For Sale: Dracula's Castle

84 / 84

·หน้า·ร้อน·อย่าง·นี้·หลาย·คน·อาจ·จะ·มอง·หา·สถานที่·ตาก·อากาศ·ใน·ยุโรป·กัน ·และ·ถ้า·หาก·ใคร·เคย·ฝัน·ไป·จน·ถึง·ขั้น·อยาก·เป็น·เจ้าของ·บ้าน·ตาก·อากาศ ·ที่·แวดล้อม·ไป·ด้วย·ภูเขา· ·แมก·ไม้·เขียว·ขจี ·พร้อม·ทั้ง·บรรยากาศ·สงบๆ·ใน·ยุโรป·และ·แล้ว·ก็ ·วัน·นี้·เรา·ขอ·นำ·เสนอ·ปราสาท·เก่า·แก่·ใน·แคว้น·ทราน·ซิล·เวเนีย ·ของ·ประเทศ·โรมาเนีย· ·ที่·สงบ·มาก·ถึง·มาก·ที่สุด ·แต่·ต้อง·บอก·ก่อน·ว่า· ·น่า·จะ·เหมาะ·กับ·คน·ไม่·กลัว·ผี·มาก·กว่า ·ปราสาท·แห่ง·นี้·คือ· ·Bran· ·Castle ·เจ้าของ·ตำนาน·ปราสาท·ค้างคาว·ผี· ·ของ·ท่าน· ·Count· ·Dracula· ·นั่นเอง

·บริษัท·ใน·หน้าที่· ·New· ·York· ·ที่·ชื่อ· ·Herzfeld· &· ·Rubin ·เป็น·ผู้·ดูแล·มรดก·ชิ้น·นี้·ของ·ตระกูล· ·Habsburg ·และ·ล่า·สุด·ได้·ประกาศ·ผ่าน·สื่อ·ว่า ·เจ้าของ·ปราสาท· ·Bran· ·Castle· ·กำลัง·รับ·ข้อ·เสนอ·งามๆ· ·จาก·ผู้·สนใจ ·เพราะ·อสังหาริมทรัพย์·แห่ง·นี้· ·น่า·จะ·ไป·ได้·ดี· ·หาก·ถูก·พัฒนา·ไป·แหล่ง·ท่องเที่ยว ·แม้·ทายาท·ของ·ตระกูล· ·Habsburg· ·ผู้·เป็น·เจ้าของ·ปราสาท·แด·รก·คู·ลา ·จะ·ยัง·ไม่·ปักใจ·ว่า· ·ใน·ที่สุด·แล้ว· ·จะ·ขาย·ปราสาท·แห่ง·นี้·หรือ·ไม่ ·แต่·พี่น้อง· ·3· ·คน·เจ้าของ·กรรมสิทธิ์ ·ต้องการ·ฟัง·ราคา·ของ·ผู้·ยื่น·ข้อ·เสนอ·ก่อน ·พวก·เขา·ต่าง·ก็·อายุ· ·70· ·กว่า·ทั้งนั้น ·และ·เริ่ม·รู้สึก·ว่า·เป็น·ภาระ· ·ที่·ต้อง·ดูแล·ปราสาท·เก่า·แก่·กว่า· ·500· ·ปี·แห่ง·นี้ ·สำหรับ·คน·ที่·ยัง·รู้สึก·หวาดๆ· ·กับ·ตำนาน· ·Count· ·Dracula ·ต้อง·คิด·ว่า· ·Bran· ·Castle· ·แห่ง·นี้· ·ก็·เป็น·เพียง·อสังหาริมทรัพย์·แห่ง·หนึ่ง·เท่านั้น

·ตระกูล· ·Habsburg· ·เจ้าของ·ปัจจุบัน· ·เป็น·ลูกหลาน·ของ·สมเด็จ·พระ·ราชินี·วิคตอเรีย·ของ·อังกฤษ ·ก่อนหน้า·นี้·มี·เจ้าของ·อีก·หลาย·คน ·รวม·ทั้ง·บุคคล·ระดับ·อัศวิน ·แต่·หนึ่ง·ใน·อดีต·เจ้าของ·ก็·คือ· ·Vlad· ·Tepes ·นักรบ·ผู้·กล้า· ·แห่ง·ตระกูล· ·Draculesti ·ซึ่ง·เป็นต้น·กำเนิด·ของ·ชื่อ· ·Dracula· ·นั่นเอง ·หลัง·จาก·ที่·เขา·ถูก·จอง·จำ·ใน·ปราสาท·แห่ง·นี้ ·ราคา·ของ·ปราสาท· ·Bran· ·Castle· ·แห่ง·นี้ ·ถูก·คาด·เดา·กัน·ไป· ·เช่น·เดียว·กับ·ประวัติ·ที่·แท้·จริง ·ของ·ขุนพล· ·Vlad· ·Tepes· ·แห่ง·ตระกูล· ·Draculesti

·แต่·เคย·มี·ข่าว·มา·ว่า ·ปราสาท· ·Bran· ·เคย·ถูก·เสนอ·ขาย·ให้·กับ·รัฐบาล·โรมาเนีย ·ด้วย·มูลค่า· ·85· ·ล้าน·ดอลลาร์ ·น่า·ติดตาม·ต่อ·ไป·ว่า ·ผู้·สนใจ·จะ·ยื่น·ราคา·ซื้อ·ที่·เท่าไร ·มาก·พอ·ที่·จะ·เปลี่ยน· ·Count· ·Dracula ·ให้·เป็น·ท่าน·เคาท์· ·ใน·การ์ตูน·ชื่อ·ดัง·ของ· ·Sesame· ·Street ·ที่·ชอบ·นับ·ทุก·สิ่ง·ทุก·อย่าง ·และ·คง·ไม่·เกี่ยง·ที่·จะ·นับ·สตางค์·แน่นอน

84 / 84