The Weirdest 3D Printed Objects

50 / 84

·พรินเตอร์·ที่·สามารถ·สร้าง·ผลิตภัณฑ์·ที่·จับ·ต้อง·ได้·ออก·มา·จาก·เครื่อง ·เคย·เป็น·อุปกรณ์·ที่·ใช้·อยู่·ใน·วง·จำกัด·เท่านั้น ·แต่·มา·ขนาด·นี้·บริษัท·ขาย·เครื่อง·เขียน·และ·อุปกรณ์·สำนักงาน·ที่·สหรัฐ ·กำลัง·จะ·นำ·พรินเตอร์·แบบ· ·3· ·มิติ· ·ออ·กวาง·จำหน่าย·ทั่วไป ·ใน·เดือน·หน้า·นี้·ร้าน·ขาย·เครื่อง·เขียน· ·Staples ·ซึ่ง·มี·สาขา·ทั่ว·อเมริกา ·จะ·นำ·พรินเตอร์·ลักษณะ·นี้·ยี่ห้อ· ·Cube· ·3·D ·ออก·วาง·จำหน่าย·ที่·ราคา· ·1299· ·เหรียญ ·หรือ·เกือบ· ·40·,·000· ·บาท

·และ·ก่อน·ที่·พรินเตอร์· ·3·D· ·จะ·หา·ซื้อ·ได้·ทั่วไป·อีก·ไม่·กี่·สัปดาห์·นี้ ·เว็บ·ไซต์· ·LiveScience· ·เสนอ·รายงาน·ที่·รวบรวม·สิ่งของ·แปลกๆ ·ที่·เคย·ถูก·ทำ·ขึ้น·โดย·พรินเตอร์·ใน·วงการ·ต่างๆ ·อย่าง·แรก· ·ซึ่ง·เกิด·ขึ้น·ไม่·นาน·มา·นี้·เอง ·คือ·ปืน·พลาสติก·ที่·ยิง·ได้·จริง ·โดย·ใช้·กระสุน· ·.·38 ·ใน·ครั้ง·นั้น·นักเรียน·นิติศาสตร์·ที่·รัฐ·เท็กซัส· ·Cody· ·Wilson ·ต้องการ·สื่อ·ให้·คน·รู้· ·ถึง·ความ·ตั้งใจ·ของ·เขา ·ที่·สนับสนุน·สิทธิ์·การ·ครอง·ปืน·ของ·คน·อเมริกัน ·เขา·จึง·ผลิต·ปืน·จาก·พรินเตอร์ ·และ·ทดลอง·ยิง·เมื่อ·เดือน·มีนาคม ·ใน·ครั้ง·นั้น· ·Cody· ·Wilson ·ลงทุน·ใช้·พรินเตอร์· ·รุ่น·ที่·มี·ราคา·ถึง· ·8·,·000· ·ดอลลาร์

·และ·อีก·ตัวอย่าง·หนึ่ง ·เป็น·การ·ใช้·พรินเตอร์·ผลิต·ชิ้น·ส่วน·กะโหลก·มนุษย์ ·สำหรับ·วงการ·แพทย์ ·ศัลยแพทย์·สามารถ·สร้าง· ·7·5%· ·ของ·กะโหลก·มนุษย์ ·โดย·วัสดุ·พลาสติก·เมื่อ·สอง·เดือน·ก่อน ·วิธี·ดัง·กล่าว·สามารถ·ช่วย·ประดิษฐ์·วัสดุ·ทดแทน ·ส่วน·ของ·กะโหลก·ที่·ได้·รับ·ความ·เสียหาย ·และ·ช่วย·เสนอ·ทาง·เลือก·ใหม่ๆ· ·ให้·กับ·คน·ป่วย

·และ·ที่·เกี่ยว·กับ·ร่างกาย·มนุษย์·เช่น·กัน ·แต่·อาจ·จะ·พิสดาร·กว่า ·บริษัท· ·Fasotec· ·ของ·ญี่ปุ่น· ·เอาใจ·คุณ·พ่อ·คุณ·แม่·ที่·ใจ·ร้อน ·ที่·ไม่·เพียง·แต่·อยาก· ·เห็น·ตัว·อ่อน·ใน·ครรภ์ ·แต่·อยาก·จะ·จับ·ต้อง·รูปทรง·ของ·ทารก·ด้วย ·บริษัท·แห่ง·นี้·อาศัย·เทคโนโลยี· ·MRI ·ที่·ใช้·ระบบ·รังสี·แม่เหล็ก·สะท้อน ·เพื่อ·สร้าง·ต้นแบบ·รูปร่าง·ของ·ตัว·อ่อน ·และ·นำ·ภาพ·ต้นแบบ· ·มา·ผลิต·ตัว·อ่อน·พลาสติก·สี·ขาว ·โดย·ใช้·พรินเตอร์· ·3· ·มิติ·นั่นเอง ·นอกจาก·นั้น· ·ยัง·หุ้ม·ตัว·อ่อน· ·มนุษย์·เทียม·นี้·ด้วย· ·วัสดุ·ใส·คล้าย·แก้ว ·สำหรับ·คุณ·พ่อ·คุณ·แม่· ·ที่·อยาก·จะ·นำ·ไป·ใช้· ·เป็น·ที่·ทับ·กระดาษ

·ส่วน·ของ·ชิ้น·สุดท้าย·ที่·ผม·จะ·นำ·มา·เล่า·ให้·ฟัง ·ก็·คือ·ไวโอลิน·ที่·ทำ·จาก·พรินเตอร์· ·3· ·มิติ ·ครั้ง·นี้·เป็น·ฝีมือ·ของ·ชาย·ชาว·อเมริกัน·ชื่อ· ·Alex· ·Davies ·เขา·สร้าง·ไวโอลิน·พลาสติก·เฉพาะ·ส่วนกลาง·ของ·เครื่องดนตรี·จาก·พรินเตอร์ ·จาก·นั้น·ก็·เอา·เศษ·กระดาษ·หนังสือพิมพ์·แปะ·กาว·รอบๆ· ·ตัว·ไวโอลิน ·ส่วน·คอ·ของ·ไวโอลิน·นั้น·ทำ·มา·จาก·กล่อง·กระดาษ ·และ·สาย·นั้น· ·เขา·ใช้·ลวด·แขวน·ภาพ·มา·ใช้ ·แม้·ไวโอลิน·ปะ·กระดาษ·หนังสือพิมพ์·ชิ้น·นี้ ·จะ·มี·เสียง·ไม่·เพราะ·พริ้ง·อย่าง·ไวโอลิน·ชั้น·เลิศ ·แต่·เจ้าตัว·บอก·ว่า·ใช้·เงิน·ไป·เพียง· ·12· ·ดอลลาร์·สำหรับ·ประดิษฐกรรม·ชิ้น·นี้ ·และ·เป็น·วิธี·ที่·ไม่·เลว· ·ใน·การ·ใช้·เวลา·ช่วง·สุด·สัปดาห์

50 / 84