดาว·ใน·ระบบ·สุริยะ·จักรวาล·ที่·โลก·เรา·เป็น·ส่วน·หนึ่ง ·โดย·จะ·ถ่าย·ภาพ·อย่าง·น้อย· ·70· ·ภาพ·ต่อ·ดวง·ดาว ·เพื่อ·นำ·ไป·สร้าง·คลัง·ภาพ·สาม·มิติ·ขนาด·ใหญ่·ที่·คลุม·ดวง·ดาว·ราว·หนึ่ง·ล้าน·ดวง ·ค่า·ใช้·จ่าย·โดย·รวม·ของ·โครงการ·ดาวเทียม·ไก·ย่า ·อยู่·ที่·หนึ่ง·พัน·สาม·ร้อย·ล้าน·ดอล·ล่าร์·สหรัฐ

69 / 84