Teachers and Students Combat Homophobia at School

13 / 84

·โครงการ·ฝึกสอน·ครู·ให้·เข้าใจ·ถึง·การ·จัดการ ·กับ·ปัญหา·การ·รังเกียจ·ทาง·เพศ·ต่อ·คน·รัก·เพศ·เดียวกัน ·เริ่มต้น·ด้วย·การ·แสดง·บน·เวที ·นัก·แสดง·ระดับ·มัธยม·ปลาย·แสดง·เป็น·นักเรียน·มัธยม·ปลาย ·เดิน·เข้า·ไป·ใน·ห้อง·เรียน·วิชา·ภาษา·อังกฤษ ·นักเรียน·สาม·คน·กำลัง·คุย·กัน·เรื่อง·นักเรียน·คน·หนึ่ง ·ซึ่ง·ถูก·ทุบ·ตี·ใน·โรงเรียน·เมื่อ·วัน·ก่อน

·นักเรียน·คน·แรก·ตั้งแง่·ว่า·นักเรียน·ชาย·ที่·ถูก·รุม·ทำร้าย·เป็น·เกย์ ·และ·สมควร·ถูก·ทำร้าย ·ส่วน·คน·ที่·สอง·บอก·ว่า·นักเรียน·คน·นั้น·ไม่·ใช่·เกย์ ·ส่วน·คน·ที่·สาม·เห็น·ว่า·เหตุการณ์·นี้·ไม่·ใช่·เรื่อง·ตลก ·เพราะ·ว่า·เป็น·ความ·รุนแรง·ที่·อาจ·จะ·ทำให้·เสีย·ชีวิต·ได้ ·นักเรียน·ทั้ง·สาม·คน·เถียง·กัน·ดัง·ขึ้น·เรื่อยๆ ·คน·แรก·แหย่·คน·โน้น·คน·นี้·ว่า·เป็น·เกย์ ·และ·ควร·จะ·ไป·นั่ง·ใน·กลุ่ม·เดียวกัน ·เกิด·การ·ทะเลาะ·ด่าทอ·กัน·เสียง·ดัง ·จน·กระทั่ง· ·Mr·.· ·McGregor· ·คุณ·ครู·ตะโกน·ห้าม·ให้·หยุด

·การ·แสดง·บน·เวที·เพื่อ·ฝึก·อบรม·ครู ·ให้·รับมือ·กับ·ปัญหา·แบบ·นี้·ใน·โรงเรียน ·จัด·ทำ·โดย·กลุ่ม·เอกชน·ที่·ไม่·หวัง·ผล·กำไร ·ที่·เรียก·ว่า· ·Encompass ·ซึ่ง·มุ่ง·แก้·ปัญหา·หลายๆ·ด้าน ·ใน·โรงเรียน·ทั่ว·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·นัก·แสดง·เป็น·นักเรียน·จาก·โรงเรียน·มัธยม· ·LA· ·County· ·High· ·School· ·For· ·Arts ·ส่วน·ผู้·ที่·ชม·การ·แสดง·ก็·ได้แก่· ·เจ้าหน้าที่·บริหาร·ของ·โรงเรียน ·ครู·แนะแนว·และ·คุณ·ครู·ผู้·สอน·หนังสือ

·คุณ· ·Skyler· ·Jackson· ·ผู้·อำนวย·การ·ของ·โครงการ·ฝึก·อบรม·ครู·นี้ ·ตั้ง·คำ·ถาม·แก่·ผู้·นั่ง·ชม·การ·แสดง ·ว่า·ครู·ประจำ·ชั้น·ใน·เรื่อง·รับมือ·กับ·ประเด็น·เรื่อง·เกย์·หรือ·เลสเบี้ยน·ที่·ผุด·ขึ้น·ใน·ห้อง·เรียน·ได้·อย่างไร ·ครู·คน·แรก·ตอบ·ว่า· ·ควร·จะ·จัดการ·กับ·ความ·ก้าวร้าว ·และ·ความ·เกลียด·ชัง·ของ·นักเรียน·คน·นั้น·เสีย·ก่อน ·แล้ว·ไป·ดู·ที่·สาเหตุ·ว่า·ทำไม ·ส่วน·ครู·ผู้หญิง·ตอบ·ว่า· ·เธอ·เห็น·ว่า·ครู·ควร·จัดการ·กับ·การ·ทะเลาะ·เสีย·ก่อน ·เพราะ·ว่า·เป็น·พฤติกรรม·ที่·ไม่·เหมาะสม ·มี·การ·จด·ข้อ·เสนอ·ของ·ครู·ลง·บน·กระดาน ·แล้ว·นัก·แสดง·บน·เวที·เริ่ม·แสดง·ฉาก·เดิม·อีก·ครั้ง ·แต่·คราว·นี้·ครู·ประจำ·ชั้น·จัดการ·กับ·ปัญหา·ที่·เกิด·ขึ้น ·ตาม·แนว·ข้อ·เสนอ·ของ·คุณ·ครู·ที่·ชม·การ·แสดง

