Harvesting Rainwater to Prepare for Drought Conditions

11 / 84

·ที่·บ้าน·กลาง·ทุ่ง·เลี้ยง·สัตว์·ของ·ครอบครัว·ไวท์·พลัม ·ทาง·เหนือ·ของ·ชุมชน· ·Pine· ·Ridge· ·Reservation ·อากาศ·ใน·ช่วง·บ่าย·วัน·อาทิตย์·กำลัง·สบายๆ ·ฝูง·ม้า·กำลัง·เดิน·แทะ·หญ้า·บน·เนิน·ทุ่ง·หญ้า·กว้าง ·สุนัข·สอง·ตัว·วิ่ง·อยู่·รอบๆ·บ้าน·เพื่อ·ตาม·กลิ่น·อาหาร ·หนุ่ม·สาว·ชาว·ลา·โก·ต้า·หลาย·คน·กำลัง·ขะมักเขม้น ·ช่วย·คุณ·แจ็ค·กับ·คุณ·จอน· โ·รส· ·ติดตั้ง·ราง·น้ำ·ฝน ·บน·หลังคา·บ้าน·ของ·ครอบครัว·ไวท์·พลัม ·คุณ·จอน· โ·รส·เป็น·ผู้·ก่อตั้ง· ·Waves· ·for· ·Water ·เขา·บอก·ว่า· ·Waves· ·for· ·Water· ·เป็น·หน่วย·งาน·ไม่·หวัง·ผล·กำไร ·ที่·มุ่ง·จัด·หา·น้ำ·ดื่ม·สะอาด·ให้·แก่·ชุมชน·ทั่ว·โลก·ซึ่ง·ขาดแคลน·น้ำ ·หน่วย·งาน·นี้·มี·โครงการ·ใน· ·13· ·ประเทศ·รวม·ทั้ง·ใน·อินโดนีเซีย ·บราซิล· ·อัฟกานิสถาน· ·ปากีสถาน· ·นิ·คา·รา·กัว·และ·อินเดีย

·คุณ·จอน· โ·รส· ·เคย·เป็น·นัก·โต้·คลื่น·มือ·อาชีพ ·เขา·เดินทาง·ทั่ว·โลก·นาน· ·13· ·ปี ·มี·โอกาส·ได้·เห็น·ปัญหา·การ·ขาดแคลน·น้ำ·ดื่ม·สะอาด·ใน·หลายๆ·ประเทศ ·เขา·ได้·ก่อตั้ง· ·Waves· ·for· ·Water· ·เมื่อ· ·3· ·ปี·ที่·แล้ว ·วัน·นี้·ทีม·งาน·กำลัง·ติดตั้ง·ระบบ·จัด·เก็บ·น้ำ·ฝน ·ไว้·ดื่ม·ที่·บ้าน·ของ·ครอบครัว·ไวท์·พลัม ·ใน·หมู่บ้าน·แห่ง·นี้ ·บ่อ·น้ำ·ใต้·ดิน·ปน·เปื้อน·ไป·ด้วย·สาร·ยู·เร·เนี·ยม ·ซึ่ง·มา·จาก·การ·ทำ·เหมือง·ใน·พื้นที่

·คุณ·จอน· ·โรส·บอก·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า·การ·รอง·น้ำ·ฝน·เอา·ไว้·ใช้·ดื่ม·เป็น·ทางออก·ที่·ดี ·เพราะ·ว่า·เครื่อง·กรอง·น้ำ·ไม่·สามารถ·กรอง·เอา·สาร·ยู·เร·เนี่ยม·ออก·จาก·น้ำ·ได้ ·น้ำ·จาก·บ่อ·น้ำ·ใต้·ดิน·ใน·หมู่บ้าน·นี้·จึง·ไม่·เหมาะ·แก่·การ·ทำ·เป็น·น้ำ·ดื่ม ·ทาง·ด้าน·คุณ·แจ็ค· โ·รส· ·น้อง·ชาย·ของ·จอน· โ·รส ·มี·ความ·เชี่ยวชาญ·ใน·ระบบ·จัด·เก็บ·น้ำ·ฝน ·เขา·บอก·ว่า·ระบบ·นี้·ง่าย·ทั้ง·ใน·การ·ติดตั้ง ·ดูแล·รักษา·และ·การ·ใช้งาน ·เขา·บอก·ว่า·ระบบ·เก็บ·น้ำ·ฝน·ไว้·ใช้·เหมาะ·กับ·หลังคา·บ้าน·และ·อาคาร·ทุก·ประเภท ·เพียง·แค่·ติด·ราง·น้ำ·ฝน ·ติด·ท่อ·น้ำ· ·และ·ติดตั้ง·แท็·งค์น้ำ·ก็·ใช้·การ·ได้·แล้ว

