Politcal Conflict Over Obamacare

57 / 84

·คน·อเมริกัน·ส่วน·มาก·มี·ประกัน·สุขภาพ·จาก·ผู้·ให้·บริการ·เอกชน ·ซึ่ง·ตาม·ปกติ·นาย·จ้าง·จะ·ช่วย·ออก·ค่า·เบี้ย·ประกัน·ให้ ·สำหรับ·ผู้·สูง·อายุ· ·เงิน·สนับสนุน·จะ·มา·จาก·กองทุน·รัฐบาล·ด้าน·การ·ประกัน·สุขภาพ ·อย่างไร·ก็·ตาม·คน·จำนวน·มาก·ราวๆ· ·40· ·ถึง· ·50· ·ล้าน·คน·ไม่·มี·ประกัน·สุขภาพ ·คน·กลุ่ม·นี้·มัก·เป็น·ผู้·มี·รายได้·น้อย· ·และ·อยู่·ใน·ภาค·ไร้·งาน·ด้วย ·ปัญหา·ขนาด·นี้·อีก·อย่าง·หนึ่ง·คือ·ค่า·รักษา·พยาบาล·ที่·สูง·ขึ้น ·ซึ่ง·สูง·เกิน·กว่า·บริษัท·ประกัน·จะ·รับ·ภาระ·ได้ ·ใน·เดี๋ยวนี้·ประธานาธิบดี·โอบามา·กล่าว·ว่า ·ส่ง·ผล·กระทบ·ต่อ·เศรษฐกิจ·ของ·อเมริกา·ด้วย

·ผู้นำ·สหรัฐ·กล่าว·ว่า ·ค่า·ใช้·จ่าย·ด้าน·รักษา·พยาบาล·กำลัง·ถ่วง·เศรษฐกิจ·อยู่ ·และ·ยัง·เป็น·สิ่ง·ที่·ติด·อยู่·ใน·ใจ·เรื่อง·ความ·รู้สึก·ถูก·ผิด·มา·นาน ·พอ·ที่·จะ·ต้อง·ทำให้·เกิด·การ·แก้ไข·อย่าง·เร่งด่วน·แล้ว ·ภาย·ใต้·กฎหมาย·ที่·เป็น·ความ·ริเริ่ม·ของ·ประธานาธิบดี·โอบามา·ที่·ชื่อ· ·Affordable· ·Care· ·Act ·หรือ·ที่·รู้จัก·กัน·ใน·ชื่อ·สั้นๆ·ว่า· ·Obamacare ·บริษัท·ประกัน·จะ·ไม่·สามารถ·ปฏิเสธ·การ·ดูแล·ค่า·ใช้·จ่าย·ด้าน·สุขภาพ·ของ·ชาว·อเมริกัน ·ด้วย·เหตุผล·เรื่อง·สุขภาพ·ของ·ผู้·ทำ·ประกัน·ที่·มี·มา·ก่อนหน้า·นั้น ·อาจารย์· ·Jonathan· ·Weiner· ·จาก·คณะ·สาธารณสุข ·ของ·มหาวิทยาลัย· ·Johns· ·Hopkins· ·ที่·นคร· ·Baltimore· ·กล่าว·ว่า ·ความ·ท้าทาย·อันดับ·หนึ่ง·ของ·กฎหมาย·ดัง·กล่าว ·คือ·การ·ที่·ทำให้·แน่ใจ·ว่า ·ไม่·มี·คน·อเมริกัน·คน·ใด· ·จะ·ถูก·ปฏิเสธ·จาก·บริษัท·ประกัน ·ด้วย·เงื่อนไข·ด้าน·สุขภาพ·ที่·มี·มา·ก่อน ·หรือ·เพราะ·ว่า·คน·เหล่า·นั้น·เป็น·คน·รายได้·ต่ำ

