Psychiatrist Combines Western Practices with Eastern Spirituality

14 / 84

·เสียง·เทป·บท·สวด·ของ·พระ·ทิเบต·ที่·เปิด·ให้·คนไข้·ฟัง ·ขณะ·ที่นั่ง·รอ·พบ·จิตแพทย์·ใน·แมนฮัตตั้น ·ฟัง·แล้ว·เหมือน·ไม่·ได้·อยู่·ที่·นิวยอร์ก ·แต่·ว่าที่·นี่·เป็น·สำนักงาน·ใหญ่·ของ·สถาบัน·นา·ลัน·ดา ·เพื่อ·ศาสตร์·ของ·การ·ทำ·สมาธิ ·จิตแพทย์· ·โจเซฟ· โล·อิซ·โซ· ·ผู้·อำนวย·การ·ของ·สถาบัน·และ·ผู้·ก่อตั้ง ·เรียน·จบ·ปริญญา·เอก·ทาง·ด้าน·พุทธ·ศาสนา ·หนังสือ·เล่ม·ใหม่·ที่·เขา·เขียน·ชื่อ· ·Sustainable· ·Happiness ·หรือ·ว่า·ความ·สุข·ที่·ยั่งยืน ·ได้·เสนอ·ข้อมูล·ความ·รู้ ·ที่·เขา·ใช้·เวลา·หลาย·สิบ·ปี·ใน·การ·วิจัย·และ·บำบัด·คนไข้ ·ด้วย·การ·ผสมผสาน·ความ·รู้·ด้าน·จิตวิทยา·ดั้งเดิม ·ประสาท·วิทยา·สมัย·ใหม่· ·กับ·พุทธ·ศาสนา

·จิตแพทย์·โล·อิซ·โซ· ·กล่าว·ว่า ·มนุษย์·เรา·ถูก·สร้าง·ให้·ปรับ·ตัว·เข้า·กับ·ชีวิต·ใน·ธรรมชาติ ·แต่ว่า·อารยธรรม·ที่·เรา·สร้าง·กัน·ขึ้น·มา ·กลาย·เป็น·กรอบ·กำหนด·ให้·ชีวิต·ของ·มนุษย์·ไม่·เป็น·ไป·ตาม·ธรรมชาติ ·เขา·เชื่อ·ว่า·นี่·เป็น·สาเหตุ·ให้·คน·ส่วน·ใหญ่·เกิด·ความ·เครียด ·เขา·ยก·ตัวอย่าง·กรณี·ความ·เครียด·ที่·เกิด·จาก·การ·ทำงาน ·หาก·เจ้านาย·สั่ง·ให้·ส่ง·งาน·ตาม·กำหนด·เวลา ·แต่·คุณ·เกิด·กังวล·ว่า·อาจ·จะ·ทำงาน·ไม่·เสร็จ·ตาม·กำหนด ·จึง·เกิด·อาการ· ·เครียด·ขึ้น·มา· ·มี·อาการ·หายใจ·ลำบาก ·เหงื่อ·ออก·ที่·มือ· ·เกิด·ความ·เหนื่อย·ล้า

·ความ·เครียด·ที่·เกิด·ขึ้น· ·ใน·ระยะ·ยาว ·นำ·ไป·สู่·อาการ·ซึมเศร้า· ·อาการ·เครียด·เรื้อรัง ·ความ·ดัน·โลหิต·สูง·และ·โรค·หัวใจ ·จิตแพทย์·โล·อิซ·โซ· ·กล่าว·ว่า ·นี่·ทำให้·เขา·ผสมผสาน·การ·นั่ง·สมาธิ ·และ·แนวทาง·การ·ปฏิบัติ·ใน·ศาสนา·พุทธ ·เข้า·กับ·การ·บำบัด·รักษา·ผู้ป่วย ·การ·จดจ่อ·ที่·ลมหายใจ·เข้า·ออก ·และ·การ·เรียนรู้·ที่·จะ·ควบคุม·ความคิด ·ความ·รู้สึก· ·และ·ความ·อยาก· ·ที่·เกิด·ขึ้น·ตลอด·เวลา ·จะ·ช่วย·ลด·ความ·เครียด·ลง·ได้ ·และ·ยัง·เป็น·เทคนิค·ที่·ช่วย·ฝึก·สมอง·เสีย·ใหม่·ด้วย

