North Korean Missile Relocation Confirmed by Japan, South Korea

40 / 84

·รัฐมนตรี·ว่า·การ·กระทรวง·กลาโหม·เกาหลี·ใต้· ·Kim· ·Kwan·-·Jin ·กล่าว·ต่อ·สมาชิก·รัฐสภา·เกาหลี·ใต้·ใน·วัน·พฤหัสบดี·ว่า ·เกาหลี·เหนือ·ได้·เคลื่อนย้าย·จรวด·ขีปนาวุธ·ไป·ยัง·ฝั่ง·ตะวัน·ออก·ของ·คาบสมุทร·เกาหลี ·แต่·รัฐมนตรี· ·Kim· ·ระบุ·ว่า·ไม่·น่า·จะ·ใช่·จรวด·ขีปนาวุธ·พิสัย·ไกล·แบบ·ใหม่ ·ที่·สามารถ·ยิง·ไป·ถึง·แผ่นดิน·ใหญ่·ของ·อเมริกา ·ได้·อย่าง·ที่·เกาหลี·เหนือ·กล่าว·อ้าง ·และ·ว่า·ยัง·ไม่·ทราบ·เหตุผล·ของ·การ·เคลื่อนย้าย·จรวด·ดัง·กล่าว ·ซึ่ง·อาจ·เป็น·แค่·การ·ฝึก·ซ้อม·รบ·ก็·เป็น·ได้

·อย่างไร·ก็·ตาม·สื่อมวลชน·ต่าง·ชาติ·ยัง·คง·ให้·รายละเอียด·แตก·ต่าง·กัน·ใน·เรื่อง·นี้ ·หนังสือพิมพ์· ·Asahi· ·ของ·ญี่ปุ่น·รายงาน·ว่า·ดาวเทียม·สอดแนม·ของ·สหรัฐ ·สามารถ·จับ·ภาพ·จรวด·ขีปนาวุธ·พิสัย·ไกล· ·KN·-·08· ·ของ·เกาหลี·เหนือ ·ขณะ·กำลัง·ถูก·เคลื่อนย้าย·ทาง·รถไฟ ·แต่·สื่อ·ของ·เกาหลี·ใต้·ระบุ·ว่า·เป็น·จรวด·พิสัย·กลาง ·แบบ· ·Musudan· ·หรือ· ·BM·-·25 ·ซึ่ง·มี·ระยะ·ทำ·การ·ราว· ·3·,·000· ·กิโลเมตร ·และ·สามารถ·บรรจุ·หัว·รบ·นิวเคลียร์·ได้ ·ซึ่ง·หมายความ·ว่า·อยู่·ใน·ระยะ·ที่·สามารถ·โจมตี·เกาหลี·ใต้·หรือ·ญี่ปุ่น·ได้ ·แต่·ไป·ไม่·ไกล·ถึง·แผ่นดิน·ใหญ่·ของ·สหรัฐ ·ทาง·ด้าน·เกาหลี·เหนือ·ได้·กระจาย·เสียง·คำ·แถลง ·ของ·นาย·ทหาร·เสนาธิการ·กองทัพ·เกาหลี·เหนือ ·เพื่อ·ปลุกระดม·ประชาชน·ใน·ช่วง·หน้า·สิ่ว·หน้า·ขวาน ·ของ·การ·เกิด·สงคราม·บน·คาบสมุทร·เกาหลี

·คำ·แถลง·ผ่าน·ทาง·วิทยุ·ใน·กรุง·เปียงยาง·กล่าว·ว่า·กิจกรรม·ทาง·ทหาร·ของ·สหรัฐ ·กำลัง·จะ·ทำให้·เกิด·สงคราม·บน·คาบสมุทร·เกาหลี ·และ·ว่า·รัฐบาล·สหรัฐ·ได้·มี·คำ·เตือน·อย่าง·เป็น·ทางการ·มา·แล้ว·ว่า·จะ·ใช้·นโยบาย·ที่·เป็น·ปรปักษ์·กับ·เกาหลี·เหนือ ·รวม·ทั้ง·ข่มขู่·เปียงยาง·ด้วย·อาวุธ·นิวเคลียร์ ·คำ·แถลง·ดัง·กล่าว·ยัง·บอก·ด้วย·ว่า·กองทัพ·เกาหลี·เหนือ·นั้น ·ได้·รับ·อนุมัติ·ขั้น·สุดท้าย ·ให้·เริ่ม·การ·โจมตี·ด้วย·อาวุธ·นิวเคลียร์·ที่·ใช้·เทคโนโลยี·ล้ำยุค· ·น้ำหนัก·เบา·และ·ขนาด·เล็ก·ลง·แล้ว

·เมื่อ·วาน·นี้·รัฐมนตรี·กลาโหม·สหรัฐ· ·Chuck· ·Hagel ·กล่าว·กับ·นักศึกษา·ที่ ·วิทยาลัย·การ·ป้องกัน·ประเทศ·ใน·กรุง·วอชิงตัน·ว่า ·กระทรวง·กลาโหม·สหรัฐ ·ถือ·คำ·ขู่·ของ·เกาหลี·เหนือ·เป็น·เรื่อง·จริงจัง ·และ·ขอ·ให้·เกาหลี·เหนือ ·ยุติ·พฤติกรรม·ที่·อาจ·ก่อ·ให้·เกิด·ความ·รุนแรง ·บน·คาบสมุทร·เกาหลี

·รัฐมนตรี· ·Hagel· ·กล่าว·ว่า·เกาหลี·เหนือ·สามารถ·เลือก·หนทาง·แห่ง·สันติภาพ ·ซึ่ง·จะ·เป็น·ประโยชน์·มหาศาล·แก่·ประชาชน·เกาหลี·เหนือ·เอง ·แทน·ที่·จะ·ใช้·พฤติกรรม·ก้าวร้าว ·หรือ·ข่มขู่·ประเทศ·อื่น·ด้วย·อาวุธ·นิวเคลียร์ ·โดย·เมื่อ·วาน·นี้·กองทัพ·สหรัฐ·เพิ่ง·ประกาศ·การ·ติดตั้ง ·ระบบ·ป้องกัน·ขีปนาวุธ·แบบ·ใหม่·บน·เกาะ·กวม ·ใน·มหาสมุทร·แปซิฟิก ·เพื่อ·ตอบ·สนอง·ต่อ·คำ·ขู่·ของ·เกาหลี·เหนือ ·ใน·ขณะ·เดียวกัน· ·เกาหลี·เหนือ·ก็·ยัง·คง·ห้าม·คน·งาน·ชาว·เกาหลี·ใต้·หรือ·สินค้า·ต่างๆ ·เข้า·ไป·ใน·เขต·อุตสาหกรรม·เค·ซอง ·เป็น·วัน·ที่· ·2· ·พร้อม·ขู่·ว่า·จะ·ปิด·เขต·อุตสาหกรรม·แห่ง·นี้·อย่าง·ถาวร ·แม้·ว่า·จะ·เป็น·แหล่ง·จ้าง·งาน ·และ·แหล่ง·รายได้·สำคัญ·ของ·เกาหลี·เหนือ

40 / 84