Anti-Government Protests Cancelled in Egypt Due to Fears of Violence

51 / 84

·วัน·อาทิตย์·ที่·ผ่าน·มา· ·ถือ·เป็น·วัน·ที่·เงียบ·ที่สุด·ใน·กรุง·ไคโร ·ตั้งแต่·วัน·พุธ·ตอน·ที่·กองทัพ·อียิปต์·เริ่ม·ใช้·กำลัง·เข้า·สลาย ·กลุ่ม·ผู้·สนับสนุน·อดีต·ประธานาธิบดี· ·โมฮัมหมัด· ม·อร·ซี่ ·ขณะ·ที่·ผู้·ประท้วง·ชุมนุม·กัน·ที่·จัตุรัส·สอง·แห่ง·ใน·กรุง·ไคโร ·มี·ผู้·เสีย·ชีวิต·มาก·กว่า· ·800· ·คน ·ตั้งแต่·เกิด·ความ·รุนแรง·ขึ้น ·โดย·มี·เจ้าหน้าที่·ตำรวจ·รวม·อยู่·ด้วย ·บรรดา·ผู้นำ·การ·ประท้วง·ได้·ยกเลิก·การ·ชุมนุม·ครั้ง·ใหญ่·สอง·การ·ชุมนุม ·ซึ่ง·เดิม·วาง·แผน·ว่า·จะ·จัด·ขึ้น·ใน·วัน·อาทิตย์ ·โดย·อ้าง·ว่า·ทาง·กองทัพ·ได้·วางตัว·มือปืน·ซุ่ม·ยิง·ตาม·จุด·ต่างๆ ·ของ·เส้นทาง·การ·ชุมนุม·ประท้วง

·ใน·ขณะ·เดียวกัน·รัฐบาล·เฉพาะ·กาล·ที่·ตั้ง·ขึ้น·โดย·กองทัพ·อียิปต์ ·ได้·จัด·ประชุม·ขึ้น· ·ส่วน·หนึ่ง·เพื่อ·หารือ ·ถึง·ข้อ·เสนอ·ใน·การ·หา·ทาง·บีบ·ให้·กลุ่ม· ·Muslim· ·Brotherhood ·ซึ่ง·เป็น·กลุ่ม·มุสลิม·ที่·ใหญ่·ที่สุด·ใน·ประเทศ· ·สลาย·ตัว ·นาย·มอร·ซี่· ·เคย·เป็น·เจ้าหน้าที่·ระดับ·สูง·ของ·กลุ่ม·นี้ ·ก่อน·จะ·ลาออก·จาก·ตำแหน่ง·เพื่อ·ลง·แข่งขัน·เลือกตั้ง·ประธานาธิบดี ·แต่ว่า·กลุ่ม· ·Muslim· ·Brotherhood· ·ก็·ยัง·สนับสนุน·นาย·มอร·ซี่ ·ถึง·แม้·ว่า·เขา·จะ·ลาออก·จาก·กลุ่ม·ไป·แล้ว·ก็·ตาม

·การ·ใช้·กำลัง·เข้า·สลาย·ผู้·ชุมนุม ·ใน·ช่วง·หลาย·วัน·ก่อนหน้า·นี้ ·เริ่ม·มี·ผล·ต่อ·ความ·สัมพันธ์·ต่าง·ประเทศ ·ระหว่าง·รัฐบาล·เฉพาะ·กาล·อียิปต์·กับ·นานา·ชาติ ·ก่อนหน้า·นี้·หลาย·ประเทศ·กล้ำกลืน ·ยอมรับ·การ·ขับ·ไล่·ผู้นำ·อียิปต์·ที่·มา·จาก·การ·เลือกตั้ง·ออก·จาก·ตำแหน่ง ·แต่·รับ·ไม่·ได้·กับ·การ·ใช้·กำลัง·ต่อ·ผู้·ประท้วง·ของ·รัฐบาล·อียิปต์ ·เมื่อ·วัน·อาทิตย์·ที่·ผ่าน·มา· ·นาย·นา·บิล· ฟาท์·มี ·รัฐมนตรี·ต่าง·ประเทศ·อียิปต์·กล่าว·ปัด ·ท่าที·ที่·แข็งกร้าว·ขึ้น·จาก·ประธานาธิบดี·สหรัฐ·นาย· ·บารัค· ·โอ·บา·ม่า

