As Myanmar Violence Continues, Warnings of Broader Instability

29 / 84

·โฆษก·ของ·รัฐ·ยะไข่· ·นาย· ·Win· ·Myaing· ·กล่าว·กับ· ·VOA· ·ภาค·ภาษา·พม่า ·ว่า·เวลา·นี้·สถานการณ์·ใน·รัฐ·ยะไข่·อยู่·ใน·การ·ควบคุม·แล้ว ·แต่·อีก·ด้าน·หนึ่ง·องค์กร·ความ·ช่วยเหลือ·ต่างๆ ·ยัง·คง·ได้·รับ·รายงาน·เกี่ยว·กับ·การ·ต่อสู้·ใน·เขต·ชนบท·ห่าง·ไกล·อย่าง·ต่อ·เนื่อง ·ขณะ·ที่·องค์กร·ด้าน·สิทธิ·มนุษย·ชน·ระบุ·ว่า· ·ทางการ·พม่า ·ควร·ยื่น·มือ·เข้า·ช่วย·มาก·กว่า·นี้·เพื่อ·ป้องกัน·ไม่·ให้·เกิด·ความ·รุนแรง ·ระหว่าง·ชาว·พุทธ·กับ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·ใน·รัฐ·ยะไข่

·คุณ· ·Phil· ·Robertson· ·ผู้ช่วย·ผู้อำนวยการ·ฝ่าย·เอเชีย·ของ· ·Human· ·Rights· ·Watch ·ชี้·ว่า·มี·ความ·กังวล·มาก·ขึ้น·ว่า·รัฐบาล·พม่า ·อาจ·ไม่·สามารถ·จัดการ·ปัญหา·นี้·ได้·จริง ·ส่วน·หนึ่ง·เป็น·เพราะ·ไม่·มี·แรง·กระตุ้น·ทาง·การเมือง·ใน·การ·แก้ไข·รากเหง้า·ของ·ปัญหา ·นั่น·คือ·นโยบาย·ที่·เลือก·ปฏิบัติ·ต่อ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ ·ซึ่ง·ทำให้·พวก·เขา·ตก·อยู่·ใน·สถานการณ์·ไร้·ที่·พึ่งพิง ·แม้·ยัง·ไม่·ทราบ·สาเหตุ·ของ·ความ·รุนแรง·ครั้ง·ล่า·สุด·ที่·เกิด·ขึ้น·ใน·รัฐ·ยะไข่ ·แต่·ก็·ทำให้·มี·ชาว·มุสลิม·มาก·กว่า· ·27·,·000· ·คน ·ต้อง·อพยพ·ออก·จาก·ถิ่น·ฐาน ·หมู่บ้าน·มุสลิม·หลาย·แห่ง·ถูก·เผา·ทั้ง·หมู่บ้าน ·รวม·แล้ว·มี·บ้านเรือน·ถูก·เผา·มาก·กว่า· ·4·,·000· ·หลัง ·ชาว·มุสลิม·จำนวน·มาก·หลบ·หนี·ไป·ยัง·ค่าย·อพยพ·ใน·เมือง·ซิตตเว ·ซึ่ง·ก็·แออัด·อยู่·แล้ว

·คุณ· ·Maeve· ·Murphy· ·หัวหน้า·สำนักงาน·ผู้·ลี้ภัย·ของ·สหประชาชาติ ·หรือ· ·UNHCR ·ใน·เมือง·ซิตตเว ·ระบุ·ว่า·ขณะ·นี้·มี·ผู้·ลี้ภัย·อยู่·ที่·ค่าย·อพยพ·ราว· ·75·,·000· ·คน ·จาก·ความ·รุนแรง·ครั้ง·ที่·แล้ว·ใน·รัฐ·ยะไข่·เมื่อ·เดือน·มิถุนายน ·ซึ่ง·เวลา·นี้·ยัง·ไม่·มี·เสบียง·เพียงพอ·สำหรับ·ผู้·ลี้ภัย·ชุด·ใหม่ ·แต่·ก็·พยายาม·เร่ง·ขอ·ความ·ช่วยเหลือ·เพิ่มเติม·ไป·แล้ว ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·บาง·คน·ที่·พอ·พูด·ภาษา·เบงกาลี·ได้ ·พยายาม·หลบ·หนี·เข้า·ไป·ใน·บังคลาเทศ ·แต่·จุด·ผ่าน·แดน·ยัง·คง·ถูก·ปิด·แม้·ว่า·ทาง· ·UNHCR ·ได้·ร้องขอ·กับ·ทาง·รัฐบาล·บังคลาเทศ·ไป·แล้ว ·ซึ่ง·คุณ· ·Phil· ·Robertson ·กล่าว·ว่า·องค์กร·ความ·ร่วมมือ·ของ·อิสลาม·หรือ· ·OIC ·ควร·กดดัน·รัฐบาล·บังคลาเทศ·มาก·ขึ้น·ใน·ประเด็น·นี้

·ผู้ช่วย·ผู้อำนวยการ·ฝ่าย·เอเชีย·ของ· ·Human· ·Rights· ·Watch ·กล่าว·ว่า·สิ่ง·ที่·นายก·รัฐมนตรี·บังคลาเทศ ·Sheikh· ·Hasina· ·กระทำ·ต่อ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·นั้น·เป็น·เรื่อง·น่า·อับอาย ·และ· ·OIC· ·ควร·ตำหนิ·บังคลาเทศ·ที่·ไม่·จัด·หา·การ·ปกป้อง·ขั้น·พื้นฐาน ·ให้·กับ·ชาว·มุสลิม·โร·ฮิง·จะ·ที่·หลบ·หนี·ความ·รุนแรง·เหล่า·นั้น ·ทาง·ด้าน·เลขาธิการ·อาเซียน· ·ดอกเตอร์· ·สุรินทร์· ·พิศ·สุวรรณ ·กล่าว·ปราศรัย·ที่·กรุง·กัวลาลัมเปอร์ ·แสดง·ความ·กังวล·ต่อ·ความ·วุ่นวาย·ใน·รัฐ·ยะไข่ ·ซึ่ง·หาก·ไม่·ได้·รับ·การ·แก้ไข ·ก็·อาจ·ขยาย·วง·กว้าง·ออก·ไป·นอก·ประเทศ·พม่า·ได้ ·ดอกเตอร์· ·สุรินทร์·เน้น·ย้ำ·ว่า·อาเซียน·และ·สมาคม·นานา·ชาติ ·ควร·ช่วย·กัน·สนับสนุน·ให้·เกิด·ความ·ปรองดอง·ทาง·การเมือง·ใน·พม่า·โดย·เร็ว

29 / 84