·จิตแพทย์·โล·อิซ·โซ· ·กล่าว·ว่า·หาก·คน·เรา·มี·สติ ·จะ·สามารถ·เข้าใจ·หลายๆ·สิ่ง·หลายๆ·อย่าง·ได้·อย่าง·ชัดเจน·มาก·ขึ้น ·ช่วย·ให้·ตนเอง·กำจัด·ความ·เข้าใจ·ผิด ·และ·ควบคุม·ไม่·ให้·แสดง·ปฏิกริยา·ตอบ·สนอง·ที่·เกิน·เหตุ ·ต่อ·เหตุการณ์·ต่างๆ ·และ·เลือก·ที่·จะ·มอง·ข้าม·สิ่ง·ที่·รบกวน·จิตใจ·เหล่า·นั้น ·มอง·หา·ทางออก·อย่าง·อื่น·แทน ·และ·พยายาม·มอง·ให้·ทะลุ·ปรุโปร่ง·ว่า·กำลัง·เกิด·อะไร·ขึ้น·กับ·ตัวเอง ·ผู้เชี่ยวชาญ·ด้าน·จิตวิทยา·คน·นี้·กล่าว·ว่า ·การ·นั่ง·สมาธิ·เป็น·เทคนิค·ที่·ช่วย·ให้·เกิด·ความ·แข็งแกร่ง·ทาง·จิต ·และ·สมอง·เพื่อ·ช่วย·ให้·คน·เรา·มี·ความ·สุข ·และ·ปลอด·จาก·ความ·เครียด

·แนวทาง·บำบัด·ทาง·จิต·แบบ·ผสมผสาน·นี้ ·ช่วย·ผู้ป่วย·หลาย·คน·ของ·จิตแพทย์·โล·อิซ·โซ ·มี·อาการ·ดี·ขึ้น· ·รวม·ทั้ง·ชาย·คน·นี้ ·ผู้ป่วย·ชาย·คน·นี้·กล่าว·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·เขา·มี·ปัญหา·โรค·ซึมเศร้า ·การ·บำบัด·กับ·จิตแพทย์·โล·อิซ·โซ ·ช่วย·ให้·เขา·สามารถ·ปรับ·ตัว ·และ·เข้า·กับ·คน·อื่น·รอบ·ข้าง·ได้·ดี·ขึ้น

·การ·ฝึก·จิต·ให้·มี·สติ ·ก็·ยัง·เป็น·วิธี·ที่·ได้·ผล·ดี·ใน·การ·รักษา·โรค·อื่นๆ·ด้วย ·ยก·ตัวอย่าง· ·ใน·กลุ่ม·ผู้ป่วย·มะเร็ง·เต้า·นม ·ที่·โรค·เข้า·สู่·ภาวะ·สงบ ·จิตแพทย์·โล·อิซ·โซ· ·ได้·ทำ·โครงการ·ทดลอง·ฝึก·ทำ·สมาธิ ·และ·การ·พูด·คุย·แบบ·กลุ่ม ·นาน·ยี่·สิบ·สัปดาห์·แก่·ผู้ป่วย·หญิง·จำนวน·หก·สิบ·คน

·ภายหลัง·การ·ฝึก ·ผู้·เข้า·ร่วม·โครงการ·เกือบ·ทุก·คน·บอก·ว่า ·รู้สึก·กังวล·น้อย·ลง ·และ·มี·ความ·หวัง·ใน·ชีวิต·มาก·ขึ้น ·และ·นั่น·ก็·เป็น·เป้าหมาย·ของ·การ·สร้าง·ความ·สุข·ที่·ยั่งยืน ·ตาม·แนวคิด·ของ·จิตแพทย์·โจเซฟ· โล·อิซ·โซ่ ·ที่·ผสมผสาน·จิตวิทยา·แบบ·โลก·ตะวัน·ตก ·กับ·การ·ปฏิบัติ·ทาง·จิต·วิญญาณ·จาก·โลก·ตะวัน·ออก

14 / 84