Protests Prompt Renaming of 'Hitler' Clothing Store in India

12 / 84

·ชาย·อินเดีย·สอง·นาย·เปิด·ร้าน·ขาย·เสื้อ·ผ้า·ผู้ชาย·ยี่ห้อ·ฝรั่ง·ใน·เขต·ผู้·มี·อัน·จะ·กิน ·ใน·เมือง·อา·เหม็ด·ดา·บัด· รั·ฐก·ุจ·ราต· ·เมื่อ·ช่วง·ต้น·เดือน·สิงหาคม ·พวก·เขา·ไม่·รู้·ว่า·ชื่อ·ร้าน·ที่·เลือก·จะ·กลาย·เป็น·สาเหตุ·ของ·การ·ประท้วง·รุนแรง ·ป้าย·ร้าน·เขียน·ชื่อ· ·Hitler· ·เป็น·ภาษา·อังกฤษ ·พร้อม·กับ·เครื่องหมาย·สวัส·ดิกะ ·ซึ่ง·ฮิตเลอร์·ใช้·เป็น·เครื่องหมาย·ของ·นาซี ·เครื่องหมาย·สวัส·ดิกะ·นี้·เป็น·เครื่องหมาย·โบราณ·มี·ความหมาย·ที่·ดี ·และ·หมาย·ถึง·โชค·ลาภ·ใน·ภาษา·ฮินดู·ด้วย

·นาย·รา·เจช· ชาช์· ·เจ้าของ·ร้าน·คน·แรก·บอก·ว่า ·เขา·และ·เพื่อน·ตั้ง·ชื่อ·ร้าน·ว่า·ฮิต·เล่อร์ ·เพราะ·ว่า·ต้องการ·ให้·เกียรติ·แก่·คุณ·ปู่·ของ·เพื่อน·ที่·ร่วม·ลงทุน·ด้วย·กัน ·เพราะ·ว่า·คุณ·ปู่·เป็น·คน·เคร่งครัด·มาก·จน·ได้·ชื่อเล่น·ว่า· “·ฮิต·เลอร์” ·พวก·เขา·ไม่·รู้·เลย·ว่า·ฮิตเลอร์ ·เป็น·ผู้·ที่·อยู่·เบื้องหลัง·การ·สังหาร·คน·หลาย·ล้าน·คน·ใน·ช่วง·สงคราม·โลก·ครั้ง·ที่·สอง ·นาย· ·รา·เจช· ชาช์· ·บอก·ว่า·ตอน·แรก·พวก·เขา·ไม่·รู้จัก·ว่า·ฮิตเลอร์·เป็น·ใคร ·ไม่·รู้·ว่า·ฮิตเลอร์·สังหาร·คน·อื่น ·ตน·เพียง·ต้องการ·หา·ชื่อ·ที่·ฟัง·แล้ว·ติด·หู ·เป็น·การ·รำลึก·ถึง·คุณ·ปู่·ของ·เพื่อน ·ไม่·ได้·ตั้งใจ·ให้·หมาย·ถึง·ฮิตเลอร์·ของ·นาซี·ได้·อย่าง·ตาย ·เจ้าของ·ร้าน·บอก·ว่า·ชื่อ·ร้าน·ช่วย·ดึง·คน·เข้า·ร้าน·จำนวน·มาก ·และ·ธุรกิจ·กำลัง·ไป·ได้·สวย

·ไม่·เฉพาะ·ชื่อ·ฮิตเลอร์·จะ·ดึง·ลูกค้า·เข้า·ร้าน·เท่านั้น ·แต่ว่า·ยัง·เป็น·สาเหตุ·ให้·มี·คน·ประท้วง·ด้วย ·ชุมชน·ชาว·ยิว·ขนาด·เล็ก·ใน·เมือง·อา·เหม็ด·ดา·บัด ·ไม่·พอใจ·กับ·ชื่อ·ของ·ร้าน ·และ·ได้·เรียกร้อง·ให้·เจ้าของ·ร้าน·เปลี่ยน·ชื่อ·เสีย·ใหม่ ·นอกจาก·นี้·ยัง·มี·อีก·หลาย·หน่วย·งาน·ที่·ร่วม·การ·ประท้วง ·รวม·ทั้ง·กลุ่ม· ·Anti·-·Defamation· ·League ·ซึ่ง·ตั้ง·อยู่·ใน·มหา·นคร·นิวยอร์ค ·และ·ทำงาน·เพื่อ·ต่อต้าน·การ·รังเกียจ·ชาว·ยิว