·คราว·นี้· ·Mr·.· ·McGregor· ·ครู·ประจำ·ชั้น·คน·เดิม ·สามารถ·ควบคุม·สถานการณ์·ได้·ดี·ขึ้น ·และ·ได้·บอก·ให้·นักเรียน·เลิก·แสดง·ความคิด·เห็น·ต่อ·เหตุการณ์·ที่·เกิด·ขึ้น·เมื่อ·วัน·ก่อน ·เพราะ·ว่า·เป็น·เรื่อง·ที่·ละเอียดอ่อน ·คุณ· ·Kevin· ·Blake· ·ผู้·อำนวย·การ·ฝ่าย·ศิลป์·ที่·ร่วม·เขียน·บท·ละคร·เวที ·และ·ได้·แสดง·เป็น·ครู·ประจำ·ชั้น·คือ· ·Mr·.· ·McGregor· ·กล่าว·ว่า ·ปัญหา·การ·ทำร้าย·ทั้ง·ทาง·ร่างกาย·และ·ทาง·วาจา ·สร้าง·บรรยากาศ·ที่·เลว·ร้าย·แก่·นักเรียน·ทุก·คน·ใน·ห้อง·เรียน

·เขา·กล่าว·ว่า·เมื่อ·นักเรียน·ได้·รับ·แรง·กดดัน ·ถูก·รังแก· ·ถูก·ล้อเลียน· ·หรือ·ว่า·ถูก·ทำร้าย ·นักเรียน·ก็·จะ·ไม่·สามารถ·ตั้งใจ·เรียน·หนังสือ·ได้ ·มี·ผล·ให้·ไม่·ประสบ·ความ·สำเร็จ·ใน·การ·เรียน·อย่าง·ที่·ควร·จะ·เป็น ·คุณ· ·Skyler· ·Jackson· ·ผู้·อำนวย·การ·ของ·โครงการ·ฝึก·อบรม·บอก·ว่า ·ครู·ใน·โรงเรียน·ทั่ว·รัฐ·แคลิฟอร์เนีย ·จะ·ต้อง·จัดการ·กับ·ปัญหา·นี้·ตาม·ข้อ·บังคับ·ของ·กฎหมาย·แห่ง·รัฐ ·ที่·ปกป้อง·สิทธิ์·ของ·นักเรียน·กลุ่ม·รัก·เพศ·เดียวกัน ·และ·คน·กลุ่ม·ไบเซ็กชวล·จาก·การ·ถูก·ล้อเลียน·และ·ถูก·รังแก·ใน·โรงเรียน ·ทาง·รัฐ·ได้·แก้ไข·กฎหมาย·ใน·ส่วน·นี้·เมื่อ·สิบ·สอง·ปี·ที่·แล้ว

·มี·การ·บังคับ·ใช้·กฎหมาย·คล้ายๆ·กัน·นี้·ใน·อีก·สิบ·สอง·รัฐ·ทั่ว·สหรัฐ·อเมริกา ·ส่วน·ร่าง·กฎหมาย·ของ·รัฐบาล·กลาง·ที่·กำหนด·ให้·โรงเรียน·ทุก·โรง·ทั่ว·ประเทศ ·ปกป้อง·สิทธิ์·นี้· ·กำลัง·ได้·รับ·แรง·หนุน·ทาง·บวก·จาก·วุฒิสภา·เพิ่ม·มาก·ขึ้น ·โครงการ·ฝึก·อบรม·ครู·ของ·หน่วย·งาน· ·Encompass ·ด้วย·การ·แสดง·บน·เวที·เลียน·แบบ·สถานการณ์·จริง ·ช่วย·ให้·ครู·ใน·โรงเรียน·เล็ง·เห็น·ความ·สำคัญ·ของ·การ·รับมือ·กับ·สถานการณ์·ให้·ตรง·จุด ·เมื่อ·ครู·ทำ·หน้าที่·ได้·ดี·ขึ้น ·นักเรียน·ทุก·คน·จะ·รู้สึก·ปลอดภัย·มาก·ขึ้น·ภายใน·รั้ว·โรงเรียน ·และ·สามารถ·เรียน·หนังสือ·ได้·อย่าง·เต็ม·ที่

13 / 84