Human Rights Watch Campaigns Against "Killer Robots"

28 / 84

·เหตุการณ์·ความ·รุนแรง·ข้าม·พรมแดน·ระหว่าง·อิสราเอล·กับ·ฉนวน·กา·ซ่า·ใน·ช่วง·ไม่·กี่·สัปดาห์·ที่·ผ่าน·มา ·เน้น·ย้ำ·ให้·เห็น·ความ·สำคัญ·ของ·เทคโนโลยี·ทางการ·ทหาร·แบบ·ไร้·คน·บังคับ·มาก·ขึ้น ·เมื่อ·อิสราเอล·ได้·นำ·ระบบ·ป้องกัน·ขีปนาวุธ·แบบ·อัตโนมัติ·หรือ· ·Iron· ·Dome ·มา·ใช้·ใน·การ·ป้องกัน·จรวด·จาก·ฉนวน·กา·ซ่า ·ใน·ขณะ·เดียวกัน·กองทัพ·สหรัฐ·ที่·ปฏิบัติการ·อยู่·ใน·อัฟกานิสถาน ·ก็·ได้·นำ·ยานพาหนะ·และ·เครื่องบิน·แบบ·ควบคุม·ระยะ·ไกล ·มา·ใช้·ใน·การ·ทำ·สงคราม·มาก·ขึ้น·เรื่อยๆ ·ทั้ง·ใน·การ·ลาดตระเวน· ·ระบุ·เป้าหมาย· ·หรือ·ใน·การ·โจมตี

·เครื่องบิน·รบ·แบบ·ควบคุม·ระยะ·ไกล·หรือ· ·Drone· ·นั้น ·ไม่·ต้อง·ใช้·นักบิน· ·แต่·มนุษย์·ยัง·คง·ทำ·หน้าที่·ใน·การ·ตัดสิน·ใจ·เลือก·เป้าหมาย·ใน·การ·โจมตี ·แต่·องค์กร·สิทธิ·มนุษย·ชน·หลาย·กลุ่ม·หวั่นเกรง·ว่า ·ความ·ก้าวหน้า·ของ·เทคโนโลยี·ทางการ·ทหาร·ลักษณะ·นี้ ·อาจ·นำ·ไป·สู่·การ·พัฒนา·อาวุธ·สงคราม·ที่·ควบคุม·ตนเอง·ได้·อย่าง·สมบูรณ์ ·ภายใน·ช่วง·ไม่·กี่·สิบ·ปี·ข้าง·หน้า

·คุณ· ·David· ·Mepham· ·ผู้·อำนวย·การ·องค์การ· ·Human· ·Rights· ·Watch· ·ใน·ประเทศ·อังกฤษ ·กล่าว·ว่า· ·ใน·ช่วง·ไม่·กี่·ปี·มา·นี้ ·มี·แนวโน้ม·ว่า·กองทัพ·ประเทศ·ตะวัน·ตก·ได้·พยายาม·พัฒนา·อาวุธ·ที่·สามารถ ·ควบคุม·ตัวเอง·ได้·โดย·อัตโนมัติ ·โดย·ไม่·ต้อง·มี·มนุษย์·เข้า·มา·เกี่ยวข้อง·หรือ·แทรกแซง·ใน·การ·ทำงาน ·Human· ·Rights· ·Watch· ·ได้·จัด·ทำ·รายงาน·ร่วม·กับ· ·Harvard· ·Law· ·Schoo·l’·s· ·International· ·Rights· ·Clinic ·ชี้·ว่า·ภายใน· ·30· ·ปี· ·กองทัพ·ประเทศ·ต่างๆ·อาจ·มี·หุ่นยนต์·ที่·ควบคุม·ตัวเอง·ได้ ·และ·ตัดสิน·ใจ·เลือก·เป้าหมาย·ใน·การ·โจมตี·ได้·เอง ·เรียก·ว่า·“·หุ่นยนต์·สังหาร·” ·ซึ่ง·จะ·ทำให้·ชีวิต·ของ·ประชาชน·ใน·เขต·ที่·เกิด·ความ·ขัดแย้ง ·ตก·อยู่·ใน·ความ·เสี่ยง·มาก·ยิ่ง·ขึ้น

·คุณ· ·David· ·Mepham· ·แสดง·ความ·กังวล·ว่า ·หุ่นยนต์·สงคราม·ใน·อนาคต·นั้น·อาจ·จะ·ไม่·สามารถ·แยกแยะ ·ระหว่าง·คน·ที่·ถือ·อาวุธ·กับ·เด็ก·ที่·ถือ·ไอศครีม·ได้ ·ซึ่ง·จะ·ทำให้·โลก·ย้อน·ไป·สู่·ยุค·การ·ทำ·สงคราม·แบบ·ป่าเถื่อน·อีก·ครั้ง ·เพื่อ·ป้องกัน·ไม่·ให้·เรื่อง·ดัง·กล่าว·เกิด·ขึ้น· ·Human· ·Rights· ·Watch· ·พยายาม·ผลักดัน·ให้·มี ·ข้อ·ตกลง·ระหว่าง·ประเทศ·เพื่อ·ห้าม·พัฒนา·อาวุธ ·ใน·ลักษณะ·หุ่นยนต์·สังหาร ·แบบ·เดียว·กับ·ข้อ·ตกลง·ห้าม·ใช้·กับระเบิด·และ·ระเบิด·ลูก·ปราย ·แม้·ว่า·กองทัพ·สหรัฐ·และ·อีก·หลาย·ประเทศ·ได้·ยืนยัน·แล้ว·ว่า·ไม่·มี·แผน·จะ·ใช้·เทคโนโลยี·ทางการ·ทหาร·ดัง·กล่าว ·โดย·ไม่·มี·มนุษย์·คอย·ควบคุม·หรือ·ตัดสิน·ใจ

·อย่างไร·ก็·ตาม· ·คุณ· ·Hugo· ·Rosemont ·นัก·วิเคราะห์·อิสระ·ด้าน·ความ·มั่นคง·เห็น·ว่า ·ควร·มี·การ·หารือ·บน·เวที·โลก ·เกี่ยว·กับ·การ·ใช้·เทคโนโลยี·หุ่นยนต์·ใน·ด้าน·การ·ทหาร· ·และ·ใน·ด้าน·อื่นๆ ·เช่น·การ·บริหาร·จัดการ·ภัย·พิบัติ ·และ·การ·บรรเทา·ทุกข์·ด้วย ·คุณ· ·Hugo· ·Rosemont· ·ชี้·ว่า·หุ่นยนต์·จะ·มี·ประโยชน์·มากมาย·ใน·อนาคต ·หาก·ใช้·ใน·ทาง·ที่·ถูกต้อง ·เช่น·นำ·หุ่นยนต์·เข้า·ไป·ช่วย·ใน·การ·ควบคุม·ภัย·พิบัติ·ที่·โรง·ไฟฟ้า·นิวเคลียร์·ฟุ·กุ·ชิ·ม่า·ใน·ญี่ปุ่น·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว ·ซึ่ง·ตน·เชื่อ·ว่า·เป็น·งาน·ที่·เหมาะสม·กับ·หุ่นยนต์·มาก·กว่า·การ·ทำ·สงคราม

28 / 84