Pope Benedict to Resign

39 / 84

·พระ·สันตะปาปา· ·Benedict· ·ที่· ·16 ·ทรง·สร้าง·ความ·ประหลาด·ใจ·ต่อ·บรรดา·ผู้นำ·ระดับ·สูง·ของ·ศาสนา·คริสต์· ·นิกาย·โรมัน·คาทอลิก ·ระหว่าง·การ·ประชุม·ใน·วัน·นี้·ที่·กรุง·วาติกัน ·เมื่อ·พระองค์·ทรง·ประกาศ·ว่า·จะ·สละ·ตำแหน่ง·ประมุข·ทาง·ศาสนา ·ด้วย·เหตุผล·ทาง·ด้าน·สุขภาพ ·พระองค์·ตรัส·ว่า·ปัจจุบัน·พระ·สันตะปาปา·ต้อง·สามารถ ·ปฏิบัติ·ภารกิจ·ต่างๆ·ได้·อย่าง·เข้มแข็ง ·ซึ่ง·รวม·ถึง·การ·เดินทาง·ไป·ทั่ว·โลก ·และ·ประชุม·กับ·นักบวช·ของ·ศาสนา·คริสต์· ·นิกาย·โรมัน·คาทอลิก·เกือบ·ทุก·วัน ·แต่·สุขภาพ·ของ·พระองค์·นั้น ·ไม่·สู้·จะ·อำนวย ·โดย·เฉพาะ·อย่าง·ยิ่ง·ใน·ช่วง·ไม่·กี่·เดือน·ที่·ผ่าน·มา

·พระ·สันตะปาปา· ·Benedict· ·ที่· ·16· ·หรือ· ·Joseph· ·Ratzinger ·ปัจจุบัน·อายุ· ·85· ·พรรษา ·ประสูติ·ที่·เมือง·เล็กๆ·ใน·เยอรมนี·เมื่อ ·ปี·พุทธศักราช· ·2470· ·ใน·ครอบครัว·ตำรวจ ·ทรง·ได้·รับ·การ·ศึกษา·ใน·โรงเรียน·สอน·ศาสนา ·และ·ถูก·บังคับ·ให้·เข้า·ร่วม·ใน·กองทัพ·ยุวชน·ของ·จอมพล·ฮิตเลอร์ ·ใน·ช่วง·สงคราม·โลก·ครั้ง·ที่· ·2 ·ต่อ·มา·ทรง·แปรพักตร์ ·และ·ได้·มี·โอกาส·สอน·ใน·มหาวิทยาลัย·หลาย·แห่ง ·ระหว่าง·ปี· ·พ.ศ.· ·2502· ·ถึง· ·2509 ·ก่อน·ที่·จะ·ทรง·ก้าว·สู่·เส้นทาง·สาย·ศาสนา ·และ·ทรง·ได้·รับ·เลือก·เป็น·พระ·สันตะปาปา·เมื่อ· ·ปี· ·พ.ศ.· ·2548 ·ขณะ·ที่·มี·อายุ· ·78· ·พรรษา ·ถือ·เป็น·หนึ่ง·ใน·พระ·สันตะปาปา·ที่·มี·อายุ·มาก·ที่สุด ·ใน·ประวัติศาสตร์·เมื่อ·เข้า·รับ·ตำแหน่ง ·ตลอด·ช่วง·ที่·ทรง·ดำรง·ตำแหน่ง·ประมุข·ศาสนา·คริสต์·นิกาย·โรมัน·คาทอลิก· ·เป็น·เวลา· ·7· ·ปี ·ทรง·เผชิญ·กับ·ข่าว·อื้อฉาว·ภายใน·สำนัก·วาติกัน·หลาย·ครั้ง ·รวม·ทั้ง·ข่าว·เรื่อง·บาทหลวง·หลาย·คน·ใน·สำนัก·วาติกัน ·ล่วงละเมิด·ทาง·เพศ·ต่อ·ผู้เยาว์·เมื่อ· ·3· ·ปี·ที่·แล้ว

·พระ·สันตะปาปา· ·Benedict· ·ตรัส·แสดง·ความ·เสียใจ·ต่อ·เหตุการณ์·ดัง·กล่าว ·ระหว่าง·เดินทาง·เยือน·ออสเตรเลีย ·นอกจาก·นี้·เมื่อ·ปี· ·พ.ศ.· ·2549 ·ยัง·มี·ข่าว·ที่·พระองค์·ทรง·ถูก·วิพากษ์·วิจารณ์·มาก·ที่สุด·ครั้ง·หนึ่ง ·เมื่อ·พระองค์·ได้·ทรง·อ้าง·คำ·พูด·ของ·จักรพรรดิ·ผู้·หนึ่ง·ใน·ยุค·กลาง ·ซึ่ง·ตรัส·ไว้·ว่า· ·ศาสดา·มูฮัมหมัด·มี·คำ·สอน·ให้·ใช้·ดาบ ·เป็น·เครื่อง·เผยแพร่·ความ·เชื่อ·ของ·ศาสนา·อิสลาม ·คำ·พูด·ดัง·กล่าว·สร้าง·ความ·ไม่·พอใจ·ต่อ·ชาว·มุสลิม·ทั่ว·โลก ·ซึ่ง·พระ·สันตะปาปา· ·Benedict· ·ทรง·กล่าว·ขอโทษ·ใน·เวลา·ต่อ·มา ·สำหรับ·ข่าว·การ·สละ·ตำแหน่ง ·ของ·พระ·สันตะปาปา· ·Benedict· ·ที่· ·16· ·ครั้ง·นี้ ·บรรดา·คริสต·ศาสนิกชน·ต่าง·แสดง·ความเห็น·แตก·ต่าง·กัน·ไป

·บาทหลวง·ชาว·อังกฤษ·ผู้·หนึ่ง·ยกย่อง·ภารกิจ·ของ·พระ·สันตะปาปา· ·Benedict ·ที่·ทรง·นำ·สำนัก·วาติกัน·ฝ่าฟัน·ปัญหา·มากมาย ·ขณะ·ที่·สตรี·ผู้·หนึ่ง·กล่าว·ว่า ·พระ·สันตะปาปา·องค์·ต่อ·ไป·ควร·จะ·เยาว์·วัย·กว่า·องค์·ปัจจุบัน ·และ·สามารถ·รับมือ·กับ·ความ·ต้องการ ·ของ·คริสตจักร·สมัย·ใหม่·ได้ ·ขณะ·นี้·คริสต·ศาสนิกชน·ทั่ว·โลก·ต่าง·จับ·ตา·มอง·ว่า ·ใคร·จะ·ขึ้น·มา·เป็น·ประมุข·ของ·ศาสนา·คริสต์·นิกาย·โรมัน·คาทอลิก·องค์·ต่อ·ไป ·โดย·เจ้าหน้าที่·สำนัก·วาติกัน·จะ·ทำ·การ·เลือก·พระ·สันตะปาปา·องค์·ใหม่ ·ก่อน·ที่·จะ·ถึง·เทศกาล·อีสเตอร์ ·คือ·ช่วง·ปลาย·เดือน·มีนาคม·นี้

39 / 84