·รัฐมนตรี·ต่าง·ประเทศ·อียิปต์·กล่าว·ว่า·ผู้นำ·สหรัฐ·ประณาม·เรื่อง·นี้ ·โดย·เห็น·ว่า·กองทัพ·อียิปต์·ใช้·กำลัง·เกิน·ความ·จำเป็น ·และ·ยัง·ได้·ประณาม·ความ·รุนแรง·ตลอด·เหตุการณ์·ทั้งหมด·โดย·เกิด·ขึ้น·จาก·ทุก·ฝ่าย ·เขา·กล่าว·ว่า·ผู้นำ·สหรัฐ·กล่าว·เน้น·ความ·สำคัญ ·ของ·ความ·สัมพันธ์·ระหว่าง·อียิปต์·กับ·สหรัฐ ·และ·ยัง·จะ·มุ่งมั่น·ใน·การ·ส่งเสริม·ความ·สัมพันธ์·นี้ ·สถานการณ์·ใน·อียิปต์·ทำให้·รัฐบาล·หลาย·ชาติ·ตก·อยู่·ใน·สภาพ·ลำบาก ·และ·ไม่·แน่ใจ·ว่า·จะ·มี·ปฏิกริยา·อย่างไร·ดี ·แต่ว่า·คุณ· ·เฮ็บ·บา· ·โมรา·เย็ฟ· ·เจ้าหน้าที่·วิจัย·แห่ง· ·Human· ·Rights· ·Watch· ·กล่าว·ว่า ·มี·สิ่ง·หนึ่ง·ที่·ผู้นำ·ระดับ·โลก·ต้อง·ลงมือ

·เจ้าหน้าที่· ·Human· ·Rights· ·Watch· ·ชี้·ว่า ·เวลา·นี้·เป็น·นาที·ที่·นานา·ชาติ·จะ·ต้อง·ใช้·อำนาจ·ต่อรอง·ที่·มี·อยู่·ใน·มือ ·กับ·ทางการ·อียิปต์· ·โดย·เฉพาะ·กับ·กองทัพ·อียิปต์ ·เพราะ·สถานการณ์·ใน·อียิปต์·อยู่·ใน·ภาวะ·ที่·จะ·เพิ่ม·ความ·รุนแรง·ขึ้น·อย่าง·รวดเร็ว ·ทาง·ด้าน·สหภาพ·ยุโรป·ได้·ชี้·ว่า·จะ·ทำ·การ·ทบทวน·ความ·สัมพันธ์·กับ·อียิปต์·อย่าง·เร่งด่วน ·ผู้นำ·แห่ง·คณะ·กรรมาธิการ·ยุโรป· ·กับ·ผู้นำ·สภา·ยุโรป ·ออก·แถลงการณ์·ร่วม·กัน· ·โดย·ยาว·หลาย·หน้า·เมื่อ·วัน·อาทิตย์·ที่·ผ่าน·มา ·ชี้·ว่า·การ·เรียกร้อง·เพื่อ·ประชาธิปไตย·และ·สิทธิ์·พื้นฐาน·ไม่·ควร·ถูก·ละเมิด ·ผู้นำ·ยุโรป·ทั้ง·สอง·สภา·แสดง·ความ·กังวล ·ว่า·ความ·รุนแรง·ใน·อียิปต์·จะ·ส่ง·ผล·กระทบ·ต่อ·ประเทศ·อื่นๆ·ใน·ทวีป

·เมื่อ·วัน·เสาร์·ที่·ผ่าน·มา· ·เกิด·เหตุ·ระเบิด·ด้าน·นอก·สถานกงสุล·อียิปต์ ·ใน·เมือง·เบงกาซี· ·ทาง·ตะวัน·ออก·ของ·ลิเบีย ·ใน·จุด·อื่นๆ·ทั่ว·ทวีป· ·มี·กลุ่ม·มุสลิม ·และ·ผู้·ประท้วง·จำนวน·หนึ่ง·พา·กัน·ชุมนุม·ต่อต้าน·การ·ใช้·กำลัง·ของ·รัฐบาล·อียิปต์·ต่อ·ประชาชน ·และ·ใน·วัน·ศุกร์·ก่อนหน้า·นั้น ·มี·ผู้คน·หลาย·ร้อย·คน·ออก·ไป·ชุมนุม·กัน·ด้าน·นอก·สถานทูต·อียิปต์·ใน·ตู·นิส ·ขณะ·เดียวกัน·มี·ชาว·ตุรกี·ออก·ไป·ประท้วง·ใน·เมืองหลวง·ของ·ตุรกี ·เพื่อ·แสดง·แรง·สนับสนุน·ต่อ·ผู้·ประท้วง·ใน·อียิปต์ ·นอกจาก·นี้· ·ยัง·มี·ชาว·มุสลิม·กลุ่ม·ใหญ่·ประท้วง·ใน·อินโดนีเซีย·และ·มาเลเซีย·อีก·ด้วย ·เพื่อ·เรียกร้อง·ให้·รัฐบาล·อียิปต์·ยุติ·การ··ใช้·กำลัง·ต่อ·ผู้·ชุมนุม

51 / 84