Tourism Thrives on India's Largest Slum

47 / 84

·ชาว·สลัม·อินเดีย·หลาย·ล้าน·คน·แออัด·ยัดเยียด·อยู่·ใน·พื้นที่·ขนาด·ไม่·เกิน· ·3· ·ตาราง·กิโลเมตร· ·ภายใน·สลัม·ธารา·วี ·ซึ่ง·ถือ·เป็น·สลัม·ที่·แออัด·ที่สุด·แห่ง·หนึ่ง·ของ·โลก ·คุณ· ·Niyamath· ·Khan· ·วัย· ·70· ·ปี·ทบทวน·ความ·ทรง·จำ·ว่า ·ครั้ง·หนึ่ง·สลัม·ธารา·วี·แห่ง·นี้·เป็น·เพียง·หมู่บ้าน·ชาว·ประมง·เล็กๆ·เท่านั้น ·คุณ· ·Niyamath· ·Khan· ·กล่าว·ว่า·เมื่อ· ·50· ·ปี·ก่อน·แถว·นี้·ยัง·เป็น·พื้นที่·ว่างเปล่า ·แต่·เวลา·นี้·ผู้คน·ย้าย·มา·อาศัย·อยู่·เต็ม·ไป·หมด ·บริษัท· ·Reality· ·Tours· ·and· ·Travel ·เกิด·แนวคิด·นำ·ผู้คน·จาก·ภายนอก ·ซึ่ง·อาจ·เป็น·ชาว·อินเดีย·เอง·หรือ·นักท่องเที่ยว·ต่าง·ชาติ ·เดิน·ชม·สลัม·ธารา·วี ·เพื่อ·สัมผัส·วิถี·ชีวิต·ของ·ผู้คน·ใน·สลัม·แออัด·แห่ง·นี้ ·คุณ· ·Stephanie· ·Hays ·ประธาน·เจ้าหน้าที่·บริหาร·ของ·บริษัท·นำ·เที่ยว·แห่ง·นี้·บอก·ว่า ·นักท่องเที่ยว·ต่าง·แปลก·ใจ·กับ·สภาพ·ความ·เป็นอยู่·ภายใน·สลัม

·คุณ· ·Stephanie· ·Hays· ·บอก·ว่า·ผู้·เยี่ยม·ชม·ต่าง·ตะลึง·กับ·สิ่ง·ที่·เห็น ·เพราะ·ภายใน·สลัม·แห่ง·นี้·มี·ทั้ง·โรงพยาบาล ·โรงเรียน· ·ร้าน·ค้า ·แม้·กระทั่ง·โรงงาน·ขนาด·เล็ก·ซึ่ง·ผลิต·สินค้า·ต่างๆ ·นอกจาก·นี้·ยัง·มี·ถนน·ใหญ่·ตัด·ผ่าน·กลาง·สลัม ·และ·เนื่อง·จาก·สลัม·ธารา·วี·มี·โครงสร้าง·สาธารณูปโภค·ที่·จำเป็น·แทบ·ทุก·อย่าง ·ทำให้·สลัม·แห่ง·นี้·กลาย·เป็น·เมือง·ย่อมๆ ·ภายใน·มหา·นคร·มุมไบ·ซึ่ง·เป็น·ศูนย์กลาง·การเงิน·ของ·อินเดีย ·มี·โรงงาน·ขนาด· ·1· ·ห้อง·อยู่·มาก·กว่า· ·10·,·000· ·แห่ง ·ผลิต·สินค้า·ตั้งแต่·ของ·ที่·ระลึก·ชิ้น·เล็กๆ·ไป·จน·ถึง·พลาสติก·รีไซเคิล

·นัก·วิเคราะห์·เชื่อ·ว่า·ผล·ผลิต·ทาง·อุตสาหกรรม·ที่·ออก·มา·จาก·สลัม·แห่ง·นี้ ·มี·มูลค่า·สูง·กว่า· ·650· ·ล้าน·ดอล·ล่าร์·ต่อ·ปี ·ซึ่ง·มี·ทั้ง·สินค้า·ที่·ขาย·ใน·ประเทศ ·และ·ส่ง·ออก·ไป·ต่าง·ประเทศ ·ผู้·บริหาร·บริษัท· ·Reality· ·Tours· ·and· ·Travel· ·บอก·ว่า ·โรงงาน·อุตสาหกรรม·ขนาด·ย่อม·เหล่า·นี้ ·ทำให้·สลัม·ธารา·วี· ·แตก·ต่าง·จาก·สลัม·อื่นๆ·ใน·โลก ·และ·ทำให้·มี·ผู้·ต้องการ·เยี่ยม·ชม·ภายใน·สลัม·แห่ง·นี้·อย่าง·ไม่·ขาด·สาย ·เฉพาะ·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว·นั้น·มี·นักท่องเที่ยว·ทั้ง·ชาว·ต่าง·ชาติ·และ·ชาว·อินเดีย·จ่าย·เงิน·เพื่อ·เข้า·ชม·สลัม·ธารา·วี·ราว· ·10·,·000· ·คน

·คุณ· ·Kiran· ·Jadhav ·หนึ่ง·ใน·นักท่องเที่ยว·ชาว·เมือง·มุมไบ·บอก·ว่า·เมื่อ·ก่อน ·ตน·คิด·ว่า·สลัม·ธารา·วี·คือ·ชุมชน·ยากจน·ที่ ·ชาว·บ้าน·ไม่·สามารถ·ไป·อาศัย·อยู่·ที่·อื่น·ได้ ·แต่·ไม่·เคย·รู้·เลย·ว่า·ภายใน·สลัม·แห่ง·นี้ ·จะ·มี·การ·ผลิต·ทาง·อุตสาหกรรม·มากมาย·เช่น·นี้ ·ถือ·เป็น·ส่วน·สำคัญ·ของ·เศรษฐกิจ·ของ·นคร·มุมไบ·และ·ของ·อินเดีย ·ซึ่ง·นั่น·ยิ่ง·ทำให้·ตน·แปลก·ใจ

·ทาง·บริษัท· ·Reality· ·Tours· ·and· ·Travel· ·บอก·ว่า ·กำไร·ของ·บริษัท· ·8·0%· ·จะ·กลับ·คืน·สู่·สลัม·ธารา·วี ·เพื่อ·นำ·ไป·ใช้·ส่งเสริม·การ·ศึกษา·เรียนรู้·ของ·เด็กๆ·ใน·สลัม ·และ·เพื่อ·รองรับ·โครงการ·พัฒนา·สลัม·ธารา·วี ·ให้·เป็น·พื้นที่·ชุมชน·เมือง·ที่·ทันสมัย·ยิ่ง·ขึ้น ·ใน·ช่วง·ไม่·กี่·ปี·จาก·นี้ ·แต่·ถึง·แม้·จะ·มี·อาคาร·ร้าน·ค้า·รูปแบบ·ใหม่·เกิด·ขึ้น ·แต่·ก็·เชื่อ·ว่า·วิถี·ชีวิต·ของ·ผู้คน·และ·วงจร·การ·ผลิต·ภาค·อุตสาหกรรม·ขนาด·ย่อม ·ภายใน·สลัม·แออัด·แห่ง·นี้·จะ·ไม่·เปลี่ยนแปลง·ไป

47 / 84