New iPhone Sales Soar Over First 3 Days and Other Business News

55 / 84

·ร่วม·ด้วย·ข่าว·จาก· ·Apple ·บริษัท· ·Apple· ·บอก·ว่า·ตั้งแต่·วัน·ศุกร์·จน·ถึง·ช่วง·สุด·สัปดาห์·ที่·ผ่าน·มา ·ยอด·ขาย· ·iPhone· ·สอง·รุ่น·ที่·เพิ่ง·เปิด·ตัว ·ขาย·ดี· ·กว่า·การ·เปิด·ตัว· ·iPhone· ·รุ่น·ก่อนๆ·ทั้งหมด ·และ·ช่วย·หนุน·ให้·ราคา·หุ้น·ของ· ·Apple· ·ปิด·สูง·ขึ้น· ·5· ·เปอร์เซ็นต์·วัน·นี้ ·ใน·ช่วง·วัน·ศุกร์·เสาร์·อาทิตย์·ที่·ผ่าน·มา· ·iPhone· ·5·s· ·และ· ·5·c ·ซึ่ง·เป็น·รุ่น·ใหม่· ·ถูก·ซื้อ·ไป·ถึง· ·9· ·ล้าน·เครื่อง ·ก่อนหน้า·นี้· ·นัก·วิเคราะห์·ใน·วงการ·หุ้น· ·Wall· ·Street ·ไม่·ค่อย·ตื่นเต้น·มาก·นัก·กับ· ·iPhone· ·ใหม่·ทั้ง·สอง·รุ่น ·Apple· ·บอก·เพิ่มเติม·ด้วย·ว่า· ·รายได้·ของ·บริษัท·ใน·ช่วง·ไตรมาส·สุดท้าย·ของ·ปี·นี้ ·น่า·จะ·อยู่·ราวๆ· ·3· ·หมื่น· ·7· ·พัน·ล้าน·ดอลลาร์ ·ซึ่ง·เป็น·ตัวเลข·ช่วง·บน·ของ·การ·ประเมิน· ·ที่·บริษัท·เคย·กล่าว·ไว้·ก่อนหน้า·นี้ ·คือ·อยู่·ระหว่าง· ·3· ·หมื่น· ·4· ·พัน·ล้าน·ถึง· ·3· ·หมื่น· ·7· ·พัน·ล้าน·ดอลลาร์

·อีก·ด้าน·หนึ่ง·เป็น·เรื่อง·ของ· ·Blackberry· ·ซึ่ง·เป็น·ขาย·สมาร์ท·โฟน ·ที่·เคย·เป็น·เจ้า·ใหญ่·ของ·วงการ ·ขณะ·นี้·ประสบ·ปัญหา·จาก·การ·แข่งขัน· ·จน·ต้อง·ขาย·กิจการ ·Blackberry· ·ประกาศ·วัน·จันทร์·ว่า ·สามารถ·ตกลง·ขาย·กิจการ·ให้·กับ·ผู้·ถือ·หุ้น·หลัก·ปัจจุบัน ·มูลค่า· ·4· ·พัน· ·7· ·ร้อย·ล้าน·ดอลลาร์ ·ข่าว·นี้·ออก·มา·หลัง·จาก·ที่· ·Blackberry· ·ประกาศ·ใน·วัน·ศุกร์·ว่า ·จะ·ลด·คน·งาน· ·40· ·เปอร์เซ็นต์ ·และ·คาด·ว่า· ·จะ·ขาดทุน·ใน·ไตรมาส ·ที่·กำลัง·จะ·เปิดเผย·ตัวเลข·ประมาณ· ·1· ·พัน·ล้าน·ดอลลาร์