·คุณ·แจ็ค· โ·รส· ·บอก·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า·ระบบ·จัด·เก็บ·น้ำ·ฝน·เป็น·สิ่ง·ที่·ง่าย·ที่สุด·ที่·ใครๆ·ก็·ทำ·ได้ ·ยก·ตัวอย่าง·ว่า· ·หาก·เรา·ไป·ติด·อยู่·บน·เกาะ·ที่·ไม่·มี·น้ำ·จืด·ให้·ดื่ม ·เรา·สามารถ·ไป·หา·ใบตอง·หรือ·ว่า·ใบไม้·มา·ใช้·รอง·น้ำ·ฝน ·ใส่·ไว้·ใน·ภาชนะ·ที่·พอ·จะ·หา·ได้ ·เพื่อ·เก็บ·เอา·ไว้·เป็น·น้ำ·ดื่ม·ได้·สบายๆ ·เขา·บอก·ว่า·การ·จัด·เก็บ·น้ำ·ฝน·ไว้·ดื่ม ·นอกจาก·จะ·เป็น·การ·จัด·หา·น้ำ·สะอาด·ให้·กับ·ชุมชน ·ที่·แหล่ง·น้ำ·ใต้·ดิน·มี·ปัญหา·ปน·เปื้อน·แล้ว ·ยัง·ช่วย·จัด·หา·น้ำ·ให้·แก่·พื้นที่·แห้ง·แล้ง·ได้·อย่าง·มี·ประสิทธิภาพ·ด้วย

·คุณ·แจ็ค· โ·รส· ·ผู้·ติดตั้ง·ระบบ·เก็บ·กัก·น้ำ·ฝน·บอก·ว่า·ใน·อเมริกา ·มี·ข่าว·พาด·หัว·บ่อยๆ·ว่า·ชนบท·อเมริกา·กำลัง·ขาดแคลน·น้ำ ·แต่·ใน·ความคิด·เห็น·ส่วนตัว·ของ·เขา ·เขา·คิด·ว่า·ชนบท·อเมริกา ·ขาดแคลน·ระบบ·เก็บ·กัก·น้ำ·ฝน·มาก·กว่า ·คุณ·เด็บ· ไ·วท์พ·ลัม· ·บอก·ว่า· ·เธอ·คิด·ว่า·การ·ติดตั้ง·ระบบ·จัด·เก็บ·น้ำ·ฝน ·ควร·จะ·เป็น·ระบบ·ที่·ใช้·กัน·ทั่วไป ·ไม่·ใช่·แค่·การ·แก้·ปัญหา·การ·ขาดแคลน·น้ำ·เท่านั้น

·คุณ·เด็บ· ไ·วท์พ·ลัม·บอก·กับ·ผู้สื่อข่าว·วี·โอ·เอ·ว่า ·การ·จัดการ·น้ำ·ใน·อเมริกา·ไม่·มี·ประสิทธิภาพ ·มี·การ·ใช้·น้ำ·อย่าง·ฟุ่มเฟือย ·มี·การ·ปน·เปื้อน·แหล่ง·น้ำ·ใน·ธรรมชาติ ·เธอ·บอก·ว่า·น้ำ· ·1· ·ใน· ·3· ·ของ·น้ำ·ดื่ม·ที่·ใช้·ใน·ครัว·เรือน ·เป็น·น้ำ·สะอาด·ที่·ใช้·ใน·ห้อง·สุขา ·ใน·ขณะ·เดียวกัน·บร·ู๊ค·ลิน ·หลาน·สาว·ใช้·น้ำ·จาก·บ่อ·ใต้·ดิน ·มา·ล้าง·จาน·ใน·ครัว ·คุณ·เด็บ· ไ·วท์พ·ลัม· ·บอก·ว่า·น้ำ·ดื่ม·สะอาด· ·ไม่·ว่า·จะ·มา·จาก·ไหน ·ควร·จะ·ใช้·อย่าง·มี·คุณค่า·ทุก·หยด ·และ·ควร·เก็บ·เอา·ไว้·เพื่อ·ดื่ม·เท่านั้น

11 / 84