·อีก·ด้าน·หนึ่ง·เจ้าของ·กิจการ·ขนาด·เล็ก ·ที่·ต้อง·ให้·ความ·คุ้มครอง·ด้าน·สุขภาพ·แก่·ลูกจ้าง ·บอก·ว่า·ไม่·สามารถ·รับ·ค่า·ใช้·จ่าย·ที่·เพิ่ม·ขึ้น·ได้·เป็น·เวลา·นาน ·คุณ· ·Amy· ·Millstead· ·Ellzey· ·ผู้จัดการ·ร้าน·ซ่อม·รถ·แห่ง·หนึ่ง·กล่าว·ว่า ·เธอ·บอก·ว่า·ไม่·สามารถ·รับ·ค่า·ใช้·จ่าย·จาก·การ·ประกัน·สุขภาพ·ที่·เพิ่ม·ขึ้น· ·44· ·เปอร์เซ็นต์·ไว้ ·จึง·ต้อง·มอง·หา·การ·ประกัน·สุขภาพ·ที่·ถูก·ลง ·แต่·ก็·จะ·ไม่·ครอบคลุม·ถึง·การ·ดูแล·ด้าน·ต่างๆ·เท่า·เดิม ·ตลาด·ประกัน·สุขภาพ·ภาย·ใต้·กฎหมาย·ใหม่·นี้·จะ·เริ่ม·ขึ้น·วัน·ที่·หนึ่ง·ตุลาคม

·อาจารย์· ·Weiner· ·จาก·มหาวิทยาลัย· ·Johns· ·Hopkins· ·กล่าว·ว่า ·เขา·บอก·ว่า·การ·ที่·ผู้ป่วย ·หรือ·คน·ที่·มี·อาการ·ต่างๆ·อยู่·แล้ว· ·จะ·ได้·รับ·การ·ดูแล·ด้าน·สุขภาพ·เป็น·เรื่อง·ดี ·คน·อเมริกัน·น่า·จะ·ยินดี·กับ·ความ·เปลี่ยนแปลง·นี้ ·ครอบครัว·อเมริกัน·ที่·ไม่·สามารถ·จ่าย·ค่า·เบี้ย·ประกัน·ไว้ ·จะ·ได้·รับ·การ·อุดหนุน·จาก·รัฐบาล ·ส่วน·ผู้ประกอบการ·ราย·ย่อย ·ที่·ต้อง·ทำ·ประกัน·สุขภาพ·ให้·แก่·ลูกจ้าง ·ก็·จะ·ได้·รับ·ส่วนลด·ทาง·ภาษี·ด้วย ·อย่างไร·ก็·ตาม· ·ผู้·ที่·ไม่·เห็นด้วย· ·อย่าง· ·ส.ส.· ·Paul· ·Ryan· ·จาก·พรรค·รีพับลิกัน·เห็น·ว่า ·รัฐบาล·ไม่·ควร·จะ·บังคับ·เรื่อง·การ·ประกัน·สุขภาพ ·และ·นโยบาย·นี้· ·น่า·จะ·ทำให้·ค่า·ใช้·จ่าย·ด้าน·การ·รักษา·พยาบาล·แพง·ขึ้น

·ส.ส.· ·Paul· ·Ryan· ·กล่าว·ว่า ·งบประมาณ·สหรัฐ·จะ·ขาด·ดุล·อยู่·ต่อ·ไป ·และ·เขา·เปรียบเทียบ·นโยบาย· ·Obamacare· ·ว่า ·เป็น·ความ·ล้มเหลว·ครั้ง·ใหญ่ ·ผู้เชี่ยวชาญ·หลาย·คน·กล่าว·ว่า ·กฎหมาย·ฉบับ·นี้·จะ·ไม่·สามารถ·แก้ไข·ปัญหา·ได้·ทุก·ปัญหา ·ใน·ระบบ·ประกัน·สุขภาพ·ของ·สหรัฐ·ให้·แก่·คน·อเมริกัน

57 / 84