·ยิ่ง·เกี่ยว·กับ·อุปกรณ์·ติดต่อ·สื่อสาร ·คณะ·ทำงาน·ที่ปรึกษา·ของ·คณะ·กรรมการ·ด้าน·การ·บริหาร·กิจการ·การ·บิน·ของ·สหรัฐ·หรือ· ·FAA ·จะ·ส่ง·คำ·แนะนำ·ไป·ให้·กับ· ·FAA· ·ว่า ·ควร·จะ·มี·การ·อนุญาต·ให้·ใช้·เครื่องมือ·ติดต่อ·สื่อสาร·ได้·มาก·ขึ้น·อยู่·บน·เครื่องบิน ·คณะ·ทำงาน·ที่ปรึกษา·จะ·ให้·เจ้าหน้าที่·ที่·มี·อำนาจ ·ตัดสิน·ใจ·ส่ง·เรื่อง·ไป·ให้·สาย·การ·บิน·ต่างๆ ·เพื่อ·อนุญาต·ให้·ผู้โดยสาร·ส่ง·อีเมล· ·ส่ง·ข้อความ·สั้นๆ ·รวม·ทั้ง·การ·ใช้·อินเทอร์เน็ต ·ฟัง·เพลง·และ·อ่าน·หนังสือ·บน·อุปกรณ์· ·e·-·reader· ·ได้ ·ขณะ·ที่·เครื่องบิน· ·take· ·off· ·และ· ·landing ·อย่างไร·ก็·ตาม·คำ·แนะนำ·เรื่อง·การ·อนุญาต ·ให้·ใช้·อุปกรณ์·อิเล็ก·โทร·นิค·นั้น ·ไม่·รวม·ถึง·การ·ให้·โทรศัพท์·ได้·ขณะ·ที่·อยู่·บน·เครื่องบิน

·ต่อ·เรื่องๆ·ราคา· ·ซึ่ง·เป็น·ตัว·สะท้อน·สภาพ·เศรษฐกิจ ·ตอน·นี้·ราคา·ม้า·ใน·สหรัฐ·เพิ่ม·สูง·ขึ้น·มา·สู่·ระดับ ·ที่·เทียบ·ได้·กับ·ช่วง·ก่อน·วิกฤติ·เศรษฐกิจ·แล้ว ·หนังสือพิมพ์· ·The· ·Wall· ·Street· ·Journal· ·ของ·สหรัฐ·รายงาน·ว่า ·ที่·ตลาด·ขาย·ม้า·แข่ง· ·Keeneland ·แห่ง·เมือง· ·Lexington· ·รัฐ· ·Kentucky ·การ·ประมูล·ม้า·แข่ง·อายุ·หนึ่ง·ปี ·ซึ่ง·เป็น·ดัชนี·ชี้·ตลาด·ม้า·ทั่ว·โลก ·มี·ม้า· ·18· ·ตัว·ที่·ถูก·ซื้อ·ไป·ด้วย·มูลค่า ·ตัว·ละ·มาก·กว่า· ·1· ·ล้าน·ดอลลาร์ ·หรือ· ·30· ·ล้าน·บาท ·นอกจาก·นั้น·ราคา·เฉลี่ย·รวม ·ของ·การ·ประมูล·ม้า·ทั้งหมด·เกือบ· ·4· ·พัน·ตัว· ·ที่·ตลาด·ประมูล· ·Keeneland ·ก็·ยัง·มาก·กว่า·ช่วง·ก่อน·วิกฤติ·เศรษฐกิจ·อีก·ด้วย

·และ·ปิด·ท้าย·วัน·นี้·เป็น·เรื่อง·ของ·ราคา·เช่น·กัน ·แต่·เป็น·ราคา·ของ·ช็อกโกแลต·ที่·หลาย·คน·ชอบ ·Wall· ·Street· ·Journal· ·รายงาน·ว่า·ราคา·ช็อกโกแลต·ปี·นี้ ·แตะ·ระดับ·สูง·สุด·เป็น·สถิติ·ใหม่ ·ที่·กิโลกรัม·ละ· ·12· ·ดอลลาร์· ·25· ·เซ็·นต์ ·เพิ่ม·ขึ้น· ·45· ·เปอร์เซ็นต์·จาก·หก·ปี·ก่อน ·ปัจจัย·หนึ่ง·คือ·เมล็ด·โกโก้·ที่·ใช้·ผลิต·ช็อกโกแลต·ขาด·ตลาด ·เนื่อง·จาก·อากาศ·ใน·แหล่ง·ปลูก· ·ทวีป·อาฟริกา·นั้น·ไม่·เป็นใจ ·นอกจาก·นั้น·ยัง·เป็น·เพราะ·พฤติกรรม·ผู้บริโภค·ใน·อเมริกา·และ·ยุโรป ·ที่·หัน·มา·รับประทาน·ช็อกโกแลต·ดำ· ·หรือ· ·dark· ·chocolate· ·มาก·ขึ้น ·ซึ่ง·เป็น·ประเภท·ของ·ช็อกโกแลต·ที่·ใช้·เมล็ด·โกโก้·ใน·การ·ผลิต·มาก·กว่า ·ช็อกโกแลต·นม·ที่·มี·อยู่·ทั่วไป

55 / 84