Suggestions for Solving the Problem of Children and Cyberbullying

41 / 84

·ปัญหา·เรื่อง·เด็ก·นักเรียน·รังแก·กัน·หรือ·ถูก·รังแก ·โดย·เฉพาะ·ทาง·อินเทอร์เน็ต·หรือ· ·Social· ·Media· ·ไม่·ใช่·เรื่อง·ใหม่ ·บาง·ครั้ง·ถึง·กับ·มี·ข่าว·การ·กระทำ·อัตวินิบาตกรรม ·ของ·เด็ก·นักเรียน·ที่·ถูก·รังแก·ทาง·อินเทอร์เน็ต ·ก่อ·ให้·เกิด·การ·รณรงค์·ต่อต้าน·เรียกร้อง ·ให้·ออก·กฎหมาย·ลงโทษ·ผู้·กระทำ·ผิด ·แต่· ·Izzy· ·Kalman· ·นัก·เขียน·และ·ผู้·สร้าง·เว็บ·ไซต์ ·Bullies·2·Buddies·.·com· ·ไม่·เห็นด้วย·เป็น·อย่าง·มาก ·กับ·ขบวนการ·รณรงค์·ต่อต้าน·การ·รังแก·กัน ·เขา·ให้·เหตุผล·ว่า· ·กฎหมาย·ที่·ออก·มา·มัก·ไม่·ได้·ผล ·ทำให้·ต้อง·ออก·กฎหมาย·ที่·กำหนด·โทษ·เพิ่ม·มาก·ขึ้น·อยู่·เรื่อยๆ

·นอกจาก·นี้· ·คำ·แนะนำ·ของ·ผู้เชี่ยวชาญ ·ที่·บอก·ให้·บิดา·มารดา·หรือ·ผู้ปกครอง ·ดูแล·ลูกหลาน·ของ·ตน·ให้·ใกล้·ชิด·มาก·ขึ้น·นั้น ·ยัง·เป็น·เรื่อง·ที่·ทำ·ตาม·ได้·ยาก ·เพราะ·ส่วน·ใหญ่·ต้อง·ทำ·มา·หา·กิน·กัน·ตัว·เป็น·เกลียว

·Izzy· ·Kalman· ·แนะนำ·ว่า·วิธี·ดี·ที่สุด·ใน·การ·ป้องกัน·การ·ถูก·รังแก ·หรือ·ถูก·รังควาน·ทาง·อินเทอร์เน็ต·และ· ·Social· ·Media· ·นั้น ·คือ·บิดา·มารดา·หรือ·ผู้ปกครอง·ต้อง·สอน·ให้·ลูกหลาน ·รู้จัก·จัดการ·กับ·สถานการณ์·ได้·ด้วย·ตัวเอง ·เช่น· ·ถ้า·เป็น·การ·เขียน·ข้อความ·โจมตี·กัน ·ก็·ไม่·ควร·สนใจ·ตอบโต้ ·ซึ่ง·อาจ·ทำให้·ผู้·รุกราน·เลิก·สนใจ·ไป·เอง ·หรือ·ถ้า·อยาก·จะ·ตอบโต้· ·ก็·ให้·หา·ทาง·ใช้·อารมณ์·ขัน·เข้า·แก้ ·แต่·ถ้า·ข้อความ·โจมตี·เป็น·ความ·จริง ·การ·ยอมรับ·ว่า·ตนเอง·อาจ·ทำ·อะไร·ผิดพลาด·ได้ ·ก็·อาจ·เป็น·วิธี·แก้·สถานการณ์·ได้·เป็น·อย่าง·ดี

·แต่· ·Izzy· ·Kalman· ·บอก·ว่า ·ที่·สำคัญ·คือ·ก่อน·ที่·บิดา·มารดา·หรือ·ผู้ปกครอง ·จะ·ให้·ลูกหลาน·มี·โทรศัพท์·มือถือ·ใช้ ·หรือ·เข้า·ใช้·อินเทอร์เน็ต·ได้·นั้น ·ควร·จะ·อธิบาย·ให้·ลูกหลาน·เข้าใจ·การ·ใช้·อย่าง·มี·ความ·รับผิดชอบ ·และ·รู้·วิธี·จัดการ·กับ·ข้อความ ·หรือ·สิ่ง·ที่·ก็·อันตราย·ได้ ·โดย·เฉพาะ·อย่าง·ยิ่ง ·การ·นัด·พบ·กับ·คน·ที่·ไม่·เคย·รู้จัก·หน้า·ค่า·ตา·กัน·มา·ก่อน

·นอกจาก·นี้·การ·ใช้·มือถือ·หรือ·อุปกรณ์·พก·พา·ต่างๆ·นั้น ·ควร·จะ·มี·กาลเทศะ·ด้วย ·โดย·ไม่·จำเป็น·จะ·ต้อง·เปิด·ทิ้ง·ไว้·ตลอด·เวลา ·และ·สุดท้าย·ก็·คือ· ·ถ้า·อยาก·ให้·คน·อื่น ·ปฏิบัติ·กับ·ตนเอง·ใน·ทาง·ดี ·ก็·ควร·จะ·ปฏิบัติ·ต่อ·คน·อื่น·ใน·ทาง·ที่·ดี·ด้วย

41 / 84