·เจ้าของ·ร้าน·ชาว·อินเดีย·ทั้ง·สอง·นาย·ปฏิเสธ·ไม่·ยอม·ทำ·ตาม·ข้อ·เรียกร้อง·อยู่·พัก·หนึ่ง ·แต่ว่า·แรง·กดดัน·ให้·เปลี่ยน·ชื่อ·ร้าน·เริ่ม·มาก·ขึ้น·เรื่อยๆ ·ทั้ง·กงสุล·อิสราเอล·ประจำ·มุมไบ·ได้·เอ่ย·ปาก·เรื่อง·นี้ ·ต่อ·รัฐบาล·ท้องถิ่น·แห่ง·รัฐ·กุจ·ราต·ตอน·เดินทาง·ไป·เยี่ยม ·เจ้าหน้าที่·ทางการ·ท้องถิ่น·จึง·ได้·ออก·คำ·เตือน·ถึง·เจ้าของ·ร้าน·ว่า ·หาก·ไม่·ยอม·เปลี่ยน·ชื่อ·ร้าน· ·จะ·ยกเลิก·ใบอนุญาต·ทำ·ธุรกิจ ·แรง·กดดัน·ท่วมท้น ·ทำให้·เจ้าของ·ร้าน·ตกลง·ปลงใจ·ที่·จะ·เปลี่ยน·ชื่อ·ร้าน ·แต่ว่า·คุณ· ·รา·เจช· ชาช์· ·บอก·ว่า·ลูกค้า·ของ·ร้าน·ไม่·เคย·บ่น ·ว่า·ไม่·เห็นด้วย·กับ·ชื่อ·ร้าน ·เขา·บอก·ว่า·ลูกค้า·ของ·ร้าน·ชอบ·ชื่อ·นี้ ·ลูกค้า·คน·แรก·ที่·เข้า·ร้าน·บอก·ว่าที่·เดิน·ไป·ซื้อ·ของ·ใน·ร้าน·เพราะ·ว่า·ชอบ·ชื่อ·ของ·ร้าน ·เจ้าของ·ร้าน·บอก·ว่า·ไม่·มี·ลูกค้า·คน·ไหน·ที่·บอก·ให้·เขา·เปลี่ยน·ชื่อ·ร้าน ·เพราะ·ว่า·ทุก·คน·ชอบ·ชื่อ·ร้าน·ฮิตเลอร์

·ทาง·ด้าน·คุณ· ·เอส·เธอร์ ·เดวิด· ·ซึ่ง·เป็น·นัก·เขียน·ชาว·อินเดีย· ·เชื้อสาย·ยิว·ที่·อาศัย·อยู่·ใน·เมือง·อา·เหม็ด·ดา·บัด ·เธอ·เป็น·หนึ่ง·ใน·บรรดา·ชาว·ยิว·คน·แรกๆ ·ที่·พยายาม·จูง·ใจ·ให้·เจ้าของ·ร้าน·เสื้อ·ผ้า·ฮิตเลอร์·เปลี่ยน·ชื่อ·ร้าน ·คุณ·เดวิด· ·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·คน·เรา·หลง·ลืม·ง่าย ·เกิด·อาการ·ความ·จำ·สั้น ·เพราะ·ว่า·ไม่·ให้·ความ·สำคัญ·แก่·ประวัติศาสตร์ ·แต่ว่า·ให้·ความ·สำคัญ·กับ·การ·ค้า·และ·การ·ขาย·มาก·เกิน·ไป ·เธอ·บอก·ว่า·หาก·เรา·ลืม·ประวัติศาสตร์ ·เรื่อง·เลว·ร้าย·ที่·เคย·เกิด·ขึ้น·แล้ว·ก็·จะ·เกิด·ซ้ำ·รอย·อีก

·ความ·อื้อฉาว·แนว·นี้·เคย·เกิด·ขึ้น·มา·แล้ว·เมื่อ·หก·ปี·ก่อน·ใน·อินเดีย ·เจ้าของ·ร้าน·กาแฟ·ใน·เมือง·มุมไบ ·ถูก·กดดัน·ให้·เปลี่ยน·ชื่อ·ร้าน ·จาก·ร้าน· ·Hitle·r’·s· ·Cross ·เมื่อ·ปี·ที่·แล้ว·ละคร·ทีวี·อินเดีย·เรื่อง· ·Hitle·r’·s· ·Sister· ·ก็·ต้อง·เปลี่ยน·ชื่อ·ใหม่ ·เมื่อ·นำ·ออก·อากาศ·ใน·สหรัฐ·อเมริกา ·หลัง·จาก·เกิด·การ·ประท้วง·จาก·กลุ่ม·เคลื่อนไหว· ·ต่อต้าน·การ·เหยียด·ชาว·ยิว ·นำ·โดย·กลุ่ม· ·Anti·-·Defamation· ·League ·ละคร·เรื่อง·นี้·เสนอ·เรื่องราว·ของ·หญิง·สาว·ที่·มี·ระเบียบ·วินัย·สูง ·แต่ว่า·ละคร·นี้·ยัง·ใช้·ชื่อ·เดิม ·เมื่อ·ออก·อากาศ·ใน·อินเดีย

·ทาง·ด้าน·นาย· ชาช์· ·เจ้าของ·ร้าน·ขาย·เสื้อ·ผ้า·ฮิล·เล่อร์สโตร์ ·ได้·กล่าว·ปิด·ท้าย·รายงาน·ของ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ที่·กรุง·นิวเดลี·ว่า ·เขา·กำลัง·หา·ชื่อ·ใหม่·ให้·แก่·ร้าน ·เขา·อยาก·จะ·ตั้ง·ชื่อ·ร้าน·ตาม·คน·ดังๆ·ใน·ประวัติศาสตร์ ·ที่·ได้·รับ·การ·ยกย่อง·และ·จดจำ·ใน·ด้าน·ดี· ·เท่านั้น ·เขา·บอก·ว่า·จะ·ต้อง·คิด·กัน·อีก·หลาย·ร้อย·ตลบ·ก่อน·จะ·ตัดสิน·ใจ ·เขา·คิด·ว่า·ชื่อ· “น·โป·เลีย·น”· ·ก็·ฟัง·ดู·เข้าที ·แต่·เขา·ยัง·ไม่·แน่ใจ·ว่า·ชื่อ·นี้ ·จะ·ก่อ·ให้·เกิด·ความ·อื้อฉาว·หรือ·ไม่

12 / 84